Fraňa Mojtu 18 (budova MEDIAHAUS, 1. poschodie), Nitra

Dnes je: 14.04.2024

Čierne stavby v obci

Online seminár (LIVE) sa koná v spolupráci s RVC Rovinka, Senica, Trenčín a Trnava

Začiatok seminára07.04.2022 - 09:00
(Štvrtok )
Koniec seminára07.04.2022 - 13:30
(Štvrtok )
Začiatok sprístupnenia 07.04.2022 - 08:45
(Štvrtok)
Koniec nahlasovania05.04.2022 - 16:00
(Utorok )
Poplatok člen ZO - RVC Nitra 0 € / osoba
Poplatok nečlen40 € / osoba
Voľné miesta Nahlasovanie ukončené
Typ seminára
 • veľký ONLINE seminár (LIVE)

Cieľová skupina

OcÚ / MsÚ

Cieľová skupina (podrobnejšie)
 • zamestnanci obecných úradov, ktorí majú v náplni práce kompetencie obce na úseku stavebného poriadku

 • starostovia obcí

Cieľ seminára

Ponúknuť starostom a zamestnancom obce (pracovníkom spoločných stavebných úradov) výklad príslušných ustanovení stavebného zákona a ďalších súvisiacich predpisov tak, aby postup obce pri zistených čiernych stavbách bol v súlade so zásadami zákonnosti.  

Otázky na seminár (lektora)
 • otázky je potrebné posielať VOPRED cez FORMULÁR NA OTÁZKY 7.4.2022 (kliknite na názov formulára). Formulár cez tento LINK sa uzatvára 2 dni pred konaním seminára; 

 • otázky môžete posielať aj počas online seminára, FORMULÁR NA OTÁZKY bude sprístupnený od 10:00 hod. a nachádzať sa bude pod oknom seminára (v spodnej časti stránky). 

 • Prosíme, počas seminára posielajte otázky len v prípade, ak Vám niečo nie je jasné z výkladu seminára. Nepredbiehajte výklad lektora, počúvajte a až následne sa pýtajte. Pokiaľ lektor usúdi, že otázka bola zodpovedaná počas výkladu, odpovedať na ňu samostatne nebude.

 • Nezaručujeme Vám, že na otázky posielané počas seminára Vám lektor zodpovie z časového hľadiska. Uprednostňujeme otázky poslané vopred. V závere seminára bude vyhradený priestor na ich zobrazenie na obrazovke, prečítanie a zodpovedanie lektorom pre všetkých zúčastnených. Otázky musia byť zrozumiteľné, stručné, musia byť univerzálne a k danej problematike. Semináre tohto typu neumožňujú riešiť Vaše konkrétne problémy.

 • Aby zbytočne nedochádzalo k rovnakým položeným otázkam, účastníci seminára si môžu položené otázky vo formulári priebežne pozerať cez záložku „Prehľad otázok”.

Pokyny na ONLINE seminár (LIVE)

- online semináre (LIVE) (ďalej len seminár) prebiehajú len na webstránke www.rvcnitra.sk;

- seminár bude prebiehať takou formou, že okrem lektora uvidíte na obrazovke aj jeho prezentáciu / materiál, ktorý účastníci obdržia v elektronickej podobe a bude zaslaný emailom jeden deň vopred najneskôr do 14:00 hod. Je na účastníkoch, aby si materiál resp. jeho časť vopred vytlačili a použili na poznámky a pod.;

- na seminár sa dostanú IBA riadne prihlásené osoby. Seminár je z našej strany chránený proti zneužitiu a šíreniu. Jeden deň pred konaním seminára najneskôr do 14:00 hod. dostanete emailom POKYNY na spustenie online (LIVE) seminára;

- email s pokynmi bude obsahovať dátum a čas sprístupnenia seminára a TLAČIDLO (LINK) na spustenie LIVE prenosuTento LINK je viazaný na jednu emailovú adresu a nie je možné ho spustiť súčasne na viacerých počítačoch. V prípade, že otvoríte LINK a prepošlete ho inej osobe, LINK nebude druhej osobe fungovať a môžete si tak zablokovať prístup. POZOR! Konkrétny LINK nefunguje v danom momente pozerania na viacerých počítačoch;

do svojho PC NEMUSÍTE inštalovať žiadne nové aplikácie, potrebujete iba reproduktory (sluchátka);

- Po sprístupnení SEMINÁRA od 8:45 h. sa Vám objaví prázdne okno a musíte si prenos pustiť tlačidlom PLAY, ikona sa nachádza v prázdnom okne v strede (nižšie na stránke - posuňte sa)! Po spustení uvidíte obraz - titulné okno seminára a musí Vám hrať hudba (pripojenie prebehlo v poriadku). Obraz sa Vám zo začiatku môže javiť ako rozmazaný, ale na základe rýchlosti Vášho internetu by sa mal postupne vylepšovať. Všetko záleží od rýchlosti Vášho internetu.

