Fraňa Mojtu 18 (budova MEDIAHAUS, 1. poschodie), Nitra

Dnes je: 14.04.2024

Konzultačný deň - Mgr. Ladislav Briestenský

Na konzultačný deň sa dá prihlasovať iba emailom, prípadne telefonicky kedy Vám určíme presný čas Vašej konzultácie

Začiatok seminára09.12.2021 - 09:00
(Štvrtok )
Koniec seminára09.12.2021 - 15:00
(Štvrtok )
Začiatok prezentácie 09.12.2021 - 09:00
(Štvrtok)
Koniec nahlasovania08.12.2021 - 10:00
(Streda )
Poplatok člen ZO - RVC Nitra 0 € / osoba

Voľné miesta Nahlasovanie ukončené
Typ seminára
 • Konzultačný deň - len pre členov ZO - RVC Nitra

Cieľová skupina

OcÚ / MsÚ , Inštitúcia , Škola

Cieľová skupina (podrobnejšie)
 • starostovia obcí a primátori miest, prednostovia obecných a mestských úradov, riaditelia obcou zriadených rozpočtových a príspevkových organizácií, zamestnanci poverení agendou, ktorá je zhodná s obsahovým zameraním uvedeným nižšie;
Cieľ seminára
 • umožniť poskytnutie osobnej konzultačnej podpory lektora na prediskutovanie konkrétnych situácií, v ktorých samospráva potrebuje odbornú pomoc;
Obsah
 • na konzultačný deň sa dá prihlasovať iba emailom, prípadne telefonicky kedy Vám určíme presný čas Vašej konzultácie;
 • polhodinové (pri komplikovanejších témach hodinové) osobné stretnutia podľa harmonogramu, ktorý podľa prihlášok spracuje ZO - RVC Nitra;
 • žiadateľ o konzultáciu vopred pomenuje tému konzultovaného problému a na stretnutie prinesie všetky relevantné doklady a informácie, ktoré sa k téme konzultácie vzťahujú (v tlačenej alebo v elektronickej forme).
 • konzultačný deň je určený len pre členov RVC Nitra a koná sa prezenčnou formou.
 • konzultačný deň sa koná v režíme OP.
 • Služby konzultanta sú hradené z prostriedkov RVC Nitra a prihláseným členom, ktorí sa konzultácie zúčastnia, sú poskytované bezplatne.
 • Ak sa člen RVC prihlási na konzultáciu a nedostaví sa na ňu v dohodnutom termíne napriek tomu, že o neúčasti nedal RVC Nitra informáciu najneskôr do 10-tej hod. v deň pred konzultáciou, má povinnosť nahradiť RVC hodnotu reálnych finančných nákladov, ktoré na konzultáciu nemohli byť využité – v čiastke 16 € za každých 30 minút rezervovaného času.
 • Pokiaľ by bol Váš problém rozsiahlejší a vyžadoval by si ďalšie stretnutie s konzultantom, finančná odmena pre neho bude vecou Vašej vzájomnej dohody.
 • vstup do budovy MEDIAHAUSU, ako aj samotný pohyb po budove je povolený len s RÚŠKOM (prípadne adekvátnou náhradou)

 • vstup do kancelárie RVC Nitra je povolený len s RÚŠKOM

 • v prípade, že sa necítite dobre, máte nejaké prejavy choroby prosíme, aby ste na seminár v žiadnom prípade NECHODILI a neohrozovali tak ostatných

 • zákaz podávania rúk

Program

Zoznam tém, ktoré môžete s lektorom konzultovať:

 • Kompetencie a vzájomné vzťahy orgánov a organizačných zložiek v organizme samosprávy,
 • Riadenie samosprávy, rozhodovacie procesy,
 • Vedenie zasadnutí obecných zastupiteľstiev - ich príprava, priebeh a výstupy,
 • Nakladanie s majetkom obce,
 • Pracovnoprávne vzťahy v miestnej samospráve (okrem otázok mzdového účtovníctva a sociálneho zabezpečenia),
 • Odporúčania pre postup pri riešení konfliktných situácií;
Miesto konania

kancelária ZO - RVC Nitra, budova MEDIAHAUS, 1. poschodie, Fraňa Mojtu 18, 949 01 Nitra

Prednášajúci

Mgr. Ladislav Briestenský

Pozvánka na seminár

Stiahnuť pozvánku

Partner:

AVS Logo
Logo Osobnyudaj.sk