Fraňa Mojtu 18 (budova MEDIAHAUS, 1. poschodie), Nitra

Dnes je: 30.01.2023

Účtovná závierka v RO a PO zriadených obcou, VÚC k 31.12.2018

Začiatok seminára20.11.2018 - 09:00
(Utorok)
Koniec seminára20.11.2018 - 13:30
(Utorok)
Začiatok prezentácie 20.11.2018 - 08:00
(Utorok)
Koniec nahlasovania19.11.2018 - 10:00
(Pondelok)
Poplatok člen ZO - RVC Nitra 0.00 € / osoba
Poplatok nečlen32.00 € / osoba
Voľné miesta Nahlasovanie ukončené
Typ seminára
  • Veľký seminár

Cieľová skupina

Inštitúcia, Škola

Program
  1. Účtovná závierka ako zákonná povinnosť a účtovná uzávierka

  2. Súčasti účtovnej závierky v zmysle zákona o účtovníctve

  3. Práce vykonané pred uzatvorením účtovných kníh : kontrola bilančnej kontinuity; inventarizácia a zaúčtovanie inventarizačných rozdielov, zaúčtovanie účtovných prípadov na účtoch, ktoré k poslednému dňu účtovného obdobia nevykazujú zostatok; účtovanie kurzových rozdielov; doúčtovanie účtovných prípadov bežného účtovného obdobia; zaúčtovanie odpisov, zaúčtovanie časového rozlíšenia nákladov a výnosov; opravné položky, rezervy, výpočet výsledku hospodárenia; výpočet a zaúčtovanie splatnej dane z príjmov

  4. Uzavretie účtovných kníh a zostavenie účtovnej závierky - Súvaha, Výkaz ziskov  a strát, Poznámky

  5. Osobitosti účtovania

  6. Rozpočtové pravidlá a ich najdôležitejšie ustanovenia. Rozpočet, rozpočtové provizórium, rozpočtová klasifikácia, výkaz FIN 1 - 12.

  7. Diskusia

Informácie pre NEČLENA

V cene seminára pre nečlena je zahrnuté: honorár lektora, materiál v tlačenej podobe (pokiaľ lektor poskytne) a režijné náklady.

Po prihlásení na seminár Vám príde potvrdzujúci email spolu s pozvánkou: potvrdenie - prihlásenie na seminár ako nečlen.

Pozvánka je dokladom o úhrade poplatku a má platnosť faktúry.

Poplatok za seminár prosíme uhradiť prevodom na účet ZO - RVC Nitra (IBAN, VS, ŠS nájdete v pozvánke)

Na seminári nepodávame občerstvenie.

Miesto konania

veľká zasadačka MsÚ Nitra, 1. poschodie, č. dv. 118, Štefánikova 60, 950 06 Nitra

Prednášajúci

Ing. Lucia Kašiarová, FCCA

Pozvánka na seminár

Stiahnuť pozvánku

Prihlásenie na seminár

Partner:

AVS Logo
Logo Osobnyudaj.sk