Fraňa Mojtu 18 (budova MEDIAHAUS, 1. poschodie), Nitra

Dnes je: 07.12.2023

Pracovné stretnutie pre PERSONALISTOV A MZDÁROV (CELOSLOVENSKÝ 2-dňový ONLINE )

CELOSLOVENSKÝ 2-dňový online seminár (LIVE) sa koná v spolupráci s RVC Martin, Rovinka, Senica, Trenčín a Trnava

Začiatok seminára18.05.2022 - 09:00
(Streda)
Koniec seminára19.05.2022 - 14:00
(Štvrtok)
Začiatok prezentácie 18.05.2022 - 08:45
(Streda)
Koniec nahlasovania15.05.2022 - 23:00
(Nedeľa)
Poplatok člen ZO - RVC Nitra 40 € / osoba
Poplatok nečlen65 € / osoba

Poplatok člen RVC Martin 40€ / osoba

Poplatok člen RVC Rovinka 40€ / osoba

Poplatok člen RVC Senica 40€ / osoba

Poplatok člen RVC Trenčín 40€ / osoba

Poplatok člen RVC Trnava 40€ / osoba
Voľné miesta Nahlasovanie ukončené
Typ seminára
 • CELOSLOVENSKÉ 2-dňové pracovné stretnutie

Cieľová skupina

OcÚ / MsÚ, Inštitúcia, Škola

Otázky na seminár (lektora)
 • otázky môžete posielať aj VOPRED cez FORMULÁR NA OTÁZKY 18.-19.5.2022 (kliknite na názov formulára). Formulár cez tento LINK sa uzatvára 2 dni pred konaním seminára; 

 • otázky môžete posielať aj počas online seminára, FORMULÁR NA OTÁZKY bude sprístupnený každý deň od 9:30 hod. a nachádzať sa bude pod oknom seminára (v spodnej časti stránky). 

 • Prosíme, počas seminára posielajte otázky len v prípade, ak Vám niečo nie je jasné z výkladu seminára. Nepredbiehajte výklad lektora, počúvajte a až následne sa pýtajte. Pokiaľ lektor usúdi, že otázka bola zodpovedaná počas výkladu, odpovedať na ňu samostatne nebude.

 • V závere každého dňa bude vyhradený priestor na ich zobrazenie na obrazovke, prečítanie a zodpovedanie lektorom pre všetkých zúčastnených. Otázky musia byť zrozumiteľné, stručné, musia byť univerzálne a k danej problematike. Semináre tohto typu neumožňujú riešiť Vaše konkrétne problémy.

 • Aby zbytočne nedochádzalo k rovnakým položeným otázkam, účastníci seminára si môžu položené otázky vo formulári priebežne pozerať cez záložku „Prehľad otázok”.

Pokyny na ONLINE seminár (LIVE)

- online semináre (LIVE) (ďalej len seminár) prebiehajú len na webstránke www.rvcnitra.sk;

- seminár bude prebiehať takou formou, že okrem lektora uvidíte na obrazovke aj jeho prezentáciu / materiál, ktorý účastníci obdržia v elektronickej podobe a bude zaslaný emailom dňa 17.5.2022 (utorok) najneskôr do 12:00 hod. Je na účastníkoch, aby si materiál resp. jeho časť vopred vytlačili a použili na poznámky a pod.;

- na seminár sa dostanú IBA riadne prihlásené osoby. Seminár je chránený proti zneužitiu a šíreniu. Dňa 17.5.2022 (utorok) najneskôr do 12:00 hod. dostanete emailom POKYNY na spustenie online (LIVE) seminára;

- email s pokynmi bude obsahovať dátum a čas sprístupnenia seminára a TLAČIDLO (LINK) na spustenie LIVE prenosu - LINK BUDE PLATNÝ NA OBA DNI.Tento LINK je viazaný na jednu emailovú adresu a nie je možné ho spustiť súčasne na viacerých počítačoch. V prípade, že otvoríte LINK a prepošlete ho inej osobe, LINK nebude druhej osobe fungovať a môžete si tak zablokovať prístup. POZOR! Konkrétny LINK nefunguje v danom momente pozerania na viacerých počítačoch;

