Fraňa Mojtu 18 (budova MEDIAHAUS, 1. poschodie), Nitra

Dnes je: 03.03.2024

Správa registratúry pre začiatočníkov v obciach a ROPO (2-dňový ONLINE kurz od A po Z)

2-dňový online kurz sa koná v spolupráci s RVC Rovinka, Senica, Trenčín a Trnava

Začiatok seminára01.06.2022 - 09:00
(Streda )
Koniec seminára02.06.2022 - 14:00
(Štvrtok )
Začiatok prezentácie 01.06.2022 - 08:45
(Streda)
Koniec nahlasovania27.05.2022 - 18:00
(Piatok )
Poplatok člen ZO - RVC Nitra 50 € / osoba
Poplatok nečlen70 € / osoba
Voľné miesta Nahlasovanie ukončené
Typ seminára
 • 2-dňový ONLINE kurz

Cieľová skupina

OcÚ / MsÚ , Inštitúcia , Škola

Otázky na seminár (lektora)
 • otázky je potrebné posielať VOPRED cez FORMULÁR NA OTÁZKY 1.-2.6.2022 (kliknite na názov formulára). Formulár cez tento LINK sa uzatvára 2 dni pred konaním seminára; 

 • otázky môžete posielať aj počas online seminára, FORMULÁR NA OTÁZKY bude sprístupnený od 9:30 hod. a nachádzať sa bude pod oknom seminára (v spodnej časti stránky). 

 • Prosíme, počas seminára posielajte otázky len v prípade, ak Vám niečo nie je jasné z výkladu seminára. Nepredbiehajte výklad lektora, počúvajte a až následne sa pýtajte. Pokiaľ lektor usúdi, že otázka bola zodpovedaná počas výkladu, odpovedať na ňu samostatne nebude.

 • Nezaručujeme Vám, že na otázky posielané počas seminára Vám lektor zodpovie z časového hľadiska. Uprednostňujeme otázky poslané vopred. V závere seminára bude vyhradený priestor na ich zobrazenie na obrazovke, prečítanie a zodpovedanie lektorom pre všetkých zúčastnených. Otázky musia byť zrozumiteľné, stručné, musia byť univerzálne a k danej problematike. Semináre tohto typu neumožňujú riešiť Vaše konkrétne problémy.

 • Aby zbytočne nedochádzalo k rovnakým položeným otázkam, účastníci seminára si môžu položené otázky vo formulári priebežne pozerať cez záložku „Prehľad otázok”.

Pokyny na ONLINE seminár (LIVE)

- online semináre (LIVE) (ďalej len seminár / kurz) prebiehajú len na webstránke www.rvcnitra.sk;

- seminár bude prebiehať takou formou, že okrem lektora uvidíte na obrazovke aj jeho prezentáciu / materiál, ktorý účastníci obdržia v elektronickej podobe a bude zaslaný emailom jeden deň vopred najneskôr do 14:00 hod. Je na účastníkoch, aby si materiál resp. jeho časť vopred vytlačili a použili na poznámky a pod.;

- na seminár sa dostanú IBA riadne prihlásené osoby. Seminár je z našej strany chránený proti zneužitiu a šíreniu. Jeden deň pred konaním seminára najneskôr do 14:00 hod. dostanete emailom POKYNY na spustenie online kurzu 1.-2.6.2022. LINK v emaily bude platný na OBA dni!

