Fraňa Mojtu 18 (budova MEDIAHAUS, 1. poschodie), Nitra

Dnes je: 22.10.2021

Daň z príjmov právnických osôb za rok 2020 pre obce. Vypĺňanie daňového priznania a zmeny v ZDP od roku 2021

Začiatok seminára21.01.2021 - 09:00
(Štvrtok)
Koniec seminára21.01.2021 - 13:30
(Štvrtok)
Začiatok sprístupnenia 21.01.2021 - 08:30
(Štvrtok)
Koniec nahlasovania19.01.2021 - 16:00
(Utorok)
Poplatok člen ZO - RVC Nitra0 € / osoba
Poplatok nečlen40 € / osoba
Prihlásených227
Voľné miesta Nahlasovanie ukončené
Typ seminára
 • Online seminár (LIVE)

Cieľová skupina

OcÚ / MsÚ

Cieľová skupina (podrobnejšie)
 • ekonómky a účtovníčky miest a obcí, hlavní kontrolóri, starostovia a poslanci
Obsah

- online semináre (LIVE) (ďalej len seminár) prebiehajú len na webstránke www.rvcnitra.sk;

- seminár bude prebiehať takou formou, že okrem lektora uvidíte na obrazovke aj jeho prezentáciu / materiál, ktorý účastníci obdržia v elektronickej podobe a bude zaslaný emailom jeden deň vopred najneskôr do 14:00 hod. Je na účastníkoch, aby si materiál resp. jeho časť vopred vytlačili a použili na poznámky a pod.;

- na seminár sa dostanú IBA riadne prihlásené osoby. Seminár je z našej strany chránený proti zneužitiu a šíreniu. Jeden deň pred konaním seminára najneskôr do 14:00 hod. dostanete emailom POKYNY na spustenie online (LIVE) seminára;

- email s pokynmi bude obsahovať dátum a čas sprístupnenia seminára a TLAČIDLO (LINK) na spustenie LIVE prenosuTento LINK je viazaný na jednu emailovú adresu a nie je možné ho spustiť súčasne na viacerých počítačoch.V prípade, že otvoríte LINK a prepošlete ho inej osobe, LINK nebude druhej osobe fungovať a môžete si tak zablokovať prístup. POZOR! Konkrétny LINK nefunguje v danom momente pozerania na viacerých počítačoch;

do svojho PC NEMUSÍTE inštalovať žiadne nové aplikácie, potrebujete iba reproduktory (sluchátka);

- po sprístupnení SEMINÁRA od 8:30 hod. si musíte pustiť prenos tlačidlom PLAY, nachádza sa v okne v strede (nižšie na stránke - posuňte sa)! Okno seminára si môžete zväčšiť na celú obrazovku. Skontrolujte si zvuk (bude hrať hudba) a boli si tak istí, že spojenie je funkčné; 

- ak prihlasujete viacerých účastníkov (zamestnancov z jednej organizácie) a budú sledovať seminár na jednom  PC, stačí v prihláške uviesť jeden email. Ak prihlasujete z jednej organizácie viacerých účastníkov a budú sledovať seminár na viacerých PC v rámci úradu / školy / inštitúcie, je potrebné uviesť viacero emailov (podľa počtu PC);

účastníkom RVC Nitra budú zaslané spolu 3 emaily: 1. potvrdenie o prihlásení spolu s pozvánkou (obratom po prihlásení), 2. Materiál k online semináru (najneskôr deň pred konaním), 3. Pokyny na spustenie online seminára (najneskôr deň pred konaním). Emaily budú chodiť nezávisle od seba a generuje / rozposiela ich systém stránky.

- v prípade problémov s pripojením (nefunguje tlačidlo / LINK), neváhajte kontaktovať Ing. Ivana Koprdu – 0903 484 542 (RVC Nitra).

 • otázky je potrebné posielať cez FORMULÁR NA OTÁZKY 21.1.2021 (kliknite na názov formulára) najneskôr do ukončenia prihlasovania t.j. 2 dni vopred do 10:00 hod. 
 • otázky môžete posielať aj počas online seminára, konkrétny FORMULÁR NA OTÁZKY sa bude po sprístupnení seminára od 8:30 hod. nachádzať fyzicky pod oknom seminára (v spodnej časti stránky). Nezaručujeme Vám, že na otázky posielané počas seminára Vám lektor zodpovie z časového hľadiska. Uprednostňujeme otázky poslané vopred. V závere seminára bude vyhradený priestor na ich zobrazenie na obrazovke, prečítanie a zodpovedanie lektorom pre všetkých zúčastnených. Otázky musia byť zrozumiteľné, stručné, musia byť univerzálne a k danej problematike. Semináre tohto typu neumožňujú riešiť Vaše konkrétne problémy;

- pripojenie na internet, odporúčame PC pripojiť cez kábel alebo cez WIFI (len ak máte rýchly internet);

- stolový PC s externými reproduktormi (monitor s reproduktormi) / notebook / smartphone / tablet, ktorý sa vie pripojiť na email, ktorý od nás obdržíte;

- ak Vám začne sekať obraz alebo zvuk počas vysielania, je chyba pravdepodobne u Vás,  spôsobená pomalým internetom. Žiaľ, tento faktor ovplyvniť nevieme;

- na pozeranie seminára Vám odporúčame používať prehliadač s najnovšou verziou:

 • Microsoft Edge - ODPORÚČAME

 • Mozilla Firefox

 • Google Chrome

- V prípade, že Vám nefunguje spustenie (prípadne Vám ide obraz, ale nejde zvuk) v jednom prehliadači, vyskúšajte druhý. Je potrebné prehliadač zavrieť a počkať 1 min. a 30 s., aby Vás systém pustil a nevypisovalo Vám, že kód (link) sa používa v inom prehliadači;

POZOR!, ak máte na pracovisku zamestnávateľom zablokované web stránky (napr. youtube, facebook, gmail atď.), je potrebné, aby ste kontaktovali svojho IT technika, ktorý Vám povolí prístup na našu web stránku www.rvcnitra.sk a online prenos. Službu ktorú využívame na prenos je www.vimeo.com

Program

1.    Legislatívne zmeny ZDP platné na rok 2020 a 2021 v podmienkach samosprávy

 • zníženie sadzby dane od roku 2015 na 15 % - možnosť uplatnenia u obcí v nadväznosti na doplnenie zdaniteľného príjmu
 • zmeny v odpočte daňovej straty
 • zmeny v platení preddavkov na daň, zrušenie dorovnania nižších zaplatených preddavkov do lehoty na podanie daňového priznania
 • nové druhy zamestnaneckých benefitov

2.    Informácie k vybraným problematikám

 • príjmy, ktoré sú/nie sú predmetom dane v podmienkach samosprávy (vrátane príjmov z reklamy, stanovisko k príjmom z prevádzky obecného vodovodu a kanalizácie)
 • príjmy oslobodené od dane v podmienkach samosprávy (príjmy z predaja a prenájmu majetku), správne vykázanie oslobodených príjmov v daňovom priznaní (chybné vyplňovanie daňového priznania obcami)
 • možnosť charitatívnej reklamy pre obce
 • predaj majetku a uplatnenie výdavkov
 • zdaňovanie dividend a príjmov z predaja akcií a obchodných podielov v roku 2020 a v roku 2021, rozsah pojmu dividenda na účely ZDP
 • príklad - nepeňažný vklad do obchodnej spoločnosti  - daňové dopady u obce a u prijímateľa nepeňažného vkladu, dosahy na obecné financie, porovnanie s alternatívou výkonu podnikateľskej činnosti v rámci obce 
 • príklad - technické zhodnotenie a opravy vykonané nájomcom  na obecnom prenajatom majetku 
 • pohľadávky a záväzky zo zdaňovanej činnosti z pohľadu ZDP

3.    Platenie preddavkov na daň

 • zníženie sadzby dane od roku 2020 a platenie preddavkov na daň do lehoty a po lehote na podanie daňového priznania za rok 2019

4.    Povinnosť podania daňového priznania 

 • vznik povinnosti podania daňového priznania
 • lehota na podanie daňového priznania
 • splatnosť dane

5.    Zmeny v tlačive DP PO za  rok 2020 – prehľad
6.    Vyplnenie tlačiva daňového priznania v podmienkach obce za rok 2020

 • vyplnenie tlačiva v obci bez podnikateľskej činnosti
 • vyplnenie tlačiva v obci s podnikateľskou činnosťou

7.    Informácia k transferovému oceňovaniu
8.    Odpovede na otázky

Doplňujúce informácie

Účastnícky poplatok je stanovený dohodou v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách.

Poplatok vraciame iba v prípade zrušenia online seminára. Vyhradzujeme si právo na zmenu termínu, miesta konania resp. zrušenie seminára z organizačných dôvodov.

© Autorské práva - Vytváranie zvukových alebo zvukovo-obrazových záznamov z ONLINE seminára je zakázané, je porušením autorských práv a môže byť posúdené ako trestný čin podľa § 283 Trestného zákona č. 300/2005 Z. z.v z. n. p. Rovnako je zakázané zaznamenávať a šíriť pracovné materiály k semináru.

Informácie pre NEČLENA

V cene online seminára pre nečlena je zahrnuté: honorár lektora, materiál v elektronickej podobe (pokiaľ lektor poskytne) a režijné náklady.

Po prihlásení na online seminár Vám príde potvrdzujúci email spolu s pozvánkou: potvrdenie - prihlásenie na seminár ako nečlen. Najneskôr 1 deň pred konaním online seminára Vám prídu ešte 2 emaily: 1. Materiál k semináru a 2. Pokyny na spustenie online seminára. Emaily budú chodiť nezávisle od seba. V prípade, že Vám neprišiel niektorí z emailov do doručenej pošty, skontrolujte si záložku SPAM.

Združenie obcí - regionálne vzdelávacie centrum samosprávy v Nitre nie je platiteľom DPH t.j. nie je povinná vystavovať daňový doklad - faktúru. Uvedená pozvánka je dokladom o úhrade účastníckeho poplatku a má platnosť faktúry. Pozvánka spĺňa všetky náležitosti účtovného dokladu podľa § 10 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v z.n.p..

Poplatok za online seminár nie je možné uhrádzať v hotovosti.

Účastnícky poplatok za online seminár prosíme uhradiť prevodom na účet ZO - RVC Nitra (IBAN, VS, ŠS nájdete v pozvánke).

Miesto konania

Online seminár (LIVE)

Prednášajúci

Ing. Peter Horniaček

Pozvánka na seminár

Stiahnuť pozvánku

Prihlásenie na seminár

Partner:

AVS Logo