Fraňa Mojtu 18 (budova MEDIAHAUS, 1. poschodie), Nitra

Dnes je: 14.04.2024

Novela Zákonníka práce a aktuálne informácie pre mzdárky

Začiatok seminára30.03.2021 - 09:00
(Utorok )
Koniec seminára30.03.2021 - 13:30
(Utorok )
Začiatok sprístupnenia 30.03.2021 - 08:30
(Utorok)
Koniec nahlasovania26.03.2021 - 16:00
(Piatok )
Poplatok člen ZO - RVC Nitra 0 € / osoba
Poplatok nečlen40 € / osoba
Voľné miesta Nahlasovanie ukončené
Typ seminára
  • veľký ONLINE seminár (LIVE)

Cieľová skupina

OcÚ / MsÚ , Inštitúcia , Škola

Otázky na seminár (lektora)
  • otázky je potrebné posielať vopred cez FORMULÁR NA OTÁZKY 30.3.2021 (kliknite na názov formulára);

  • otázky môžete posielať aj počas online seminára, konkrétny FORMULÁR NA OTÁZKY sa bude po sprístupnení seminára od 8:30 hod. nachádzať fyzicky pod oknom seminára (v spodnej časti stránky). Nezaručujeme Vám, že na otázky posielané počas seminára Vám lektor zodpovie z časového hľadiska. Uprednostňujeme otázky poslané vopred. V závere seminára bude vyhradený priestor na ich zobrazenie na obrazovke, prečítanie a zodpovedanie lektorom pre všetkých zúčastnených. Otázky musia byť zrozumiteľné, stručné, musia byť univerzálne a k danej problematike. Semináre tohto typu neumožňujú riešiť Vaše konkrétne problémy.

Pokyny na ONLINE seminár (LIVE)

- online semináre (LIVE) (ďalej len seminár) prebiehajú len na webstránke www.rvcnitra.sk;

- seminár bude prebiehať takou formou, že okrem lektora uvidíte na obrazovke aj jeho prezentáciu / materiál, ktorý účastníci obdržia v elektronickej podobe a bude zaslaný emailom jeden deň vopred najneskôr do 14:00 hod. Je na účastníkoch, aby si materiál resp. jeho časť vopred vytlačili a použili na poznámky a pod.;

- na seminár sa dostanú IBA riadne prihlásené osoby. Seminár je z našej strany chránený proti zneužitiu a šíreniu. Jeden deň pred konaním seminára najneskôr do 14:00 hod. dostanete emailom POKYNY na spustenie online (LIVE) seminára;

- email s pokynmi bude obsahovať dátum a čas sprístupnenia seminára a TLAČIDLO (LINK) na spustenie LIVE prenosuTento LINK je viazaný na jednu emailovú adresu a nie je možné ho spustiť súčasne na viacerých počítačoch.V prípade, že otvoríte LINK a prepošlete ho inej osobe, LINK nebude druhej osobe fungovať a môžete si tak zablokovať prístup. POZOR! Konkrétny LINK nefunguje v danom momente pozerania na viacerých počítačoch;

do svojho PC NEMUSÍTE inštalovať žiadne nové aplikácie, potrebujete iba reproduktory (sluchátka);

- po sprístupnení SEMINÁRA od 8:30 hod. si musíte pustiť prenos tlačidlom PLAY, nachádza sa v okne v strede (nižšie na stránke - posuňte sa)! Okno seminára si môžete zväčšiť na celú obrazovku. Skontrolujte si zvuk (bude hrať hudba) a boli si tak istí, že spojenie je funkčné; 

- ak prihlasujete viacerých účastníkov (zamestnancov z jednej organizácie) a budú sledovať seminár na jednom  PC, stačí v prihláške uviesť jeden email. Ak prihlasujete z jednej organizácie viacerých účastníkov a budú sledovať seminár na viacerých PC v rámci úradu / školy / inštitúcie, je potrebné uviesť viacero emailov (podľa počtu PC);

účastníkom RVC Nitra budú zaslané spolu 3 emaily: 1. potvrdenie o prihlásení spolu s pozvánkou (obratom po prihlásení), 2. Materiál k online semináru (najneskôr deň pred konaním), 3. Pokyny na spustenie online seminára (najneskôr deň pred konaním). Emaily budú chodiť nezávisle od seba a generuje / rozposiela ich systém stránky.

- v prípade problémov s pripojením (nefunguje tlačidlo / LINK), neváhajte kontaktovať Ing. Ivana Koprdu – 0903 484 542 (RVC Nitra).

Pokyny na ZÁZNAM z online seminára

Z ONLINE seminára získavate BONUS - AUTENTICKÝ ZÁZNAM, ktorý si môžete pozrieť JEDEN KRÁT v jednom z 5 dní vrátane víkendu. Je na Vás, ktorý konkrétny deň a hodinu si záznam pozriete. Záznam bude sprístupnený po ONLINE seminári na druhý deň od 7:00 h., kedy najneskôr 30 min. vopred obdržíte e-mailom  nové POKYNY na spustenie ZÁZNAMUPôjde o nový LINK s unikátnym kódom a bude platiť do 23:00 h. posledného dňa.

