Fraňa Mojtu 18 (budova MEDIAHAUS, 1. poschodie), Nitra

Dnes je: 02.03.2024

ONLINE FORMA:
Právne základy územnej samosprávy pre novozvolených štatutárov obcí, miest a poslancov OZ, MZ

Seminár sa koná v spolupráci s RVC Rovinka, Senica a Trenčín

Začiatok seminára01.12.2022 - 09:00
(Štvrtok )
Koniec seminára02.12.2022 - 13:30
(Piatok )
Začiatok prezentácie 01.12.2022 - 08:45
(Štvrtok)
Koniec nahlasovania29.11.2022 - 16:00
(Utorok )
Poplatok člen ZO - RVC Nitra cena podľa počtu osôb viď. OBSAH
Poplatok nečlen80 € / osoba
Voľné miesta Nahlasovanie ukončené
Typ seminára
 • 2-dňový ONLINE seminár

Cieľová skupina

OcÚ / MsÚ

Cieľová skupina (podrobnejšie)
 • seminár určený najmä pre novozvolených starostov / primátorov a poslancov OZ, MZ
Obsah

Účastnícky POPLATOK za 2-dňový ONLINE seminár (LIVE): 

 • Člen ZO – RVC Nitra: 15 € / 1 osoba  |     30 € / 2 osoby  |    45 € / 3 a viac osôb

 • NEČLEN:    80 € / osoba    Prihlásených účastníkov na naše semináre upozorňujeme, že v prípade ak Vám nepríde niektorý email riadne do doručenej pošty a zadali ste v prihláške niektorého z uvedeného emailového klienta:

 • @gmail.com - je potrebné si skontrolovať záložku REKLAMY – pomôcka: gmail v prehliadači má hore možnosť vyhľadať emaily – kolonka: Hľadajte v pošte. Sem zadajte rvcnitra@rvcnitra.sk a nájde Vám všetky emaily od nás vo všetkých záložkách. Aby Vám emaily od nás už nechodili do záložky REKLAMY nájdete v návode *** TU ***

 • @zoznam.sk / @zmail.sk - je potrebné si skontrolovať záložku REKLAMY.

 • @azet.sk - je potrebné si skontrolovať záložku NOVINKY – azet Vás neupozorní, že tam máte novú poštu.

 • Pokiaľ máte iného klienta – skontrolujte si záložky napr. Spam, Nevyžiadaná pošta atď.

Otázky na seminár (lektora)
 • otázky môžete posielať písomne počas online seminára cez FORMULÁR NA OTÁZKY, ktorý bude sprístupnený každý deň od 9:30 hod. a nachádzať sa bude pod oknom seminára (v spodnej časti stránky). 

 • Prosíme, počas seminára posielajte otázky len v prípade, ak Vám niečo nie je jasné z výkladu seminára. Nepredbiehajte výklad lektora, počúvajte a až následne sa pýtajte. Pokiaľ lektor usúdi, že otázka bola zodpovedaná počas výkladu, odpovedať na ňu samostatne nebude.

 • V závere každého dňa bude vyhradený priestor na ich zobrazenie na obrazovke, prečítanie a zodpovedanie lektorom pre všetkých zúčastnených. Otázky musia byť zrozumiteľné, stručné, musia byť univerzálne a k danej problematike. Semináre tohto typu neumožňujú riešiť Vaše konkrétne problémy.

 • Aby zbytočne nedochádzalo k rovnakým položeným otázkam, účastníci seminára si môžu položené otázky vo formulári priebežne pozerať cez záložku „Prehľad otázok”.

Pokyny na ONLINE seminár (LIVE)
 • online semináre (LIVE) (ďalej len seminár) prebiehajú len na webstránke www.rvcnitra.sk;

 • seminár bude prebiehať takou formou, že okrem lektora uvidíte na obrazovke aj jeho prezentáciu / materiál.                    

