Fraňa Mojtu 18 (budova MEDIAHAUS, 1. poschodie), Nitra

Dnes je: 31.01.2023

Finančná kontrola a rozpočtové pravidlá v roku 2019 (po novele zákonov)

Začiatok seminára07.12.2018 - 09:00
(Piatok)
Koniec seminára07.12.2018 - 13:30
(Piatok)
Začiatok prezentácie 07.12.2018 - 08:00
(Piatok)
Koniec nahlasovania06.12.2018 - 10:00
(Štvrtok)
Poplatok člen ZO - RVC Nitra 0 € / osoba
Poplatok nečlen32 € / osoba
Voľné miesta Nahlasovanie ukončené
Typ seminára
  • Veľký seminár

Cieľová skupina

OcÚ / MsÚ, Inštitúcia, Škola

Program

1. Novely rozpočtových pravidiel (zákon č.523/2004 Z. z. a zákon č.583/2004 Z. z.) účinné od 1. januára 2019

2. Rozpočtové pravidlá a zodpovednosť za porušenie rozpočtových pravidiel - najčastejšie nedostatky zisťované pri kontrole zákonnosti, hospodárnosti a účelovosti pri hospodárení s rozpočtovými prostriedkami v obciach, rozpočtových a príspevkových organizáciách  zriadených obcou

3. Novela zákona č.357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite 

4. Zmena vo vykonávaní základnej finančnej kontroly v obciach, rozpočtových a príspevkových organizáciách  zriadených obcou

5. Zmeny v pravidlách vykonávania finančnej kontroly  pre obce a pre hlavných kontrolórov

6. Aplikačná prax a konkrétne príklady z vykonávania finančnej kontroly

Informácie pre NEČLENA

V cene seminára pre nečlena je zahrnuté: honorár lektora, materiál v tlačenej podobe (pokiaľ lektor poskytne) a režijné náklady.

Po prihlásení na seminár Vám príde potvrdzujúci email spolu s pozvánkou: potvrdenie - prihlásenie na seminár ako nečlen.

Pozvánka je dokladom o úhrade poplatku a má platnosť faktúry.

Poplatok za seminár prosíme uhradiť prevodom na účet ZO - RVC Nitra (IBAN, VS, ŠS nájdete v pozvánke)

Na seminári nepodávame občerstvenie.

Miesto konania

veľká zasadačka MsÚ Nitra, 1. poschodie, č. dv. 118, Štefánikova 60, 950 06 Nitra

Prednášajúci

Ing. Ingrid Konečná Veverková

Pozvánka na seminár

Stiahnuť pozvánku

Prihlásenie na seminár

Partner:

AVS Logo
Logo Osobnyudaj.sk