DÔLEŽITÉ PRE VÁS JE:

  • Rozhodnúť sa na ktorom PC si chcete záznam pozrieť (v kancelárii alebo doma).
  • Vybrať si deň, kedy budete mať dostatok času si záznam pozrieť, lebo nie je možné sa k nemu v iných dňoch vrátiť / opakovanie pozrieť.
  • ZÁZNAM nie je možné uložiť do PC.
Technické požiadavky

- pripojenie na internet, odporúčame PC pripojiť cez kábel alebo cez WIFI (len ak máte rýchly internet);

- stolový PC s externými reproduktormi (monitor s reproduktormi) / notebook / smartphone / tablet, ktorý sa vie pripojiť na email, ktorý od nás obdržíte;

- ak Vám začne sekať obraz alebo zvuk počas vysielania, je chyba pravdepodobne u Vás,  spôsobená pomalým internetom. Žiaľ, tento faktor ovplyvniť nevieme;

- na pozeranie seminára Vám odporúčame používať prehliadač s najnovšou verziou:

  • Microsoft Edge - ODPORÚČAME

  • Mozilla Firefox

  • Google Chrome

- V prípade, že Vám nefunguje spustenie (prípadne Vám ide obraz, ale nejde zvuk) v jednom prehliadači, vyskúšajte druhý. Je potrebné prehliadač zavrieť a počkať 1 min. a 30 s., aby Vás systém pustil a nevypisovalo Vám, že kód (link) sa používa v inom prehliadači;

POZOR!, ak máte na pracovisku zamestnávateľom zablokované web stránky (napr. youtube, facebook, gmail atď.), je potrebné, aby ste kontaktovali svojho IT technika, ktorý Vám povolí prístup na našu web stránku www.rvcnitra.sk a online prenos. Službu ktorú využívame na prenos je www.vimeo.com

Program

1. stravné ...   gastrolístky a nezdanený finančný príspevok od 1.3.2021
   - stravovanie počas home office
   - stravovanie v školských jedálňach a možnosť voľby 
   - prechodné ustanovenia, alebo ako sa zbaviť časového stresu z dátumu 1.3.2021

2. dovolenka zamestnanca vo veku do 33 rokov, ktorý sa trvale stará o dieťa aj z pohľadu KZ VS na rok 2021 
   - vymedzenia práva na zvýšenú dovolenku -  začiatok resp. koniec starostlivosti o dieťa 
   - alikvotizácia, zaokrúhľovanie od 1.1.2022

3. spresnenie podmienok predĺženia skúšobnej doby

4. domácka práca, telepráca, home office v podmienkach samosprávy

5. výpoveď daná zamestnávateľom
   - nový výpovedný dôvod ... dovŕšenie veku 65 rokov
   - odstupné v prípade výpovedného dôvodu dovŕšenia veku 65 rokov

6. spresnenie podmienok uplatňovania pružného pracovného času

7. dohoda o brigádnickej práci študentov – skončenie strednej školy a skončenie prvého stupňa VŠ

1. Zákonník práce 
   - minimálna mzda, minimálne mzdové nároky
   - mzdové zvýhodnenia a príplatky od 1.1.2021
   - 3. a 14. mzda / odmena v roku 2021

2. Kolektívna zmluva VS a ŠS na rok 2021 ... nové benefity
   - odstupné
   - odmena 100 eur za prácu pri príležitosti vianočných sviatkov
   - jeden deň pracovného voľna do 30.6.2021

3. Zákon o dani z príjmov č.595/2003 Z. z. z pohľadu závislej činnosti 
   - nezdaniteľné časti základu dane
   - daňový bonus 2021_2022
   - príjmy oslobodené od dane 

4. Zákon č.461/2003 Z. z. o sociálnom poistení k 1.1.2021
   - nová dávka nemocenského poistenia - tehotenské, tehotenské štipendium od 1.4.2021
   - úrazový príplatok pre COVID-19
   - ošetrovné:
        a) rozšírenie okruhu osôb
        b) krátkodobé ošetrovné ... predĺženie na 14 dní
        c) dlhodobé ošetrovné ... 90 dní

5. Nová povinnosť zamestnávateľa ... IČPV ... identifikačné číslo právneho vzťahu

6. Priemerná mesačná nominálna mzda zamestnanca v hospodárstve za rok 2020 a jej vplyv na :
   - plat starostu a hlavného kontrolóra
   - sociálne poistenie, zdravotné poistenie
   - minimálnu mzdu a minimálne mzdové tarify

7. Oprava chýb týkajúcich sa RZD za rok 2020 

8. Príspevok na rekreáciu v čase COVIDu

9. Odpovede na zaslané otázky  

Doplňujúce informácie

Účastnícky poplatok je stanovený dohodou v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách.

Poplatok vraciame iba v prípade zrušenia online seminára. Vyhradzujeme si právo na zmenu termínu, miesta konania resp. zrušenie seminára z organizačných dôvodov.

Informácie pre NEČLENA

V cene seminára pre nečlena je zahrnuté: honorár lektora, materiál v tlačenej podobe (pokiaľ lektor poskytne) a režijné náklady.

Po prihlásení na seminár Vám príde potvrdzujúci email spolu s pozvánkou: potvrdenie - prihlásenie na seminár ako nečlen. V prípade, že Vám neprišiel potvrdzujúci email do doručenej pošty, skontrolujte si záložku SPAM.

Združenie obcí - regionálne vzdelávacie centrum samosprávy v Nitre nie je platiteľom DPH t.j. nie je povinná vystavovať daňový doklad - faktúru. Uvedená pozvánka je dokladom o úhrade účastníckeho poplatku a má platnosť faktúry. Pozvánka spĺňa všetky náležitosti účtovného dokladu podľa § 10 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v z.n.p..

Poplatok za seminár nie je možné uhrádzať v hotovosti.

Účastnícky poplatok za seminár prosíme uhradiť prevodom na účet ZO - RVC Nitra (IBAN, VS, ŠS nájdete v pozvánke).

Miesto konania

Online seminár (LIVE)

Prednášajúci

Ing. Pavol Kukučka

Pozvánka na seminár

Stiahnuť pozvánku

Záväzná prihláška

Partner:

AVS Logo
Logo Osobnyudaj.sk