Fraňa Mojtu 18 (budova MEDIAHAUS, 1. poschodie), Nitra

Dnes je: 30.01.2023

Personálna práca na školách – riešenie vybraných situácií cez vzorové tlačivá

Začiatok seminára21.05.2019 - 09:00
(Utorok)
Koniec seminára21.05.2019 - 13:30
(Utorok)
Začiatok prezentácie 21.05.2019 - 08:00
(Utorok)
Koniec nahlasovania20.05.2019 - 10:00
(Pondelok)
Poplatok člen ZO - RVC Nitra 0 € / osoba
Poplatok nečlen32 € / osoba
Voľné miesta Nahlasovanie ukončené
Typ seminára
 • Veľký seminár

Cieľová skupina

Škola

Program

Vznik pracovného pomeru

 • Pracovná zmluva

 • Poučenie pre spracovanie osobných údajov

 • Pracovná náplň

Zmena pracovného pomeru

 • Dohoda o zmene pracovných podmienok

 • Zmena pracovnej zmluvy

Žiadosť o prerokovanie výpovede zo strany zamestnávateľa so zástupcami zamestnancov

 • Výzva na odstránenie nedostatkov v neuspokojivom plnení úloh

 • Výpoveď z pracovného pomeru daná zamestnávateľom pre neuspokojivé plnenie pracovných úloh

Upozornenie na možnosť výpovede pre porušenie pracovnej disciplíny zamestnanca

 • Výpoveď z pracovného pomeru daná zamestnávateľom za porušenie pracovnej disciplíny

Oznámenie o skončení pracovného pomeru na dobu určitú
Organizačné zmeny

 • Rozhodnutie o organizačnej zmene

 • Ponuka vhodnej práce

 • Zápis z prerokovania

Písomné potvrdenie o zverení predmetov

 • Dohoda o zodpovednosti za stratu, resp. poškodenie zverených predmetov

 • Odstúpenie od dohody o zodpovednosti za stratu zverených predmetov

 • Dohoda o spôsobe náhrady škody

Dohoda o zrážkach zo mzdy
Dohoda o zvýšení kvalifikácie, dohoda o prehlbovaní kvalifikácie
Dohoda o používaní súkromného motorového vozidla pri pracovnej ceste

Doplňujúce informácie

Účastnícky poplatok je stanovený dohodou v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách.

Poplatok vraciame iba v prípade zrušenia seminára. Vyhradzujeme si právo na zmenu termínu, miesta konania resp. zrušenie seminára z organizačných dôvodov.

V zmysle ochrany autorských práv a ochrany osobnosti nie je možné zo seminára realizovať obrazové a zvukové záznamy.

Na seminári nepodávame občerstvenie.

Informácie pre NEČLENA

V cene seminára pre nečlena je zahrnuté: honorár lektora, materiál v tlačenej podobe (pokiaľ lektor poskytne) a režijné náklady.

Po prihlásení na seminár Vám príde potvrdzujúci email spolu s pozvánkou: potvrdenie - prihlásenie na seminár ako nečlen. V prípade, že Vám neprišiel potvrdzujúci email do doručenej pošty, skontrolujte si záložku SPAM.

Pozvánka je dokladom o úhrade poplatku a má platnosť faktúry.

Poplatok za seminár nie je možné uhrádzať v hotovosti.

Poplatok za seminár prosíme uhradiť prevodom na účet ZO - RVC Nitra (IBAN, VS, ŠS nájdete v pozvánke).

Miesto konania

veľká zasadačka MsÚ Nitra, 1. poschodie, č. dv. 118, Štefánikova 60, 950 06 Nitra

Prednášajúci

Mgr. Katarína Tamášová

Pozvánka na seminár

Stiahnuť pozvánku

Prihlásenie na seminár

Partner:

AVS Logo
Logo Osobnyudaj.sk