účastníkom RVC Nitra budú zaslané spolu 3 emaily: 1. potvrdenie o prihlásení spolu s pozvánkou (obratom po prihlásení), 2. Materiál k online semináru (najneskôr deň pred konaním), 3. Pokyny na spustenie online seminára (najneskôr deň pred konaním). Emaily budú chodiť nezávisle od seba a generuje / rozposiela ich systém stránky.

- v prípade problémov s pripojením (nefunguje tlačidlo / LINK), neváhajte kontaktovať Ing. Ivana Koprdu – 0903 484 542 (RVC Nitra).

Pokyny na ZÁZNAM z online seminára

Z ONLINE seminára získavate BONUS - AUTENTICKÝ ZÁZNAM, ktorý si môžete pozrieť JEDEN KRÁT v jednom z 5 dní vrátane víkendu. Je na Vás, ktorý konkrétny deň a hodinu si záznam pozriete. Záznam bude sprístupnený po ONLINE seminári na druhý deň od 7:00 h. až do 23:59 h. posledného dňa. Po skončení ONLINE seminára (max. do 1 h.) bude prihláseným účastníkom poslaný nový email s názvom: Pokyny na spustenie ZÁZNAMU z online seminára. Email bude obsahovať unikátny LINK na jedno spustenie záznamu.

DÔLEŽITÉ PRE VÁS JE:

 • Rozhodnúť sa na ktorom PC si chcete záznam pozrieť (v kancelárii alebo doma).
 • Vybrať si deň, kedy budete mať dostatok času si záznam pozrieť, lebo nie je možné sa k nemu v iných dňoch vrátiť / opakovane pozrieť.
 • ZÁZNAM nie je možné uložiť do PC.
Technické požiadavky

- pripojenie na internet min. 5 Mbit/s a viac, odporúčame PC pripojiť cez kábel, cez WIFI len v prípade ak máte rýchly, stabilný internet a súčasne nie je na WIFI pripojených viac zariadení;

- stolový PC s externými reproduktormi (monitor s reproduktormi) / notebook / smartphone / tablet, ktorý sa vie pripojiť na email, ktorý od nás obdržíte;

- ak Vám začne sekať obraz alebo zvuk počas vysielania, je chyba pravdepodobne u Vás,  spôsobená pomalým internetom. Žiaľ, tento faktor ovplyvniť nevieme;

- na pozeranie seminára Vám odporúčame používať prehliadač s najnovšou verziou:

 • Microsoft Edge

 • Mozilla Firefox

 • Google Chrome

 • Internet Explorer - NEODPORÚČAME

- V prípade, že Vám nefunguje spustenie (nenačíta okno seminára) v danom prehliadači (píše Vám napr. overuje sa dostupnosť videa), vyskúšajte druhý prehliadač. V takomto prípade máte starú verziu prehliadača, ktorá nepodporuje zobrazenie / načítanie okna seminára. Je potrebné prehliadač zavrieť a počkať 1 min. a 30 s., aby Vás systém pustil a nevypisovalo Vám, že kód (LINK) sa používa v inom prehliadači. V emaily si skopírujte dlhý LINK (pod tlačidlom) a vložte ho potom do druhého prehliadača.

POZOR!, ak máte na pracovisku zamestnávateľom zablokované web stránky (napr. youtube, facebook, gmail atď.), je potrebné, aby ste kontaktovali svojho IT technika, ktorý Vám povolí prístup na našu web stránku www.rvcnitra.sk a online prenos. Službu ktorú využívame na prenos je www.vimeo.com

Program

Čierne stavby v obci (§ 54 - 70  a  § 88 - 97 stavebného zákona)
Podľa § 54 stavebného zákona: 
Stavby, ich zmeny a udržiavacie práce na nich sa môžu uskutočňovať iba podľa stavebného povolenia alebo na základe ohlásenia stavebnému úradu. 
    Toto ustanovenie zakotvuje  všeobecnú zásadu, že  každá stavba pred začatím  jej  realizácie  musí  byť  predmetom  posúdenia stavebného úradu, ktorým je predovšetkým obec. Stavby realizované bez povolenia, alebo bez ohlásenia alebo v rozpore s nimi, sa považujú za tzv. „čierne stavby“.
    Seminár je zameraný predovšetkým na zisťovanie čiernych stavieb orgánmi štátneho stavebného dohľadu (ďalej len ŠSD“) a objasňuje postup stavebného úradu v prípade zistenia nepovolenej resp. neohlásenej stavby. 
    Podrobne vysvetľuje postup v konaní o odstránení čiernej stavby resp. v konaní o dodatočnom povolení stavby. Zaoberá sa aj prípadmi, ak bola čierna stavba realizovaná na cudzom pozemku, alebo došlo k čiastočnému záberu susednej nehnuteľnosti. 
    S realizáciou čiernych stavieb súvisí aj povinnosť obce sankcionovať porušenie stavebného zákona, a preto sa seminár zaoberá aj ukladaním pokút za čierne stavby pri prejednávaní priestupkov a iných správnych deliktov.

