Fraňa Mojtu 18 (budova MEDIAHAUS, 1. poschodie), Nitra

Dnes je: 30.01.2023

Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za rok 2018 a zmeny súvisiace so zdaňovaním príjmov zo závislej činnosti

Začiatok seminára08.01.2019 - 09:00
(Utorok)
Koniec seminára08.01.2019 - 13:30
(Utorok)
Začiatok prezentácie 08.01.2019 - 08:00
(Utorok)
Koniec nahlasovania07.01.2019 - 10:00
(Pondelok)
Poplatok člen ZO - RVC Nitra 0 € / osoba
Poplatok nečlen32 € / osoba
Voľné miesta Nahlasovanie ukončené
Typ seminára
  • Veľký seminár

Cieľová skupina

OcÚ / MsÚ, Inštitúcia, Škola

Program
1. Zmeny v zdaňovaní príjmov fyzických osôb zo závislej činnosti účinné pre rok 2018
- oslobodenie doprava do zamestnania
- preukázateľne zaplatené výdavky na kúpeľnú starostlivosť
- daňový bonus na zaplatené úroky
- oslobodenie 13. a 14. platu
- oslobodenie ubytovania poskytnutého zamestnancovi
 
2. Príjmy zo závislej činnosti
- príjmy vylúčené z predmetu dane
- príjmy oslobodené od dane
- zdaniteľné príjmy 
- časová súvislosť príjmov s príslušným zdaňovacím obdobím
 
3. Základ dane z príjmov zo závislej činnosti
- dobrovoľne platené poistné 
- poistné z príjmov, ktoré nie sú zdaniteľnými príjmami
- nedoplatok z ročného zúčtovania zdravotného poistenia 
 
4. Uplatnenie nezdaniteľných častí základu dane
- nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka 
- nezdaniteľná časť základu dane na manželku (manžela)
- nezdaniteľná časť základu dane – doplnkové dôchodkové sporenie
- nezdaniteľná časť základu dane – zaplatené úhrady súvisiace s kúpeľnou starostlivosťou – prvýkrát uplatňovaná za rok 2018 
- praktické príklady uplatnenia nezdaniteľných častí základu dane
 
5. Uplatnenie daňového bonusu
- podmienky na uplatnenie daňového bonusu 
- preukazovanie nároku na daňový bonus
- uplatnenie daňového bonusu v priebehu roku a pri ročnom zúčtovaní preddavkov na daň
- praktické príklady uplatnenia daňového bonusu
 
6. Uplatnenie daňového bonusu na zaplatené úroky – prvýkrát uplatňovaný za rok 2018
- podmienky na uplatnenie daňového bonusu na zaplatené úroky
- výpočet výšky daňového bonusu na zaplatené úroky 
- uplatnenie daňového bonusu na zaplatené úroky
- preukazovanie nároku na daňový bonus na zaplatené úroky 
- praktické príklady uplatnenia daňového bonusu na zaplatené úroky
 
7. Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za rok 2018 
- podmienky na vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň za rok 2018
- žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň
- lehoty v súvislosti s vykonaním ročného zúčtovania preddavkov na daň
- tlačivo ročného zúčtovania preddavkov na daň
- praktické príklady na vykonanie ročného zúčtovania 
 
8. Tlačivá používané v súvislosti s príjmami zo závislej činnosti 
- prehľad o zrazených a odvedených preddavkoch na daň 
- hlásenie o vyúčtovaní dane
- vyhlásenie na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka a daňového bonusu 
- potvrdenie o zdaniteľnej mzde
 
9. Zdaňovanie príjmov umelcov a autorov – základné informácie týkajúce sa zdanenia príjmov umelcov a autorov, povinnosti platiteľa príjmu
 
10. Zmeny v zdaňovaní príjmov fyzických osôb zo závislej činnosti od 01.01.2019
- príspevok na rekreáciu
- dvojnásobná výška sumy daňového bonusu na dieťa do šesť rokov veku
 
V nadväznosti na legislatívne zmeny, môže byť program upravený.
Informácie pre NEČLENA

V cene seminára pre nečlena je zahrnuté: honorár lektora, materiál v tlačenej podobe (pokiaľ lektor poskytne) a režijné náklady.

Po prihlásení na seminár Vám príde potvrdzujúci email spolu s pozvánkou: potvrdenie - prihlásenie na seminár ako nečlen. V prípade, že Vám neprišiel potvrdzujúci email do doručenej pošty, skontrolujte si záložku SPAM.

Pozvánka je dokladom o úhrade poplatku a má platnosť faktúry.

Poplatok za seminár nie je možné uhrádzať v hotovosti.

Poplatok za seminár prosíme uhradiť prevodom na účet ZO - RVC Nitra (IBAN, VS, ŠS nájdete v pozvánke).

Na seminári nepodávame občerstvenie.

Miesto konania

veľká zasadačka MsÚ Nitra, 1. poschodie, č. dv. 118, Štefánikova 60, 950 06 Nitra

Prednášajúci

Ing. Marcela Prajová

Pozvánka na seminár

Stiahnuť pozvánku

Prihlásenie na seminár

Partner:

AVS Logo
Logo Osobnyudaj.sk