Fraňa Mojtu 18 (budova MEDIAHAUS, 1. poschodie), Nitra

Dnes je: 30.01.2023

Veľké zmeny vo verejnom obstarávaní

Začiatok seminára05.02.2019 - 09:00
(Utorok)
Koniec seminára05.02.2019 - 13:30
(Utorok)
Začiatok prezentácie 05.02.2019 - 08:00
(Utorok)
Koniec nahlasovania04.02.2019 - 10:00
(Pondelok)
Poplatok člen ZO - RVC Nitra 0 € / osoba
Poplatok nečlen32 € / osoba
Voľné miesta Nahlasovanie ukončené
Typ seminára
 • Veľký seminár

Cieľová skupina

OcÚ / MsÚ, Inštitúcia, Škola

Cieľ seminára

Od 01.01.2019 vstúpila do platnosti zatiaľ najväčšia zmena zákona o verejnom obstarávaní, ktorá má priniesť nielen zefektívnenie, ale aj zjednodušenie procesov verejného obstarávania. Touto novelou sa zvyšujú finančné limity vo verejnom obstarávaní, skracujú sa lehoty pre zadávanie zákaziek, zjednodušuje sa proces zadávania zákaziek, aj revízne postupy. Pribudli výnimky, na ktoré sa zákon o verejnom obstarávaní nevzťahuje, ale pribudla k nim aj zverejňovacia povinnosť. Zmenil sa postup vyhotovovania referencii a množstvo ďalších zmien, ktoré si podrobne vysvetlíme a preberieme.

Program
 • nové finančné limity pre zadávanie zákaziek

 • potreba plánovania verejného obstarávania

 • nové výnimky z aplikácie zadávania zákaziek a zverejňovacie povinnosti, ktoré sa na ne vzťahujú

 • zmenila pravidiel na vystavovanie referencií

 • zmenila vyžadovania zábezpeky vo väzbe na lehotu viazanosti ponúk

 • jednoobálkové predkladanie ponúk opäť aj v nadlimite

 • zrýchlenie vyhodnocovania ponúk „superreverzom“

 • zmeny pri uzatvorení zmluvy a možnosť vyžadovania dokladov pri poskytnutí súčinnosti

 • veľké zmeny pri dynamických nákupných systémoch

 • nové lehoty archivácie dokumentácie z procesu verejného obstarávania

 • vyprecízovaný postup zadávania podlimitných zákaziek a zákaziek s nízkymi hodnotami

 • veľké zmeny v revíznych postupoch, sankciách, kauciách a zavedenie priestupkovej zodpovednosti.

 • veľké zmeny v súvislosti s veľkou novelou zákona o verejnom obstarávaní a to všetko pri plnej elektronizácii verejného obstarávania

Informácie pre NEČLENA

V cene seminára pre nečlena je zahrnuté: honorár lektora, materiál v tlačenej podobe (pokiaľ lektor poskytne) a režijné náklady.

Po prihlásení na seminár Vám príde potvrdzujúci email spolu s pozvánkou: potvrdenie - prihlásenie na seminár ako nečlen. V prípade, že Vám neprišiel potvrdzujúci email do doručenej pošty, skontrolujte si záložku SPAM.

Pozvánka je dokladom o úhrade poplatku a má platnosť faktúry.

Poplatok za seminár nie je možné uhrádzať v hotovosti.

Poplatok za seminár prosíme uhradiť prevodom na účet ZO - RVC Nitra (IBAN, VS, ŠS nájdete v pozvánke).

Na seminári nepodávame občerstvenie.

Miesto konania

veľká zasadačka MsÚ Nitra, 1. poschodie, č. dv. 118, Štefánikova 60, 950 06 Nitra

Prednášajúci

Ing. Terézia Nagyová

Pozvánka na seminár

Stiahnuť pozvánku

Prihlásenie na seminár

Partner:

AVS Logo
Logo Osobnyudaj.sk