Fraňa Mojtu 18 (budova MEDIAHAUS, 1. poschodie), Nitra

Dnes je: 26.01.2021

Susedské spory v obci

Začiatok seminára16.02.2021 - 09:00
(Utorok)
Koniec seminára16.02.2021 - 13:30
(Utorok)
Začiatok prezentácie16.02.2021 - 08:30
(Utorok)
Koniec nahlasovania12.02.2021 - 16:00
(Piatok)
Poplatok člen
ZO - RVC Nitra
0 € / osoba
Poplatok nečlen40 € / osoba
Prihlásených0
Voľné miesta 800
Typ seminára
 • Online seminár (LIVE)

Cieľová skupina

OcÚ / MsÚ

Cieľová skupina (podrobnejšie)
 • starostovia obcí (najmä novozvolení)

 • zamestnanci obecných úradov ktorí pôsobia na rôznych úsekoch, pri ktorých môže dôjsť k sporom medzi susedmi (napr. oblasť životného prostredia, stavebného poriadku, podnikania a pod.)

 • hlavní kontrolóri

 • náčelníci a príslušníci obecných (mestských) polícií

Cieľ seminára

Ponúknuť starostom a zamestnancom obce (pracovníkom obecných úradov a prípadne aj príslušníkom obecných polícií) výklad príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka tak, aby obce vedeli správne posúdiť podania týkajúce sa susedských sporov, aby riešili vzťahy medzi susedmi len v tých medziach, ako im to umožňuje Občiansky zákonník a nezasahovali do kompetencií súdov.

Program

•    Občianskoprávne vzťahy (právna úprava, vznik, zmena a zánik občianskoprávnych vzťahov, predmet občianskoprávnych vzťahov: pozemky, stavby, byty a nebytové priestory, ochrana občianskoprávnych vzťahov)

•    Vlastnícke právo (pojem vlastníctva, užívacie práva odvodené od vlastníckeho práva, ochrana vlastníckeho práva 

•    Zákonné obmedzenia vlastníckeho práva (susedské práva)

 • Ohrozenie susednej nehnuteľnosti úpravami pozemku alebo stavby 

 • Imisie (obťažovanie hlukom, vibráciami, prachom, popolčekom, dymom, plynmi, parami a pachmi, tienením a svetlom; odňatie výhľadu, obťažovanie pevnými a tekutými odpadmi, včelami, hmyzom, hlodavcami a holubmi, obťažovanie šírením buriny, chorobami rastlín, pesticídmi, padaním lístia a ihličia a pod.)

 • Vnikanie chovaných zvierat na susedný pozemok

 • Odstraňovanie koreňov a vetiev presahujúcich na susedný pozemok    

 • Povinnosť oplotiť pozemok 

 • Povinnosť umožniť vstup na pozemok a vstup na susednú nehnuteľnosť podľa stavebného zákona

•    Stavba na cudzom pozemku (neoprávnená stavba v zmysle Občianskeho zákonníka a nepovolená stavba podľa stavebného zákona

•    Vecné bremená (pojem a druhy vecných bremien, vznik a zánik vecného bremena, vydržanie)

•    Ochrana susedských práv 

 • Súdna ochrana susedských práv        

 • Ochrana poskytovaná orgánmi verejnej správy        

 • Svojpomoc        

 • Ochrana susedských práv podľa trestnoprávnych predpisov        

•    Ochrana pokojného stavu poskytovaná obcou        

 • Postup obce v konaní o ochranu pokojného stavu        

 • Riešenie susedského sporu dohodou – zmierom        

 • Riešenie susedského sporu predbežným opatrením        

 • Zamietnutie návrhu na ochranu pokojného stavu

 • Zastavenie konania o návrhu na ochranu pokojného stavu

•    Odpovede na zaslané otázky  

Miesto konania

Online seminár (LIVE)

Prednášajúci

JUDr. Helena Spišiaková

Partner:

AVS Logo