- do svojho PC NEMUSÍTE inštalovať žiadne nové aplikácie, potrebujete iba reproduktory (príp. slúchadlá);

- po sprístupnení SEMINÁRA od 8:45 hod. si musíte pustiť prenos tlačidlom PLAY, ikona sa nachádza v okne v strede (po otvorení LINKU nižšie na stránke - posuňte sa)! Okno seminára si môžete zväčšiť na celú obrazovku. Skontrolujte si zvuk, po pripojení počas úvodnej obrazovky bude hrať hudba a uistite sa, že spojenie je funkčné; Ak sa pripájate prvý krát, prosíme nenechávajte si to vo vlastnom záujme na poslednú chvíľu.

V prípade potreby, ak sa stane, že Vám niečo nefunguje obratom volajte Ing. Ivana Koprdu - 0903 484 542

Pokyny na ZÁZNAM z online seminára

Prihlásený účastník z 2-dňového seminára získava BONUS - AUTENTICKÝ ZÁZNAM. Oba záznamy budú sprístupnené 7 dní (vrátane víkendu) v termíne  20.- 26. máj 2022 (piatok - štvrtok)

 • Po skončení každého dňa (max. do 1 h.) bude prihlásenému účastníkovi na kurz automaticky poslaný nový email s názvom: Pokyny na spustenie ZÁZNAMU z online seminára / kurzu. Bude obsahovať LINK na spustenie záznamu z konkrétneho dňa.

DÔLEŽITÉ PRE VÁS JE:

 • Rozhodnúť sa na ktorom PC si chcete záznam pozrieť.

 • Po spustení záznamu nie je možné ho opätovne spustiť na inom PC a v inom prehliadači, okrem toho na ktorom bol záznam prvý krát spustený.

 • Záznam nie je možné uložiť do PC.

Technické požiadavky

- pripojenie na internet min. 5 Mbit/s a viac, odporúčame PC pripojiť cez kábel, cez WIFI len v prípade ak máte rýchly, stabilný internet a súčasne nie je na WIFI pripojených viac zariadení;

- stolový PC s externými reproduktormi (monitor s reproduktormi) / notebook / smartphone / tablet, ktorý sa vie pripojiť na email, ktorý od nás obdržíte;

- ak Vám začne sekať obraz alebo zvuk počas vysielania, je chyba pravdepodobne u Vás,  spôsobená pomalým internetom. Žiaľ, tento faktor ovplyvniť nevieme;

- na pozeranie seminára Vám odporúčame používať prehliadač s najnovšou verziou:

 • Microsoft Edge

 • Mozilla Firefox

 • Google Chrome

 • Internet Explorer - NEODPORÚČAME

- V prípade, že Vám nefunguje spustenie (nenačíta okno seminára) v danom prehliadači (píše Vám napr. overuje sa dostupnosť videa), vyskúšajte druhý prehliadač. V takomto prípade máte starú verziu prehliadača, ktorá nepodporuje zobrazenie / načítanie okna seminára. Je potrebné prehliadač zavrieť a počkať 1 min. a 30 s., aby Vás systém pustil a nevypisovalo Vám, že kód (LINK) sa používa v inom prehliadači. V emaily si skopírujte dlhý LINK (pod tlačidlom) a vložte ho potom do druhého prehliadača.

POZOR!, ak máte na pracovisku zamestnávateľom zablokované web stránky (napr. youtube, facebook, gmail atď.), je potrebné, aby ste kontaktovali svojho IT technika, ktorý Vám povolí prístup na našu web stránku www.rvcnitra.sk a online prenos. Službu ktorú využívame na prenos je www.vimeo.com

Program
 • prehľad aktuálnej legislatívy a zásadných zmien ovplyvňujúce pracovnoprávne vzťahy v školstve

 • prehľad pracovného práva škôl  

 • predzmluvné vzťahy krok za krokom 

 • výber zamestnanca a pracovný pohovor  

 • predzmluvné vzťahy - prehľad legislatívnych povinností   

 • pracovná zmluva  

 • správna dokumentácia mzdárky - menovacie dekréty, špecializované činnosti a ich menovanie,  