- email s pokynmi bude obsahovať dátum a čas sprístupnenia seminára a TLAČIDLO (LINK) na spustenie LIVE prenosuTento LINK je viazaný na jednu emailovú adresu a nie je možné ho spustiť súčasne na viacerých počítačoch. V prípade, že otvoríte LINK a prepošlete ho inej osobe, LINK nebude druhej osobe fungovať a môžete si tak zablokovať prístup. POZOR! Konkrétny LINK nefunguje v danom momente pozerania na viacerých počítačoch;

do svojho PC NEMUSÍTE inštalovať žiadne nové aplikácie, potrebujete iba reproduktory (sluchátka);

- Po sprístupnení SEMINÁRA od 8:45 h. sa Vám objaví prázdne okno a musíte si prenos pustiť tlačidlom PLAY, ikona sa nachádza v prázdnom okne v strede (nižšie na stránke - posuňte sa)! Po spustení uvidíte obraz - titulné okno seminára a musí Vám hrať hudba (pripojenie prebehlo v poriadku). Obraz sa Vám zo začiatku môže javiť ako rozmazaný, ale na základe rýchlosti Vášho internetu by sa mal postupne vylepšovať. Všetko záleží od rýchlosti Vášho internetu.

- 1 deň pred konaním kurzu budú prihláseným účastníkom zaslané emaily: 1. Materiál k online semináru / kurzu, 2. Pokyny na spustenie online seminára / kurzu. Emaily budú chodiť nezávisle od seba a generuje / rozposiela ich systém stránky. 

- v prípade problémov s pripojením (nefunguje tlačidlo / LINK), neváhajte kontaktovať Ing. Ivana Koprdu – 0903 484 542 (RVC Nitra).

Pokyny na ZÁZNAM z online seminára

Prihlásený účastník z 2-dňového kurzu získava BONUS - AUTENTICKÝ ZÁZNAM. Oba záznamy budú sprístupnené 7 dní (vrátane víkendu) v termíne  3. - 9. jún 2022 (piatok - štvrtok)

 • Po skončení každého dňa (max. do 1 h.) bude prihlásenému účastníkovi na kurz automaticky poslaný nový email s názvom: Pokyny na spustenie ZÁZNAMU z online seminára / kurzu. Bude obsahovať LINK na spustenie záznamu z konkrétneho dňa.

DÔLEŽITÉ PRE VÁS JE:

 • Rozhodnúť sa na ktorom PC si chcete záznam pozrieť.

 • Po spustení záznamu nie je možné ho opätovne spustiť na inom PC a v inom prehliadači, okrem toho na ktorom bol záznam prvý krát spustený.

 • Záznam nie je možné uložiť do PC.

Technické požiadavky

- pripojenie na internet min. 5 Mbit/s a viac, odporúčame PC pripojiť cez kábel, cez WIFI len v prípade ak máte rýchly, stabilný internet a súčasne nie je na WIFI pripojených viac zariadení;

- stolový PC s externými reproduktormi (monitor s reproduktormi) / notebook / smartphone / tablet, ktorý sa vie pripojiť na email, ktorý od nás obdržíte;

- ak Vám začne sekať obraz alebo zvuk počas vysielania, je chyba pravdepodobne u Vás,  spôsobená pomalým internetom. Žiaľ, tento faktor ovplyvniť nevieme;

- na pozeranie seminára Vám odporúčame používať prehliadač s najnovšou verziou:

 • Microsoft Edge

 • Mozilla Firefox

 • Google Chrome

 • Internet Explorer - NEODPORÚČAME

- V prípade, že Vám nefunguje spustenie (nenačíta okno seminára) v danom prehliadači (píše Vám napr. overuje sa dostupnosť videa), vyskúšajte druhý prehliadač. V takomto prípade máte starú verziu prehliadača, ktorá nepodporuje zobrazenie / načítanie okna seminára. Je potrebné prehliadač zavrieť a počkať 1 min. a 30 s., aby Vás systém pustil a nevypisovalo Vám, že kód (LINK) sa používa v inom prehliadači. V emaily si skopírujte dlhý LINK (pod tlačidlom) a vložte ho potom do druhého prehliadača.

