Fraňa Mojtu 18 (budova MEDIAHAUS, 1. poschodie), Nitra

Dnes je: 02.03.2024

ONLINE FORMA:
Pracovné stretnutie pre EKONÓMOV /-KY ŠKOLY (CELOSLOVENSKÝ 3-dňový ONLINE seminár)

CELOSLOVENSKÝ 3-dňový ONLINE seminár (LIVE) sa koná v spolupráci s RVC Martin, Rovinka, Senica, Trenčín a Trnava

Začiatok seminára20.09.2023 - 09:00
(Streda )
Koniec seminára22.09.2023 - 14:00
(Piatok )
Začiatok prezentácie 20.09.2023 - 08:45
(Streda)
Koniec nahlasovania18.09.2023 - 23:59
(Pondelok )
Poplatok člen ZO - RVC Nitra 60 € / osoba
Poplatok nečlen85 € / osoba

Poplatok člen RVC Martin 60€ / osoba

Poplatok člen RVC Rovinka 60€ / osoba

Poplatok člen RVC Senica 60€ / osoba

Poplatok člen RVC Trenčín 60€ / osoba

Poplatok člen RVC Trnava 60€ / osoba
Voľné miesta Nahlasovanie ukončené
Typ seminára
 • CELOSLOVENSKÉ 3-dňové ONLINE pracovné stretnutie pre ekonómov škôl

Cieľová skupina

Škola

Otázky na seminár (lektora)
 • otázky môžete posielať počas online seminárov cez FORMULÁR NA OTÁZKY, ktorý bude sprístupnený každý deň od 9:30 hod. a nachádzať sa bude pod oknom seminára každý deň (v spodnej časti stránky). 

 • Nepredbiehajte výklad lektora, počúvajte a až následne sa pýtajte ak Vám niečo nie je jasné z výkladu.

 • Na všetky otázky bude lektor odpovedať až na konci 3. dňa, kde bude v závere seminára vyhradený priestor na ich zobrazenie na obrazovke, prečítanie a zodpovedanie pre všetkých zúčastnených. Otázky musia byť zrozumiteľné, stručné, musia byť univerzálne a k danej problematike. Semináre tohto typu neumožňujú riešiť Vaše konkrétne problémy a dodatočne reagovať / upravovať otázku.

 • Aby sa zbytočne neopakovali rovnaké otázky, účastníci seminára si môžu už položené otázky vo formulári priebežne pozerať cez záložku „Prehľad otázok”.

 • Otázky od účastníkov si môžete uložiť do PC / vytlačiť a robiť si priamo do nich poznámky

Pokyny na ONLINE seminár (LIVE)

- online semináre (LIVE) (ďalej len seminár) prebiehajú len na webstránke www.rvcnitra.sk;

- seminár bude prebiehať takou formou, že okrem lektora uvidíte na obrazovke aj jeho prezentáciu / materiál.

- materiál účastníci obdržia v elektronickej podobe a bude zaslaný emailom dňa 19.09.2023 (utorok) najneskôr do 10:00 hod. Je na účastníkoch, aby si materiál resp. jeho časť vopred vytlačili a použili na poznámky a pod.;

- dňa 19.09.2023 (utorok) najneskôr do 10:00 hod. dostanete emailom aj POKYNY na spustenie 3-dňového ONLINE seminára 20.09. – 22.09.2023. Na seminár sa dostanú IBA riadne prihlásené osoby. Seminár je chránený proti zneužitiu a šíreniu.

