Fraňa Mojtu 18 (budova MEDIAHAUS, 1. poschodie), Nitra

Dnes je: 08.12.2023

Konzultačný seminár k SUSEDSKÝM SPOROM

Online seminár (LIVE) sa koná v spolupráci s RVC Rovinka, Senica, Trenčín a Trnava

Začiatok seminára21.04.2022 - 09:00
(Štvrtok)
Koniec seminára21.04.2022 - 13:30
(Štvrtok)
Začiatok sprístupnenia 21.04.2022 - 08:45
(Štvrtok)
Koniec nahlasovania19.04.2022 - 16:00
(Utorok)
Poplatok člen ZO - RVC Nitra 0 € / osoba
Poplatok nečlen40 € / osoba
Voľné miesta Nahlasovanie ukončené
Typ seminára
 • veľký ONLINE seminár (LIVE)

Cieľová skupina

OcÚ / MsÚ

Cieľová skupina (podrobnejšie)
 • starostovia obcí;

 • zamestnanci obecných úradov ktorí pôsobia na rôznych úsekoch, pri ktorých môže dôjsť k sporom medzi susedmi (napr. oblasť životného prostredia, stavebného poriadku, podnikania a pod.);

 • hlavní kontrolóri;

 • náčelníci a príslušníci obecných (mestských) polícií.

Otázky na seminár (lektora)
 • otázky je potrebné posielať VOPRED cez FORMULÁR NA OTÁZKY 21.4.2022 (kliknite na názov formulára). Formulár cez tento LINK sa uzatvára 1 deň pred konaním seminára, t.j. 20.4.2022 o 16:00 h.; 

 • otázky môžete posielať aj počas online seminára, FORMULÁR NA OTÁZKY bude sprístupnený od 9:00 hod. a nachádzať sa bude pod oknom seminára (v spodnej časti stránky). 

 • Uprednostňujeme otázky poslané vopred. Nezaručujeme Vám, že na otázky posielané počas seminára Vám lektor zodpovie z časového hľadiska. Otázky budú priebežne zobrazované na obrazovke, prečítané a zodpovedané lektorom pre všetkých zúčastnených. Otázky musia byť zrozumiteľné a k danej téme.

 • Aby zbytočne nedochádzalo k rovnakým položeným otázkam, účastníci seminára si môžu položené otázky vo formulári priebežne pozerať cez záložku „Prehľad otázok”.

Pokyny na ONLINE seminár (LIVE)

- online semináre (LIVE) (ďalej len seminár) prebiehajú len na webstránke www.rvcnitra.sk;

- seminár bude prebiehať takou formou, že okrem lektora uvidíte na obrazovke otázky položené od účastníkov;

- na seminár sa dostanú IBA riadne prihlásené osoby. Seminár je z našej strany chránený proti zneužitiu a šíreniu. Jeden deň pred konaním seminára najneskôr do 14:00 hod. dostanete emailom POKYNY na spustenie online seminára; Email bude obsahovať LINK na spustenie seminára.

- email s pokynmi bude obsahovať dátum a čas sprístupnenia seminára a TLAČIDLO (LINK) na spustenie LIVE prenosuTento LINK je viazaný na jednu emailovú adresu a nie je možné ho spustiť súčasne na viacerých počítačoch. V prípade, že otvoríte LINK a prepošlete ho inej osobe, LINK nebude druhej osobe fungovať a môžete si tak zablokovať prístup. POZOR! Konkrétny LINK nefunguje v danom momente pozerania na viacerých počítačoch;

do svojho PC NEMUSÍTE inštalovať žiadne nové aplikácie, potrebujete iba reproduktory (sluchátka);

- Po sprístupnení SEMINÁRA od 8:45 h. sa Vám objaví prázdne okno a musíte si prenos pustiť tlačidlom PLAY, ikona sa nachádza v prázdnom okne v strede (nižšie na stránke - posuňte sa)! Po spustení uvidíte obraz - titulné okno seminára a musí Vám hrať hudba (pripojenie prebehlo v poriadku). Obraz sa Vám zo začiatku môže javiť ako rozmazaný, ale na základe rýchlosti Vášho internetu by sa mal postupne vylepšovať. Všetko záleží od rýchlosti Vášho internetu.

