Fraňa Mojtu 18 (budova MEDIAHAUS, 1. poschodie), Nitra

Dnes je: 16.01.2019

Účtovníctvo a rozpočtovníctvo pre obce v roku 2019. Novela postupov účtovania platná od 1.1.2019. Nevyčerpané prostriedky z roku 2018 použité v roku 2019

Začiatok seminára12.02.2019 - 09:00
(Utorok)
Koniec seminára12.02.2019 - 13:30
(Utorok)
Začiatok prezentácie12.02.2019 - 08:00
(Utorok)
Koniec nahlasovania11.02.2019 - 10:00
(Pondelok)
Poplatok člen
ZO - RVC Nitra
0 € / osoba
Poplatok nečlen32 € / osoba
Prihlásených0
Voľné miesta 440
Typ seminára
 • Veľký seminár

Cieľová skupina

OcÚ / MsÚ

Program

1.    Prehľad vybraných právnych predpisov v oblasti účtovníctva a rozpočtovníctva v roku 2019 (postupy účtovania, individuálna účtovná závierka, konsolidovaná účtovná závierka, finančné výkazy, rozpočtová klasifikácia, ekonomická klasifikácia, funkčná klasifikácia, kódy zdrojov)

2.    Novela Postupov účtovania platná od 1.1.2019.

3.    Poznámky k 31.12.2018 - praktické vysvetlenie tabuľkovej a textovej časti

4.    Účtovanie a rozpočtovanie:

 • školského stravovania
 • darov
 • podnikateľskej činnosti (zisku z PČ)
 • dobropisov
 • konečných zostatkov na príjmových účtoch, výdavkových účtoch a samostatných účtoch rozpočtových organizácií
 • výsledku hospodárenia
 • finančných zábezpek - z nájomného, z verejného obstarávania
 • depozitu
 • ................

5.    Záverečný účet (podstata, obsah), prebytok/schodok (definícia), rezervný fond (tvorba a použitie):

 • účtovanie nevyčerpaných prostriedkov z roku 2018 použitých v roku 2019
 • účtovanie tvorby a použitia rezervného fondu

6.    Výročná správa k 31.12.2018

7.    Diskusia

Miesto konania

veľká zasadačka MsÚ Nitra, 1. poschodie, č. dv. 118, Štefánikova 60, 950 06 Nitra

Prednášajúci

Ing. Terézia Urbanová

Partner:

AVS Logo