Fraňa Mojtu 18 (budova MEDIAHAUS, 1. poschodie), Nitra

Dnes je: 04.02.2023

Kurz nového riaditeľa školy

Začiatok seminára12.06.2019 - 09:00
(Streda)
Koniec seminára13.06.2019 - 14:00
(Štvrtok)
Začiatok prezentácie 12.06.2019 - 08:00
(Streda)
Koniec nahlasovania07.06.2019 - 15:00
(Piatok)
Poplatok člen ZO - RVC Nitra 45 € / osoba
Poplatok nečlen65 € / osoba
Voľné miesta Nahlasovanie ukončené
Typ seminára
  • Malý seminár
  • Viac dňový seminár

Cieľová skupina

Škola

Program

Prehľad základných právnych predpisov, ako napr.

  • Zákonník práce,

  • zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme,

  • zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme,

  • zákon č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch,

  • zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách,

  • zákon č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde.

Komunikácia so zástupcami zamestnancov a kolektívne pracovnoprávne vzťahy
Vybrané okruhy problematiky Zákonníka práce a personalistiky
Ochrana osobných údajov
Ekonomika školy
Rozpočet a rozpočtové pravidlá
Základy a zásady účtovníctva
Finančná kontrola
Tvorba vnútorných predpisov
Prehľad povinných vnútorných predpisov

Doplňujúce informácie

Prihlásenie na seminár je záväzné!

Po prihlásení na seminár Vám príde potvrdzujúci email spolu s pozvánkou.

Účastnícky poplatok je stanovený dohodou v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách.

Poplatok vraciame iba v prípade zrušenia seminára. Vyhradzujeme si právo na zmenu termínu, miesta konania resp. zrušenie seminára z organizačných dôvodov.

V zmysle ochrany autorských práv a ochrany osobnosti nie je možné zo seminára realizovať obrazové a zvukové záznamy.

Poplatok zahŕňa: honorár lektora, materiál v tlačenej podobe, občerstvenie (voda, káva, čaj, bageta) a režijné náklady.

Poplatok za seminár prosíme uhrádzať najneskôr do 7.6.2019 prevodom na účet ZO - RVC Nitra (IBAN, VS, ŠS nájdete v pozvánke)

Pozvánka je dokladom o úhrade poplatku a má platnosť faktúry.

Minimálny počet na uskutočnenie seminára je 20 osôb.

Miesto konania

budova MEDIAHAUS, Fraňa Mojtu 18, veľká zasadačka na 1. posch., 949 01 Nitra

Prednášajúci

Mgr. Katarína Tamášová

Pozvánka na seminár

Stiahnuť pozvánku

Prihlásenie na seminár

Partner:

AVS Logo
Logo Osobnyudaj.sk