Fraňa Mojtu 18 (budova MEDIAHAUS, 1. poschodie), Nitra

Dnes je: 22.10.2021

Vedenie zasadnutí mestských a obecných zastupiteľstiev (2. skupina)

Začiatok seminára16.05.2019 - 09:00
(Štvrtok)
Koniec seminára16.05.2019 - 13:30
(Štvrtok)
Začiatok prezentácie 16.05.2019 - 08:00
(Štvrtok)
Koniec nahlasovania10.05.2019 - 16:00
(Piatok)
Poplatok člen ZO - RVC Nitra15 € / osoba
Poplatok nečlen25 € / osoba
Prihlásených34
Voľné miesta Nahlasovanie ukončené
Typ seminára
  • Malý seminár

Cieľová skupina

OcÚ / MsÚ

Cieľová skupina (podrobnejšie)
  • starostovia obcí a primátori miest, prednostovia samosprávnych úradov, zamestnanci poverení zabezpečením prípravy a priebehu zasadnutí, zapisovatelia
Cieľ seminára
  • zorientovať účastníkov v pravidlách regulujúcich zasadnutia zastupiteľstiev
  • ponúknuť overené nástroje na preklenutie častých komplikácií v priebehu zasadnutia
Program
  • Zákonné a vlastné pravidlá priebehu zasadnutí

  • Kľúčový význam prípravy a jej rizikové miesta

  • Typy rozhodovacích procesov a ich štandardy

  • Ako prerokovať každý bod programu

  • Zaznamenanie výstupov z rokovania

  • Konkrétne námety do obsahu rokovacieho poriadku

Doplňujúce informácie

Prihlásenie na seminár je záväzné!

Po prihlásení na seminár Vám príde potvrdzujúci email spolu s pozvánkou.

Účastnícky poplatok je stanovený dohodou v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách.

Poplatok vraciame iba v prípade zrušenia seminára. Vyhradzujeme si právo na zmenu termínu, miesta konania resp. zrušenie seminára z organizačných dôvodov.

V zmysle ochrany autorských práv a ochrany osobnosti nie je možné zo seminára realizovať obrazové a zvukové záznamy.

Poplatok zahŕňa: honorár lektora, materiál, občerstvenie (voda, káva, čaj, bageta) a režijné náklady.

Poplatok za seminár prosíme uhrádzať najneskôr do 10.5.2019 prevodom na účet ZO - RVC Nitra (IBAN, VS, ŠS nájdete v pozvánke)

Pozvánka je dokladom o úhrade poplatku a má platnosť faktúry.

Minimálny počet na uskutočnenie seminára je 20 osôb.

Miesto konania

budova MEDIAHAUS, Fraňa Mojtu 18, veľká zasadačka na 1. posch., 949 01 Nitra

Prednášajúci

Mgr. Ladislav Briestenský

Pozvánka na seminár

Stiahnuť pozvánku

Prihlásenie na seminár

Partner:

AVS Logo