- v prípade problémov s pripojením (nefunguje tlačidlo / LINK), neváhajte kontaktovať Ing. Ivana Koprdu – 0903 484 542 (RVC Nitra).

Pokyny na ZÁZNAM z online seminára

Z ONLINE seminára získavate BONUS - AUTENTICKÝ ZÁZNAM, ktorý si môžete pozrieť JEDEN KRÁT v jednom z 5 dní vrátane víkendu. Je na Vás, ktorý konkrétny deň a hodinu si záznam pozriete. Záznam bude sprístupnený po ONLINE seminári na druhý deň od 7:00 h. až do 23:59 h. posledného dňa. Po skončení ONLINE seminára (max. do 1 h.) bude prihláseným účastníkom poslaný nový email s názvom: Pokyny na spustenie ZÁZNAMU z online seminára. Email bude obsahovať unikátny LINK na jedno spustenie záznamu.

DÔLEŽITÉ PRE VÁS JE:

 • Rozhodnúť sa na ktorom PC si chcete záznam pozrieť (v kancelárii alebo doma).
 • Vybrať si deň, kedy budete mať dostatok času si záznam pozrieť, lebo nie je možné sa k nemu v iných dňoch vrátiť / opakovane pozrieť.
 • ZÁZNAM nie je možné uložiť do PC.
Technické požiadavky

- pripojenie na internet min. 5 Mbit/s a viac, odporúčame PC pripojiť cez kábel, cez WIFI len v prípade ak máte rýchly, stabilný internet a súčasne nie je na WIFI pripojených viac zariadení;

- stolový PC s externými reproduktormi (monitor s reproduktormi) / notebook / smartphone / tablet, ktorý sa vie pripojiť na email, ktorý od nás obdržíte;

- ak Vám začne sekať obraz alebo zvuk počas vysielania, je chyba pravdepodobne u Vás,  spôsobená pomalým internetom. Žiaľ, tento faktor ovplyvniť nevieme;

- na pozeranie seminára Vám odporúčame používať prehliadač s najnovšou verziou:

 • Microsoft Edge

 • Mozilla Firefox

 • Google Chrome

 • Internet Explorer - NEODPORÚČAME

- V prípade, že Vám nefunguje spustenie (nenačíta okno seminára) v danom prehliadači (píše Vám napr. overuje sa dostupnosť videa), vyskúšajte druhý prehliadač. V takomto prípade máte starú verziu prehliadača, ktorá nepodporuje zobrazenie / načítanie okna seminára. Je potrebné prehliadač zavrieť a počkať 1 min. a 30 s., aby Vás systém pustil a nevypisovalo Vám, že kód (LINK) sa používa v inom prehliadači. V emaily si skopírujte dlhý LINK (pod tlačidlom) a vložte ho potom do druhého prehliadača.

POZOR!, ak máte na pracovisku zamestnávateľom zablokované web stránky (napr. youtube, facebook, gmail atď.), je potrebné, aby ste kontaktovali svojho IT technika, ktorý Vám povolí prístup na našu web stránku www.rvcnitra.sk a online prenos. Službu ktorú využívame na prenos je www.vimeo.com

Program

Vzhľadom na to, že aj skúsení zamestnanci majú problém rozlíšiť, či sa jedná o sťažnosť, priestupok alebo susedský spor, ponúkame „pomôcku“ pri rozhodovaní. Vymenované okruhy spĺňajú definíciu susedských sporov a na tieto okruhy môžete napísať svoje otázky:

1. Občianskoprávne vzťahy (právna úprava, vznik, zmena a zánik občianskoprávnych vzťahov, predmet občianskoprávnych vzťahov: pozemky, stavby, byty a nebytové priestory, ochrana občianskoprávnych vzťahov)