POZOR!, ak máte na pracovisku zamestnávateľom zablokované web stránky (napr. youtube, facebook, gmail atď.), je potrebné, aby ste kontaktovali svojho IT technika, ktorý Vám povolí prístup na našu web stránku www.rvcnitra.sk a online prenos. Službu ktorú využívame na prenos je www.vimeo.com

Program
 • Zákonný rámec  správy registratúry

 • Tvorba registratúrneho poriadku a plánu -  aktuálne zmeny 2019, 2020

 • Evidovanie listinných a elektronických záznamov, vedenie registratúrneho denníka

 • Tvorba spisu, neelektronický spis, kombinovaný spis, elektronický spis

 • Agendové systémy - možnosti osobitného evidovania

 • Označovanie spisov a záznamov, základné zásady, najčastejšie chyby

 • Ukladanie spisov a záznamov v príručnej registratúre

 • Preberanie spisov a záznamov do registratúrneho strediska

 • Ukladanie spisov a agendových záznamov v registratúrnom stredisku

 • Nové úložné lehoty od 1.2.2022 a 1.9.2022 pre niektoré záznamy patriace do pedagogickej dokumentácie -  vyhláška Ministerstva školstva vedy, výskumu a športu SR č. 21/2022  -  a jej novela  č. 68/2022  Z. z. 

 • Ukladanie elektronických a listinných účtovných záznamov - nové usmernenie MV SR

 • Agenda odídencov z Ukrajiny, ako súčasť účtovných záznamov - začlenenie do registratúry 

 • Správa záznamov v registratúrnom stredisku

 • Príprava vyraďovacieho konania v súlade so zákonom

 • Výklad §18-20 zákona SNR č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov

 • Postup pri vyraďovacom konaní:

 • Identifikácia a označenie registratúrnych záznamov

 • Dodatočné určenie vecnosti záznamov, praktický postup

 • Vyhotovenie zoznamov registratúrnych záznamov so znakom hodnoty A

 • Vyhotovenie zoznamov registratúrnych záznamov bez znaku hodnoty A

 • Návrh na vyraďovanie, zmena v podaní návrhu od 01. 01. 2021

 • Informačný systém elektronického archívu

 • Odovzdanie registratúrnych záznamov  po vyraďovacom konaní do archívu

Doplňujúce informácie

Účastnícky poplatok je stanovený dohodou v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách.

Poplatok vraciame iba v prípade zrušenia online kurzu. Vyhradzujeme si právo na zmenu termínu, miesta konania resp. zrušenie kurzu z organizačných dôvodov.

V cene 2-dňového online kurzu pre ČLENA / NEČLENA je zahrnuté: záznam z oboch dní (podľa pokynov), honorár lektora, materiál v elektronickej podobe a režijné náklady.

Združenie obcí - regionálne vzdelávacie centrum samosprávy v Nitre nie je platiteľom DPH t.j. nie je povinná vystavovať daňový doklad - faktúru. Uvedená pozvánka je dokladom o úhrade účastníckeho poplatku a má platnosť faktúry. Pozvánka spĺňa všetky náležitosti účtovného dokladu podľa § 10 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v z.n.p..

Poplatok za 2-dňový online kurz nie je možné uhrádzať v hotovosti.

Účastnícky poplatok za 2-dňový online kurz prosíme uhradiť OBRATOM, najneskôr do 27. 5. 2022 prevodom na účet ZO - RVC Nitra (IBAN, VS, ŠS nájdete v pozvánke).

Informácie pre NEČLENA

Po prihlásení na kurz Vám príde potvrdzujúci email spolu s pozvánkou: potvrdenie - prihlásenie na seminár ako nečlen.

1 deň pred konaním online kurzu (t.j. 31.5.2022) Vám prídu 2 emaily: 1. Materiál k semináru / kurzu a 2. Pokyny na spustenie online seminára / kurzu. Emaily budú chodiť nezávisle od seba. V prípade, že Vám neprišiel niektorí z emailov do doručenej pošty, skontrolujte si záložky REKLAMY, SPAM, NOVINKY atď.

Miesto konania

ONLINE seminár (LIVE)

Prednášajúci

PhDr. Verona Nováková, PhD.

Pozvánka na seminár

Stiahnuť pozvánku

Záväzná prihláška

Partner:

AVS Logo
Logo Osobnyudaj.sk