 • príplatky – nárokové a nenárokové zložky funkčného platu 

 • schvaľovanie a prerokovanie dokumentov 

 • legislatívne povinnosti pri v predzmluvných vzťahoch cez vzory  

 • riešenia pre každodennú prax

Materiál: Vzorové dokumenty k dispozícii vo formáte doc.:

 • Informácia o spracúvaní osobných údajov v rámci predzmluvných vzťahov  

 • Poučenie zamestnanca v zmysle § 41 ZP 

 • Záznam z pracovného pohovoru  

 • Podklady/doklady zamestnanca  - osobný dotazník 

 • Poučenie zamestnanca v zmysle § 47 ZP  

 • Pracovná zmluva - pedagogický zamestnanec  

 • Pracovná zmluva - nepedagogický zamestnanec  

 • Pracovná náplň  

 • Platový dekrét   

 • náplne práce – alebo organizačný poriadok 

 • porovnanie pracovného a organizačného poriadku – čo? prečo? v ktorom vnútornom predpise uvádzať? 

 • právny rámec ochrany osobných údajov

 • ochrana osobných údajov v mzdovej učtárni 

 • osobné údaje v mzdovej a personálnej dokumentácii 

 • právny rámec ochrany osobných údajov

 • porušenie ochrany osobných údajov v mzdovej učtárni

Materiál: Vzorové dokumenty k dispozícii vo formáte doc.:

 • Organizačný poriadok 

 • Informačná povinnosť pre uchádzača o pracovné miesto 

 • Poučenie oprávnenej osoby 

Doplňujúce informácie

Po prihlásení na seminár ako člen RVC: Martin, Nitra, Rovinka, Senica, Trenčín, Trnava príp. ako NEČLEN Vám príde obratom potvrdzujúci email spolu s pozvánkou.

1 deň pred konaním online seminára t.j. 17.5.2022 všetkým prihláseným osobám prídu 2 emaily: 1. Materiál k semináru a 2. Pokyny na spustenie online seminára (LINK bude platný na OBA dni). Emaily budú chodiť nezávisle od seba. V prípade, že Vám neprišiel niektorí z emailov do doručenej pošty, skontrolujte si záložky REKLAMY, SPAM, NOVINKY atď.

Účastnícky poplatok je stanovený dohodou v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách.

Poplatok vraciame iba v prípade zrušenia online seminára. Vyhradzujeme si právo na zmenu termínu, miesta konania resp. zrušenie seminára z organizačných dôvodov.

V cene 2-dňového online seminára je zahrnuté: záznam z oboch dní (podľa pokynov), honorár lektora, materiál v elektronickej podobe a režijné náklady.

Združenie obcí - regionálne vzdelávacie centrum samosprávy v Nitre nie je platiteľom DPH t.j. nie je povinná vystavovať daňový doklad - faktúru. Uvedená pozvánka je dokladom o úhrade účastníckeho poplatku a má platnosť faktúry. Pozvánka spĺňa všetky náležitosti účtovného dokladu podľa § 10 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v z.n.p..

Poplatok za 2-dňový online seminár nie je možné uhrádzať v hotovosti.

V prihláške pri prihlásení 1 osoby uvádzajte vždy iba 1 email (nie viac). V prípade prihlásených viacerých osôb, uvádzajte emaily podľa počtu prihlásených osôb.

Účastnícky poplatok za 2-dňový online seminár prosíme uhradiť OBRATOM, najneskôr do 13. 5. 2022 prevodom na účet ZO - RVC Nitra (IBAN, VS, ŠS nájdete v pozvánke, ktorá Vám príde obratom po prihlásení).

Miesto konania

Online seminár (LIVE)

Prednášajúci

Mgr. Katarína Tamášová Karácsonyová

Pozvánka na seminár

Stiahnuť pozvánku

Prihlásenie na seminár

Partner:

AVS Logo
Logo Osobnyudaj.sk