Obsahová štruktúra:

1.    STAVBA (definícia stavby, členenie stavieb, požiadavky na stavby)
2.    Povoľovanie stavieb zmien stavieb a udržiavacích prác (stavebné povolenie / ohlásenie, príslušnosť stavebného úradu)

 • Drobné stavby, stavebné úpravy a udržiavacie práce podliehajúce ohláseniu

 • OHLÁSENIE drobnej stavby, stavebnej úpravy a udržiavacích prác (náležitosti ohlásenia, vlastnícke a iné právo, postup stavebného úradu, dotknuté orgány

 • Stavby vyžadujúce STAVEBNÉ POVOLENIE (žiadosť, účastníci stavebného konania, stavebné povolenie, zmena stavby pred dokončením)

3.    Zisťovanie čiernych stavieb (štátny stavebný dohľad, orgány, výkon, oprávnenia)
4.    Postup stavebného úradu pri nelegálnych stavbách (uskutočnených bez povolenia alebo ohlásenia)

 • Overenie pasportu drobnej stavby

 • Konanie o dodatočnom povolení stavby

 • Stavba na cudzom pozemku

 • Konanie o odstránení nelegálnej stavby

 • Odstraňovanie nelegálnych reklamných stavieb na základe ohlásenia

5.    Sankcie za čierne stavby

 • Priestupky

 • Správne delikty

6.    Vymáhanie  pokút

Študijné materiály:
Účastníci seminára dostanú študijné materiály vypracované lektorom, a to:

 • podrobné poznámky  k téme Čierne stavby v obci,

 • VZORY správnych aktov (zápisníc, rozhodnutí a pod.) vydávaných orgánmi ŠSD pri zistení čiernej stavby obcou ako stavebným úradom v konaní o dodatočnom povolení resp. odstránení stavby

1. Zákon o priestupkoch - komentár, 2. vydanie

Pri prejednávaní stavebných priestupkov a správnych deliktov môže poslúžiť práve táto publikácia, v ktorej sú aj VZORY na prejednávanie priestupkov a iných správnych deliktov; 
LINK na objednávku: https://obchod.wolterskluwer.sk/sk/zakon-o-priestupkoch-komentar-2-vydanie.p4644.html?utm_source=AVS&utm_medium=affiliate&utm_campaign=AFFAVS

 • VZORY je možné po zakúpení knihy stiahnuť ako wordové súbory zo stránky uvedeného vydavateľstva po zadaní hesla, ktoré sa nachádza v publikácii.

2. Reklamné stavby podľa stavebného zákona:
LINK na objednávku: https://obchod.wolterskluwer.sk/sk/reklamne-stavby-podla-stavebneho-zakona.p3823.html?utm_source=AVS&utm_medium=affiliate&utm_campaign=AFFAVS

Doplňujúce informácie

Účastnícky poplatok je stanovený dohodou v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách.

Poplatok vraciame iba v prípade zrušenia online seminára. Vyhradzujeme si právo na zmenu termínu, miesta konania resp. zrušenie seminára z organizačných dôvodov.

Informácie pre NEČLENA

V cene online seminára pre nečlena je zahrnuté: záznam (podľa pokynov), honorár lektora, materiál v elektronickej podobe (pokiaľ lektor poskytne) a režijné náklady.

Po prihlásení na seminár Vám príde potvrdzujúci email spolu s pozvánkou: potvrdenie - prihlásenie na seminár ako nečlen. Najneskôr 1 deň pred konaním online seminára Vám prídu ešte 2 emaily: 1. Materiál k semináru a 2. Pokyny na spustenie online seminára. Emaily budú chodiť nezávisle od seba. V prípade, že Vám neprišiel niektorí z emailov do doručenej pošty, skontrolujte si záložky REKLAMY, SPAM atď.
Po skončení online seminára Vám príde podľa pokynov email ohľadom ZÁZNAMU z online seminára (ak je súčasťou seminára)

Združenie obcí - regionálne vzdelávacie centrum samosprávy v Nitre nie je platiteľom DPH t.j. nie je povinná vystavovať daňový doklad - faktúru. Uvedená pozvánka je dokladom o úhrade účastníckeho poplatku a má platnosť faktúry. Pozvánka spĺňa všetky náležitosti účtovného dokladu podľa § 10 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v z.n.p..

Poplatok za online seminár nie je možné uhrádzať v hotovosti.

Účastnícky poplatok za online seminár prosíme uhradiť OBRATOM, najneskôr 2 dni pred konaním seminára prevodom na účet ZO - RVC Nitra (IBAN, VS, ŠS nájdete v pozvánke).

Miesto konania

Online seminár (LIVE)

Prednášajúci

JUDr. Helena Spišiaková

Pozvánka na seminár

Stiahnuť pozvánku

Záväzná prihláška

Partner:

AVS Logo
Logo Osobnyudaj.sk