 • materiál účastníci obdržia v elektronickej podobe a bude zaslaný emailom dňa 30.11.2022 (streda) najneskôr do 10:00 hod. Je na účastníkoch, aby si materiál resp. jeho časť vopred vytlačili a použili na poznámky a pod.;

 • dňa 30.11.2022 (streda) najneskôr do 10:00 hod. dostanete emailom aj POKYNY na spustenie ONLINE seminára. Na seminár sa dostanú IBA riadne prihlásené osoby. Seminár je chránený proti zneužitiu a šíreniu.

 • email s pokynmi bude obsahovať dátum a čas sprístupnenia seminára a TLAČIDLO (LINK) na spustenie LIVE prenosuLINK BUDE PLATNÝ NA OBA DNI. Tento LINK je viazaný na jednu emailovú adresu a nie je možné ho spustiť súčasne na viacerých počítačoch. V prípade, že otvoríte LINK a prepošlete ho inej osobe, LINK nebude druhej osobe fungovať a môžete si tak zablokovať prístup. POZOR! Konkrétny LINK nefunguje v danom momente pozerania na viacerých počítačoch;

 • do svojho PC NEMUSÍTE inštalovať žiadne nové aplikácie, potrebujete iba reproduktory (príp. slúchadlá);

 • po sprístupnení SEMINÁRA oba dni od 8:45 hod. si musíte pustiť prenos tlačidlom PLAY, ikona sa nachádza v okne v strede (po otvorení LINKU nižšie na stránke - posuňte sa)! Okno seminára si môžete zväčšiť na celú obrazovku. Skontrolujte si zvuk, po pripojení počas úvodnej obrazovky bude hrať hudba a uistite sa, že spojenie je funkčné; Ak sa pripájate prvý krát, prosíme nenechávajte si to vo vlastnom záujme na poslednú chvíľu.

 • v prípade problémov s pripojením (nefunguje tlačidlo / LINK), neváhajte kontaktovať Ing. Ivana Koprdu – 0903 484 542 (RVC Nitra).

Pokyny na ZÁZNAM z online seminára

Prihlásený účastník z 2-dňového ONLINE seminára získava AUTENTICKÝ ZÁZNAM. Oba záznamy budú sprístupnené  7 dní (vrátane víkendu) v termíne 3. - 9. 12. 2022 (sobota - piatok)Získanie ZÁZNAMU nie je podmienené pripojením sa na ONLINE seminár. Záznam z oboch dní dostanú automaticky všetky prihlásené osoby na seminár.

 • Je na účastníkovi, či sa pripojí na ONLINE seminár alebo si pozrie seminár iba zo ZÁZNAMU (príp. využije obe možnosti).

 • Po skončení každého ONLINE seminára (max. do 1 h.) bude prihlásenému účastníkovi na seminár automaticky poslaný nový email s názvom: Pokyny na spustenie ZÁZNAMU z online seminára. Bude obsahovať LINK na spustenie záznamu z konkrétneho dňa.

DÔLEŽITÉ PRE VÁS JE:

 • Rozhodnúť sa na ktorom PC si chcete záznam pozrieť.

 • Záznam si môžete pretočiť / pozastaviť / opakovane spustiť po celú dobu sprístupnenia z rovnakého PC a prehliadača, v ktorom udelíte súhlas so spustením.

 • Záznam nie je možné spustiť na 2 rôznych PC / prehliadačoch.

 • Záznam nie je možné uložiť do PC.

Technické požiadavky

- pripojenie na internet min. 5 Mbit/s a viac, odporúčame PC pripojiť cez kábel, cez WIFI len v prípade ak máte rýchly, stabilný internet a súčasne nie je na WIFI pripojených viac zariadení;

- stolový PC s externými reproduktormi (monitor s reproduktormi) / notebook / smartphone / tablet, ktorý sa vie pripojiť na email, ktorý od nás obdržíte;

- ak Vám začne sekať obraz alebo zvuk počas vysielania, je chyba pravdepodobne u Vás,  spôsobená pomalým internetom. Žiaľ, tento faktor ovplyvniť nevieme;

- na pozeranie seminára Vám odporúčame používať prehliadač s najnovšou verziou:

 • Microsoft Edge

 • Mozilla Firefox - obsahuje funkciu obraz v obraze (do popredia si dáte okno seminára a v pozadí môžete pracovať, sledovať otázky.....)