- email s pokynmi bude obsahovať dátum a čas sprístupnenia seminára a TLAČIDLO (LINK) na spustenie LIVE prenosu - LINK BUDE PLATNÝ NA VŠETKY DNI. Tento LINK je viazaný na jednu emailovú adresu a nie je možné ho spustiť súčasne na viacerých počítačoch. V prípade, že otvoríte LINK a prepošlete ho inej osobe, LINK nebude druhej osobe fungovať a môžete si tak zablokovať prístup. POZOR! Konkrétny LINK nefunguje v danom momente pozerania na viacerých počítačoch;

- do svojho PC NEMUSÍTE inštalovať žiadne nové aplikácie, potrebujete iba reproduktory (príp. slúchadlá);

- po sprístupnení SEMINÁRA všetky dni od 8:45 hod. si musíte pustiť prenos tlačidlom PLAY, ikona sa nachádza v okne vľavo dole! Okno seminára si môžete zväčšiť na celú obrazovku. Skontrolujte si zvuk, po pripojení počas úvodnej obrazovky bude hrať hudba a uistite sa, že spojenie je funkčné; Ak sa pripájate prvý krát, prosíme nenechávajte si to vo vlastnom záujme na poslednú chvíľu.

Pokyny na ZÁZNAM z online seminára

Prihlásený účastník z 3-dňového ONLINE seminára získava z každého dňa AUTENTICKÝ ZÁZNAM. Všetky záznamy budú sprístupnené z jedného LINKU po dobu 23 dní (vrátane víkendov) v termíne 23. 09. - 15. 10. 2023. Získanie ZÁZNAMOV nie je podmienené pripojením sa na ONLINE seminár. Záznamy dostanú automaticky všetky prihlásené osoby na seminár.

 • Je na účastníkovi, či sa pripojí na ONLINE seminár alebo si pozrie seminár iba zo ZÁZNAMU (príp. využije obe možnosti).
 • V závere posledného dňa t.j. 22.09. (max. do 1 h. po skončení seminára) bude prihlásenému účastníkovi na seminár automaticky poslaný nový email s názvom: Pokyny na spustenie ZÁZNAMU z 3-dňového online seminára. Bude obsahovať LINK na spustenie záznamov (okná seminárov budú na stránke pod sebou).

DÔLEŽITÉ PRE VÁS JE:

 • Rozhodnúť sa na ktorom PC si chcete záznamy pozrieť.
 • Záznam si môžete pretočiť / pozastaviť / opakovane spustiť po celú dobu sprístupnenia z rovnakého PC a prehliadača, v ktorom udelíte súhlas so spustením.
 • Záznam nie je možné spustiť na 2 rôznych PC / prehliadačoch. Záznam nie je možné uložiť do PC.
Technické požiadavky

- pripojenie na internet min. 5 Mbit/s a viac, odporúčame PC pripojiť cez kábel, cez WIFI len v prípade ak máte rýchly, stabilný internet a súčasne nie je na WIFI pripojených viac zariadení;

- stolový PC s externými reproduktormi (monitor s reproduktormi) / notebook / smartphone / tablet, ktorý sa vie pripojiť na email, ktorý od nás obdržíte;

- ak Vám začne sekať obraz alebo zvuk počas vysielania, je chyba pravdepodobne u Vás,  spôsobená pomalým internetom. Žiaľ, tento faktor ovplyvniť nevieme;

- na pozeranie seminára Vám odporúčame používať prehliadač s najnovšou verziou:

 • Microsoft Edge - ODPORÚČAME

 • Mozilla Firefox

 • Google Chrome

 • Internet Explorer - NEODPORÚČAME

- V prípade, že Vám nefunguje spustenie (nenačíta okno seminára) v danom prehliadači (píše Vám napr. overuje sa dostupnosť videa), vyskúšajte druhý prehliadač. V takomto prípade máte starú verziu prehliadača, ktorá nepodporuje zobrazenie / načítanie okna seminára. Je potrebné prehliadač zavrieť a počkať 1 min. a 30 s., aby Vás systém pustil a nevypisovalo Vám, že kód (LINK) sa používa v inom prehliadači. V emaily si skopírujte dlhý LINK (pod tlačidlom) a vložte ho potom do druhého prehliadača.

