Fraňa Mojtu 18 (budova MEDIAHAUS, 1. poschodie), Nitra

Dnes je: 22.10.2020

Kontrola a prehľad nedostatkov pri ochrane osobných údajov a dokumentácii škôl

Začiatok seminára01.12.2020 - 09:00
(Utorok)
Koniec seminára01.12.2020 - 13:30
(Utorok)
Začiatok prezentácie01.12.2020 - 08:00
(Utorok)
Koniec nahlasovania30.11.2020 - 10:00
(Pondelok)
Poplatok člen
ZO - RVC Nitra
0 € / osoba
Poplatok nečlen35 € / osoba
Prihlásených0
Voľné miesta 800
Typ seminára
 • Online seminár (LIVE)

Cieľová skupina

OcÚ / MsÚ, Škola

Cieľová skupina (podrobnejšie)
 • hlavný kontrolór obce/mesta,

 • riaditeľ školy – ako štatutár (prevádzkovateľ) – zodpovedný za nedostatky,

 • v prípade škôl, školských zariadení bez právnej subjektivity zodpovednosť je na obci/meste, prípadne zodpovedná osoba za ochranu osobných údajov

Obsah

,,Plán kontrol Úradu na ochranu osobných údajov na rok 2020,,
Spracúvanie osobných údajov orgánmi štátnej správy v oblasti školstva a zdravotníctva
Predpokladané zameranie kontroly: Súlad spracúvania osobných údajov so zásadami spracúvania, podmienkami zákonného spracúvania, podmienkami vyjadrenia súhlasu a podmienkami spracúvania osobitných kategórií osobných údajov a osobných údajov týkajúcich sa uznania viny za trestné činy a priestupky, práva dotknutej osoby, spoloční prevádzkovatelia, sprostredkovateľ, spracúvanie na základe poverenia prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa, bezpečnosť osobných údajov, posúdenie vplyvu na ochranu údajov, zodpovedná osoba.“
https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk/content/plan-kontrol-na-rok-2020

V pláne kontrol Úradu na ochranu osobných údajov dostalo sa v rámci spracovateľských činností práve školstvo na prvé miesto. Keďže už len preverením niektorých webových stránok je jasné, že problematika z ďaleka nie je zvládnutá navrhujem zaradiť do plánu vzdelávacích aktivít aj túto problematiku.

Program
 • prehľad platnej legislatívy k ochrane osobných údajov

 • kontrola zameraná na ochranu osobných údajov v pôsobnosti škôl, školských zariadení

 • kontrola dodržiavania základných pravidiel spracúvania osobných údajov

 • kontrola aplikácie zmien v právnych základoch spracúvania osobných údajov po legislatívnych zmenách v školstve

 • kontrola aktualizácie dokumentácie o ochrane osobných údajov a nové právne základy pri spracúvaní osobných údajov po zmene legislatívy

 • kontrola súladu spracúvania osobných údajov so zásadami spracúvania, podmienkami zákonného spracúvania, podmienkami vyjadrenia súhlasu a podmienkami spracúvania osobitných kategórií osobných údajov

 • kontrola dodržiavania práv dotknutej osoby,

 • kontrola vzťahov zo sprostredkovateľmi,

 • kontrola poverení na spracúvanie osobných údajov,

 • kontrola nastavených bezpečnostných pravidiel pri osobných údajoch,

 • kontrola posúdenia vplyvu na ochranu údajov

 • kontrola fungovania zodpovednej osoby pre ochranu osobných údajov.

 • ako najjednoduchšie a najefektívnejšie na vnútornú kontrolu OOÚ – podnety, námety, ukážky, kúsenosti a riešenia z praxe

Miesto konania

Online seminár (LIVE)

Prednášajúci

Mgr. Katarína Tamášová

Partner:

AVS Logo