Fraňa Mojtu 18 (budova MEDIAHAUS, 1. poschodie), Nitra

Dnes je: 30.01.2023

Rozpočtové hospodárenie obce - Ekonomické minimum pre starostov

Začiatok seminára08.03.2019 - 09:00
(Piatok)
Koniec seminára08.03.2019 - 13:30
(Piatok)
Začiatok prezentácie 08.03.2019 - 08:00
(Piatok)
Koniec nahlasovania01.03.2019 - 17:00
(Piatok)
Poplatok člen ZO - RVC Nitra 15 € / osoba
Poplatok nečlen25 € / osoba
Voľné miesta Nahlasovanie ukončené
Typ seminára
  • Malý seminár

Cieľová skupina

OcÚ / MsÚ

Cieľová skupina (podrobnejšie)

- seminár je určený najmä pre novozvolených starostov / starostky

Program

1. Hospodárenie obcí - legislatívna úprava

  • Zákon č.523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy  a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  • Zákon č.583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy  a o zmene a doplnení niektorých zákono

2. Rozpočtové hospodárenie obce

  • Rozpočet obce
  • Rozpis rozpočtu, zmeny rozpočtu a rozpočtové opatrenia
  • Rozpočtové provizórium
  • Záverečný účet obce
  • Peňažné fondy obce
  • Pravidlá používania návratných zdrojov financovania

3. Diskusia k téme prednášky

Doplňujúce informácie

Prihlásenie na seminár je záväzné!

Po prihlásení na seminár Vám príde potvrdzujúci email spolu s pozvánkou.

Účastnícky poplatok je stanovený dohodou v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách. Poplatok vraciame iba v prípade zrušenia seminára. Vyhradzujeme si právo na zmenu termínu, miesta konania resp. zrušenie seminára z organizačných dôvodov.

Poplatok zahŕňa: honorár lektora, materiál v tlačenej podobe, občerstvenie (voda, káva, čaj, bageta) a režijné náklady.

Poplatok za seminár prosíme uhrádzať najneskôr do 1.3.2019 prevodom na účet ZO - RVC Nitra (IBAN, VS, ŠS nájdete v pozvánke)

Pozvánka je dokladom o úhrade poplatku a má platnosť faktúry.

Minimálny počet na uskutočnenie seminára je 25 osôb.

Miesto konania

budova MEDIAHAUS, Fraňa Mojtu 18, veľká zasadačka na 1. posch., 949 01 Nitra

Prednášajúci

Ing. Ingrid Konečná Veverková

Pozvánka na seminár

Stiahnuť pozvánku

Prihlásenie na seminár

Partner:

AVS Logo
Logo Osobnyudaj.sk