Fraňa Mojtu 18 (budova MEDIAHAUS, 1. poschodie), Nitra

Dnes je: 08.12.2023

Pracovný poriadok ŠKOLY po novele zákona o pedagogických a odborných zamestnancoch

VIDEO ZÁZNAM zo seminára dňa 16.2.2022

Začiatok seminára11.04.2022 - 06:00
(Pondelok)
Koniec seminára17.04.2022 - 23:30
(Nedeľa)
Začiatok prezentácie 11.04.2022 - 06:00
(Pondelok)
Koniec nahlasovania17.04.2022 - 16:00
(Nedeľa)
Poplatok člen ZO - RVC Nitra 25 € / osoba
Poplatok nečlen50 € / osoba
Poplatok člen RVC Martin 25€ / osoba
Poplatok člen RVC Košice 35€ / osoba
Poplatok člen RVC Rovinka 25€ / osoba
Poplatok člen RVC Michalovce 35€ / osoba
Poplatok člen RVC Senica 25€ / osoba
Poplatok člen RVC Prešov 35€ / osoba
Poplatok člen RVC Trenčín 25€ / osoba

Poplatok člen RVC Trnava 25€ / osoba

Voľné miesta Nahlasovanie ukončené
Typ seminára
 • ZÁZNAM z online seminára

Cieľová skupina

OcÚ / MsÚ, Škola

Cieľová skupina (podrobnejšie)
 • ŠKOLY, MŠ: riaditelia, zástupcovia, personalisti, mzdári

 • Obce / Mestá, ak potrebujú upraviť pracovný poriadok pre svoje školy, materské školy bez právnej subjektivity. 

Cieľ seminára

Oboznámenie sa s množstvom výrazných a zásadných zmien v pracovnoprávnej dokumentácii. Účastníci obdržia VZOROVÝ pracovný poriadok pre ŠKOLY. 

Obsah

 

 

Otázky na seminár (lektora)
 • Vzhľadom na skutočnosť, že ide o VIDEO ZÁZNAM zo seminára dňa 16.2.2022 nie je možné položiť nové otázky.

 • Záznam obsahuje 97 otázok, ktoré boli položené od účastníkov v deň konania a môžete si ich vypočuť na konci videa v časti otázky / odpovede.

Pokyny na VIDEO seminár

DÔLEŽITÉ PRE VÁS JE:

 • Rozhodnúť sa na ktorom PC si chcete záznam pozrieť.

 • Po spustení záznamu nie je možné ho opätovne spustiť na inom PC a v inom prehliadači, okrem toho na ktorom bol záznam prvý krát spustený.

 • Z rovnakého PC a prehliadača si záznam môžete opakovane spustiť a pozrieť.

 • Záznam nie je možné uložiť do PC.

Technické požiadavky

- pripojenie na internet min. 5 Mbit/s a viac, odporúčame PC pripojiť cez kábel, cez WIFI len v prípade ak máte rýchly, stabilný internet a súčasne nie je na WIFI pripojených viac zariadení;
- stolový PC s externými reproduktormi (monitor s reproduktormi) / notebook / smartphone / tablet, ktorý sa vie pripojiť na email, ktorý od nás obdržíte;
- ak Vám začne sekať obraz alebo zvuk počas záznamu, je chyba pravdepodobne u Vás,  spôsobená pomalým internetom. Žiaľ, tento faktor ovplyvniť nevieme;

- na pozeranie video záznamu Vám odporúčame používať prehliadač s najnovšou verziou:

 • Microsoft Edge - ODPORÚČAME

 • Mozilla Firefox

 • Google Chrome

 • Internet Explorer - NEODPORÚČAME

V prípade problémov s video záznamom obratom volajte Ing. Ivana Koprdu (ZO - RVC Nitra): 0903 484 542

Program
 • Základný legislatívny rámec na tvorbu pracovnoprávnej dokumentácie 

 • Prehľad zmien, ktoré ovplyvnia pracovnoprávnu dokumentáciu 

 • Prehľad zmien v pracovnom poriadku v nadväznosti na legislatívne zmeny 

 • Práca s pracovným poriadkom 

 • Povinnosti a možnosti 

 • Príklady jednotlivých zmien a možností nastavenia v pracovnom poriadku 

 • Odpoveď lektorky na 97 otázok, ktoré prišli od účastníkov počas online seminára 16.2.2022

Doplňujúce informácie

Podľa počtu prihlásených osôb v prihláške je prístup na video záznam nasledovný: 1 osoba = 1 poplatok = 1 emailová adresa = 1 prístup na video záznam, 2 osoby = 2 poplatky = 2 emailové adresy = 2 prístupy na video záznam atď.

RVC: Martin, Nitra, Rovinka, Senica, Trenčín, Trnava sú členmi Asociácie vzdelávania samosprávy ,,AVS,, www.avs-rvc.sk a preto členovia týchto RVC majú poplatok najviac zvýhodnený oproti iným.

Účastnícky poplatok je stanovený dohodou v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách.

Poplatok vraciame iba v prípade zrušenia video záznamu. Vyhradzujeme si právo na zmenu termínu, resp. zrušenie video záznamu z organizačných dôvodov.

V cene video záznamu je zahrnuté: záznam (podľa pokynov), honorár lektora, materiál v elektronickej podobe a režijné náklady.

Poplatok za video záznam nie je možné uhrádzať v hotovosti.

Účastnícky poplatok za video záznam prosíme uhradiť OBRATOM, najneskôr do 7.4.2022 prevodom na účet ZO - RVC Nitra (IBAN, VS, ŠS nájdete v pozvánke).

Združenie obcí - regionálne vzdelávacie centrum samosprávy v Nitre nie je platiteľom DPH t.j. nie je povinná vystavovať daňový doklad - faktúru. Uvedená pozvánka je dokladom o úhrade účastníckeho poplatku a má platnosť faktúry. Pozvánka spĺňa všetky náležitosti účtovného dokladu podľa § 10 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v z.n.p..

Po prihlásení na video záznam Vám príde potvrdzujúci email spolu s pozvánkou.

Dňa 8.4.2022 (piatok) Vám budú poslané 2 emaily: 1. Materiál k semináru a 2. Pokyny na spustenie ZÁZNAMU zo seminára. Emaily budú chodiť nezávisle od seba.
- V prípade, že Vám nepríde niektorí z emailov do doručenej pošty, skontrolujte si záložku REKLAMY, SPAM, NOVINKY atď.

Miesto konania

Video seminár

Prednášajúci

Mgr. Katarína Tamášová Karácsonyová

Pozvánka na seminár

Stiahnuť pozvánku

Partner:

AVS Logo
Logo Osobnyudaj.sk