 • Google Chrome

 • Internet Explorer - NEODPORÚČAME

- V prípade, že Vám nefunguje spustenie (nenačíta okno seminára) v danom prehliadači (píše Vám napr. overuje sa dostupnosť videa), vyskúšajte druhý prehliadač. V takomto prípade máte starú verziu prehliadača, ktorá nepodporuje zobrazenie / načítanie okna seminára. Je potrebné prehliadač zavrieť a počkať 1 min. a 30 s., aby Vás systém pustil a nevypisovalo Vám, že kód (LINK) sa používa v inom prehliadači. V emaily si skopírujte dlhý LINK (pod tlačidlom) a vložte ho potom do druhého prehliadača.

POZOR!, ak máte na pracovisku zamestnávateľom zablokované web stránky (napr. youtube, facebook, gmail atď.), je potrebné, aby ste kontaktovali svojho IT technika, ktorý Vám povolí prístup na našu web stránku www.rvcnitra.sk a online prenos. Službu ktorú využívame na prenos je www.vimeo.com

Program
 • Rozdiely medzi samosprávou, štátnou správou a súkromnou správou 

 • Kompetenčné právo: čo je v kompetencii starostu, zastupiteľstva a komisií zastupiteľstva 

 • Zástupca starostu obce - čím ho možno poveriť 

 • Prednosta obecného úradu - čím ho možno poveriť 

 • Právo veta starostu - pozastavenie výkonu uznesení zastupiteľstva starostom 

 • Ukladanie úloh zastupiteľstvom starostovi, prednostovi, obecnému úradu, hlavnému kontrolórovi 

 • Nakladanie s majetkom obcí 

 • Obecné zastupiteľstvo – kompetencie, príprava zasadaní, zasadnutia, uznesenia 

 • Komisie, rada - úlohy a kompetencie 

 • Dozor prokuratúry a rozhodovacia činnosť súdov vo veciach samosprávy 

 • Postavenie poslancov zastupiteľstva - práva a povinnosti, odmeňovanie poslancov 

 • Aktuálna problematika všeobecne záväzných nariadení a interných predpisov obcí 

Doplňujúce informácie

Po prihlásení na seminár Vám príde potvrdzujúci email spolu s pozvánkou.

Materiál pre účastníkov posielame emailom 1 deň pred konaním seminára. Pokiaľ sa jedná o online seminár, posielame emailom aj pokyny na spustenie online seminára. Po skončení seminára Vám príde podľa pokynov email: Pokyny na spustenie ZÁZNAMU z online seminára (ak je súčasťou seminára)

V cene seminára je zahrnuté: záznam (podľa pokynov), honorár lektora, materiál v elektronickej podobe (pokiaľ lektor poskytne) a režijné náklady.

Poplatok vraciame iba v prípade zrušenia seminára. Vyhradzujeme si právo na zmenu termínu, miesta konania resp. zrušenie seminára z organizačných dôvodov.

V zmysle ochrany autorských práv a ochrany osobnosti nie je možné zo seminára realizovať obrazové a zvukové záznamy.

Poplatok za seminár nie je možné uhrádzať v hotovosti.

Účastnícky poplatok za seminár prosíme uhradiť OBRATOM, najneskôr 29.11.2022 prevodom na účet ZO - RVC Nitra (IBAN, VS, ŠS nájdete v pozvánke).

Združenie obcí - regionálne vzdelávacie centrum samosprávy v Nitre nie je platiteľom DPH t.j. nie je povinná vystavovať daňový doklad - faktúru. Uvedená pozvánka je dokladom o úhrade účastníckeho poplatku a má platnosť faktúry. Pozvánka spĺňa všetky náležitosti účtovného dokladu podľa § 10 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v z.n.p..

Miesto konania

Online seminár (LIVE)

Prednášajúci

doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD., JUDr. Marian Hoffmann, PhD.

Pozvánka na seminár

Stiahnuť pozvánku

Záväzná prihláška

Partner:

AVS Logo
Logo Osobnyudaj.sk