Fraňa Mojtu 18 (budova MEDIAHAUS, 1. poschodie), Nitra

Dnes je: 22.10.2021

Účtovníctvo a rozpočtovníctvo pre ROPO zriadené obcou a VÚC v roku 2019. Novela postupov účtovania platná od 1.1.2019. Nevyčerpané prostriedky z roku 2018 použité v roku 2019

Začiatok seminára05.03.2019 - 09:00
(Utorok)
Koniec seminára05.03.2019 - 13:30
(Utorok)
Začiatok prezentácie 05.03.2019 - 08:00
(Utorok)
Koniec nahlasovania04.03.2019 - 10:00
(Pondelok)
Poplatok člen ZO - RVC Nitra0 € / osoba
Poplatok nečlen32 € / osoba
Prihlásených275
Voľné miesta Nahlasovanie ukončené
Typ seminára
 • Veľký seminár

Cieľová skupina

Inštitúcia, Škola

Program

1.    Prehľad vybraných právnych predpisov v oblasti účtovníctva a rozpočtovníctva v roku 2019 (postupy účtovania, individuálna účtovná závierka, konsolidovaná účtovná závierka, finančné výkazy, rozpočtová klasifikácia, ekonomická klasifikácia, funkčná klasifikácia, kódy zdrojov)

2.    Novela Postupov účtovania platná od 1.1.2019.

3.    Poznámky k 31.12.2018 - praktické vysvetlenie tabuľkovej a textovej časti

4.    Účtovanie a rozpočtovanie:

 • školského stravovania
 • darov
 • podnikateľskej činnosti (zisku z PČ)
 • dotácií na samostatných účtoch
 • dobropisov
 • konečných zostatkov na príjmových účtoch, výdavkových účtoch a samostatných účtoch rozpočtových organizácií
 • výsledku hospodárenia
 • finančných zábezpek - z nájomného, z verejného obstarávania
 • depozitu
 • ................

5.    Súvislosť záverečného účtu obce s účtovaním v rozpočtovej a v príspevkovej organizácii v jej zriaďovateľskej pôsobnosti

 • účtovanie nevyčerpaných prostriedkov z roku 2018 použitých v roku 2019
 • účtovanie použitia rezervného fondu obce v rozpočtových a v príspevkových organizáciách zriadených obcou

6.    Diskusia

 

Informácie pre NEČLENA

V cene seminára pre nečlena je zahrnuté: honorár lektora, materiál v tlačenej podobe (pokiaľ lektor poskytne) a režijné náklady.

Po prihlásení na seminár Vám príde potvrdzujúci email spolu s pozvánkou: potvrdenie - prihlásenie na seminár ako nečlen. V prípade, že Vám neprišiel potvrdzujúci email do doručenej pošty, skontrolujte si záložku SPAM.

Pozvánka je dokladom o úhrade poplatku a má platnosť faktúry.

Poplatok za seminár nie je možné uhrádzať v hotovosti.

Poplatok za seminár prosíme uhradiť prevodom na účet ZO - RVC Nitra (IBAN, VS, ŠS nájdete v pozvánke).

Na seminári nepodávame občerstvenie.

Miesto konania

veľká zasadačka MsÚ Nitra, 1. poschodie, č. dv. 118, Štefánikova 60, 950 06 Nitra

Prednášajúci

Ing. Terézia Urbanová

Pozvánka na seminár

Stiahnuť pozvánku

Prihlásenie na seminár

Partner:

AVS Logo