Fraňa Mojtu 18 (budova MEDIAHAUS, 1. poschodie), Nitra

Dnes je: 08.12.2023

ZRUŠENÉ * Dlhodobý majetok obcí, RO a PO v ich zriaďovateľskej pôsobnosti z pohľadu účtovníctva a rozpočtovníctva v roku 2022 (téma seminára bude súčasťou pracovnej skupiny Ekonómi a účtovníci 7.-8.9.)

Online seminár (LIVE) sa koná v spolupráci s RVC Rovinka, Senica, Trenčín a Trnava

Začiatok seminára14.06.2022 - 09:00
(Utorok)
Koniec seminára14.06.2022 - 13:30
(Utorok)
Začiatok prezentácie 14.06.2022 - 08:45
(Utorok)
Koniec nahlasovania10.06.2022 - 16:00
(Piatok)
Poplatok člen ZO - RVC Nitra 0 € / osoba
Poplatok nečlen40 € / osoba
Voľné miesta Nahlasovanie ukončené

Cieľová skupina

Obsah
Program
 1. Majetok a jeho právna úprava.

 2. Členenie majetku na dlhodobý a krátkodobý majetok podľa Postupov účtovania. Charakteristika účtovej triedy 0 - Dlhodobý majetok. 

 3. Analytické účty a analytická evidencia majetku. Požiadavky na analytickú evidenciu majetku. 

 4. Kapitálové transfery z pohľadu účtovníctva a rozpočtovníctva 

 5. Dlhodobý nehmotný majetok -  účtovanie v účtovej skupine 01 - Dlhodobý nehmotný majetok (DNM)  

 6. Dlhodobý hmotný majetok -  účtovanie v účtovej skupine 02 - Dlhodobý hmotný majetok odpisovaný a účtovanie v účtovej skupine 03 - Dlhodobý hmotný majetok neodpisovaný (DHM)

 7. Technické zhodnotenie majetku. Opravy a údržba majetku.

 8. Drobný majetok. 

 9. Dlhodobý finančný majetok - účtovanie v účtovej skupine 06 - Dlhodobý finančný majetok

 10. Oceňovanie majetku podľa zákona o účtovníctve 

 11. Úprava ocenenia majetku ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka: opravné položky k majetku, odpisy majetku.

 12.  Vyraďovanie majetku

 13. Inventarizácia majetku

 14. Kontrola účtovníctva a rozpočtovníctva v oblasti majetkového okruhu.

 15. Vykazovanie majetku v účtovnej závierke.  

 16. Vnútorný predpis o evidovaní, odpisovaní a účtovaní majetku

 17. Diskusia 

Miesto konania

seminár ZRUŠENÝ

Prednášajúci

Ing. Terézia Urbanová

Partner:

AVS Logo
Logo Osobnyudaj.sk