2. Vlastnícke právo (pojem vlastníctva, užívacie práva odvodené od vlastníckeho práva, ochrana vlastníckeho práva 

3. Zákonné obmedzenia vlastníckeho práva (susedské práva)

 • Ohrozenie susednej nehnuteľnosti úpravami pozemku alebo stavby 

 • Imisie (obťažovanie hlukom, vibráciami, prachom, popolčekom, dymom, plynmi, parami a pachmi, tienením a svetlom; odňatie výhľadu, obťažovanie pevnými a tekutými odpadmi, včelami, hmyzom, hlodavcami a holubmi, obťažovanie šírením buriny, chorobami rastlín, pesticídmi, padaním lístia a ihličia a pod.)

 • Vnikanie chovaných zvierat na susedný pozemok

 • Odstraňovanie koreňov a vetiev presahujúcich na susedný pozemok         

 • Povinnosť oplotiť pozemok 

 • Povinnosť umožniť vstup na pozemok a vstup na susednú nehnuteľnosť podľa stavebného zákona

4. Stavba na cudzom pozemku (neoprávnená stavba v zmysle Občianskeho zákonníka a nepovolená stavba podľa stavebného zákona

5. Vecné bremená (pojem a druhy vecných bremien, vznik a zánik vecného bremena, vydržanie)

6. Ochrana susedských práv 

 • Súdna ochrana susedských práv                                           

 • Ochrana poskytovaná orgánmi verejnej správy                   

 • Svojpomoc                                                                            

 • Ochrana susedských práv podľa trestnoprávnych predpisov                       

7. Ochrana pokojného stavu poskytovaná obcou                

 • Postup obce v konaní o ochranu pokojného stavu               

 • Riešenie susedského sporu dohodou – zmierom                  

 • Riešenie susedského sporu predbežným opatrením             

 • Zamietnutie návrhu na ochranu pokojného stavu

 • Zastavenie konania o návrhu na ochranu pokojného stavu

Doplňujúce informácie

Účastnícky poplatok je stanovený dohodou v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách.

Poplatok vraciame iba v prípade zrušenia online seminára. Vyhradzujeme si právo na zmenu termínu, miesta konania resp. zrušenie seminára z organizačných dôvodov.

Informácie pre NEČLENA

V cene online seminára pre nečlena je zahrnuté: záznam (podľa pokynov), honorár lektora a režijné náklady.

Po prihlásení na seminár Vám príde potvrdzujúci email spolu s pozvánkou: potvrdenie - prihlásenie na seminár ako nečlen.
1. deň pred konaním seminára t.j. 20.4.2022 Vám bude zaslaný email s názvom: Pokyny na spustenie online seminára. Email bude obsahovať LINK na spustenie seminára. V prípade, že Vám email nepríde do doručenej pošty, skontrolujte si záložku REKLAMY, SPAM atď.

Po skončení online seminára Vám príde podľa pokynov email ohľadom ZÁZNAMU z online seminára.

Združenie obcí - regionálne vzdelávacie centrum samosprávy v Nitre nie je platiteľom DPH t.j. nie je povinná vystavovať daňový doklad - faktúru. Uvedená pozvánka je dokladom o úhrade účastníckeho poplatku a má platnosť faktúry. Pozvánka spĺňa všetky náležitosti účtovného dokladu podľa § 10 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v z.n.p..

Poplatok za online seminár nie je možné uhrádzať v hotovosti.

Účastnícky poplatok za online seminár prosíme uhradiť OBRATOM, najneskôr 2 dni pred konaním seminára prevodom na účet ZO - RVC Nitra (IBAN, VS, ŠS nájdete v pozvánke).

Miesto konania

Online seminár (LIVE)

Prednášajúci

JUDr. Helena Spišiaková

Pozvánka na seminár

Stiahnuť pozvánku

Prihlásenie na seminár

Partner:

AVS Logo
Logo Osobnyudaj.sk