Fraňa Mojtu 18 (budova MEDIAHAUS, 1. poschodie), Nitra

Dnes je: 31.01.2023

Zmeny v procese vykonávania kontroly HK obce v roku 2019, návratné zdroje financovania v roku 2019

Začiatok seminára05.04.2019 - 09:00
(Piatok)
Koniec seminára05.04.2019 - 13:30
(Piatok)
Začiatok prezentácie 05.04.2019 - 08:00
(Piatok)
Koniec nahlasovania29.03.2019 - 17:00
(Piatok)
Poplatok člen ZO - RVC Nitra 14 € / osoba
Poplatok nečlen24 € / osoba
Voľné miesta Nahlasovanie ukončené
Typ seminára
  • Malý seminár

Cieľová skupina

Hlavný kontrolór - OcÚ/MsÚ

Program
  1. Zmena vo vykonávaní základnej finančnej kontroly v obciach, rozpočtových a príspevkových organizáciách  zriadených obcou po novele  zákona č.357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite

  2. Zmena vo vykonávaní administratívnej základnej finančnej kontroly v obciach po novele  zákona č.357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a zmeny v pravidlách vykonávania finančnej kontroly  pre obce

  3. Zmeny v procesných postupoch vykonávania kontroly hlavným kontrolórom obce

  4. Návratné zdroje financovania, preverenie podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania zo strany hlavného kontrolóra v roku 2019

  5. Diskusia k téme prednášky

Doplňujúce informácie

Prihlásenie na seminár je záväzné!

Po prihlásení na seminár Vám príde potvrdzujúci email spolu s pozvánkou.

Účastnícky poplatok je stanovený dohodou v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách.

Poplatok vraciame iba v prípade zrušenia seminára. Vyhradzujeme si právo na zmenu termínu, miesta konania resp. zrušenie seminára z organizačných dôvodov.

V zmysle ochrany autorských práv a ochrany osobnosti nie je možné zo seminára realizovať obrazové a zvukové záznamy.

Poplatok zahŕňa: honorár lektora, materiál v tlačenej podobe, občerstvenie (voda, káva, čaj, bageta) a režijné náklady.

Poplatok za seminár prosíme uhrádzať najneskôr do 29.3.2019 prevodom na účet ZO - RVC Nitra (IBAN, VS, ŠS nájdete v pozvánke)

Pozvánka je dokladom o úhrade poplatku a má platnosť faktúry.

Minimálny počet na uskutočnenie seminára je 25 osôb.

Miesto konania

budova MEDIAHAUS, Fraňa Mojtu 18, veľká zasadačka na 1. posch., 949 01 Nitra

Prednášajúci

Ing. Ingrid Konečná Veverková

Pozvánka na seminár

Stiahnuť pozvánku

Prihlásenie na seminár

Partner:

AVS Logo
Logo Osobnyudaj.sk