Fraňa Mojtu 18 (budova MEDIAHAUS, 1. poschodie), Nitra

Dnes je: 31.01.2023

Konzultačný seminár k miestnym daniam a poplatkom

Začiatok seminára26.03.2019 - 09:00
(Utorok)
Koniec seminára26.03.2019 - 13:30
(Utorok)
Začiatok prezentácie 26.03.2019 - 08:00
(Utorok)
Koniec nahlasovania25.03.2019 - 10:00
(Pondelok)
Poplatok člen ZO - RVC Nitra 0 € / osoba
Poplatok nečlen32 € / osoba
Voľné miesta Nahlasovanie ukončené
Typ seminára
  • Veľký seminár

Cieľová skupina

OcÚ / MsÚ

Obsah
Program

Okruhy tém:

1. Dane

  • daň z nehnuteľností,
  • daň za psa,
  • daň za ubytovanie,
  • daň za užívanie verejného priestranstva a pod.

2. Miestny poplatok za KO a DSO.
3. Podávanie priznaní a čiastkových priznaní k miestnym daniam.
4. Formálna kontrola podaných priznaní a následný postup správcu dane (výzva na doplnenie alebo opravu priznania).
5. Vyrubovanie miestnych daní  a poplatku za KO a DSO rozhodnutím.
6. Doručovanie rozhodnutí a pod.
7. Miestny poplatok za rozvoj

  • predmet poplatku,
  • výpočet poplatku,
  • rozhodnutie k poplatku.
Doplňujúce informácie

Účastnícky poplatok je stanovený dohodou v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách.

Poplatok vraciame iba v prípade zrušenia seminára. Vyhradzujeme si právo na zmenu termínu, miesta konania resp. zrušenie seminára z organizačných dôvodov.

V zmysle ochrany autorských práv a ochrany osobnosti nie je možné zo seminára realizovať obrazové a zvukové záznamy.

Na seminári nepodávame občerstvenie.

Informácie pre NEČLENA

V cene seminára pre nečlena je zahrnuté: honorár lektora, materiál v tlačenej podobe (pokiaľ lektor poskytne) a režijné náklady.

Po prihlásení na seminár Vám príde potvrdzujúci email spolu s pozvánkou: potvrdenie - prihlásenie na seminár ako nečlen. V prípade, že Vám neprišiel potvrdzujúci email do doručenej pošty, skontrolujte si záložku SPAM.

Pozvánka je dokladom o úhrade poplatku a má platnosť faktúry.

Poplatok za seminár nie je možné uhrádzať v hotovosti.

Poplatok za seminár prosíme uhradiť prevodom na účet ZO - RVC Nitra (IBAN, VS, ŠS nájdete v pozvánke).

Miesto konania

veľká zasadačka MsÚ Nitra, 1. poschodie, č. dv. 118, Štefánikova 60, 950 06 Nitra

Prednášajúci

Ing. Iveta Ištoková

Pozvánka na seminár

Stiahnuť pozvánku

Prihlásenie na seminár

Partner:

AVS Logo
Logo Osobnyudaj.sk