POZOR!, ak máte na pracovisku zamestnávateľom zablokované web stránky (napr. youtube, facebook, gmail atď.), je potrebné, aby ste kontaktovali svojho IT technika, ktorý Vám povolí prístup na našu web stránku www.rvcnitra.sk a online prenos. Službu ktorú využívame na prenos je www.vimeo.com

Program

Finančné riadenie a úlohy ekonómky vo finančnom riadení  

 • Rozpočet a verejné obstarávanie – pravidlá verejného obstarávania, zákazky malého rozsahu a princípy pri verejnom obstarávaní  

 • Pracovné cesty podrobne – tuzemské pracovné cesty – zákonné ustanovenia a možnosti nastavenia pravidiel pracovných ciest vo vnútorných predpisov

 • Finančná kontrola – príklady vykonávania základnej finančnej kontroly

Personálne riadenie a úlohy ekonómky vo finančnom riadení  

 • Zákonník práce podrobne – povinnosti zamestnávateľa

 • Odmeňovanie zamestnancov v zmysle zákona  č. 553/2003 Z. z.

 • Povinnosti zamestnávateľa pri  zamestnávaní pedagogických a odborných zamestnancov – zákon č. 138/2019 Z. z.

Vnútorné predpisy ako riadiace akty

 • Smernica pre finančné riadenie  

 • Pracovný poriadok a kolektívna zmluva

Doplňujúce informácie

Pokyny na spustenie 3-dňového ONLINE seminára (LINK bude platný na VŠETKY dni) + MATERIÁL posielame 1 deň pred konaním seminára (t.j. 19.9.). Po skončení seminára Vám príde podľa pokynov email: Pokyny na spustenie ZÁZNAMOV z 3-dňového online seminára. V prípade, že Vám neprišiel niektorí z emailov do doručenej pošty, skontrolujte si záložky REKLAMY, SPAM, NOVINKY atď.

RVC: Martin, Nitra, Rovinka, Senica, Trenčín, Trnava sú členmi Asociácie vzdelávania samosprávy ,,AVS,, www.avs-rvc.sk a preto členovia týchto RVC majú zvýhodnený poplatok.
Za člena sa považuje obec / mesto / škola / inštitúcia, ktorá má za aktuálny rok uhradený členský príspevok / vzdelávacie služby v príslušnom RVC.

Po prihlásení na seminár Vám príde obratom potvrdzujúci email spolu s pozvánkou.

Účastnícky poplatok je stanovený dohodou v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách.

Poplatok vraciame iba v prípade zrušenia online seminára. Vyhradzujeme si právo na zmenu termínu, miesta konania resp. zrušenie seminára z organizačných dôvodov.

V cene 3-dňového CELOSLOVENSKÉHO ONLINE seminára je zahrnuté: online semináre, záznam zo všetkých dní (podľa pokynov), honorár lektora, materiál v elektronickej podobe a organizačné náklady.

Poplatok nie je možné uhrádzať v hotovosti.

Účastnícky poplatok prosíme uhradiť OBRATOM, najneskôr 18.09.2023 prevodom na účet ZO - RVC Nitra (IBAN, VS, ŠS nájdete v pozvánke, ktorá Vám príde obratom po prihlásení, príp. si ju viete stiahnuť zo stránky).

Združenie obcí - regionálne vzdelávacie centrum samosprávy v Nitre nie je platiteľom DPH t.j. nie je povinná vystavovať daňový doklad - faktúru. Uvedená pozvánka je dokladom o úhrade účastníckeho poplatku a má platnosť faktúry. Pozvánka spĺňa všetky náležitosti účtovného dokladu podľa § 10 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v z.n.p.

Miesto konania

Online seminár (LIVE)

Prednášajúci

Mgr. Katarína Tamášová Karácsonyová

Pozvánka na seminár

Stiahnuť pozvánku

Záväzná prihláška

Partner:

AVS Logo
Logo Osobnyudaj.sk