Fraňa Mojtu 18 (budova MEDIAHAUS, 1. poschodie), Nitra

Dnes je: 30.01.2023

Kompetencie obcí v sociálnej oblasti

Začiatok seminára02.04.2019 - 09:00
(Utorok)
Koniec seminára02.04.2019 - 13:30
(Utorok)
Začiatok prezentácie 02.04.2019 - 08:00
(Utorok)
Koniec nahlasovania01.04.2019 - 10:00
(Pondelok)
Poplatok člen ZO - RVC Nitra 0 € / osoba
Poplatok nečlen32 € / osoba
Voľné miesta Nahlasovanie ukončené
Typ seminára
  • Veľký seminár

Cieľová skupina

OcÚ / MsÚ

Cieľová skupina (podrobnejšie)
  • starostovia obcí – predovšetkým novozvolení
  • odborní zamestnanci obcí, miest, ktorí majú uvedenú problematiku v kompetencií
Program

1. Prehľad jednotlivých zákonov v sociálnej oblasti

2. "Rýchlokurz", ktorý pomôže starostom a zamestnancom obcí, zorientovať sa v sociálnej oblasti

3. Pri každom zákone sa vymedzuje úloha obce - jej povinnosť

 Ide o zákony na úseku:

  • sociálnych služieb
  • štátnych sociálnych dávok
  • hmotnej núdze
  • sociálno-právnej ochrany a kurately

4. Diskusia

Doplňujúce informácie

Účastnícky poplatok je stanovený dohodou v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách.

Poplatok vraciame iba v prípade zrušenia seminára. Vyhradzujeme si právo na zmenu termínu, miesta konania resp. zrušenie seminára z organizačných dôvodov.

V zmysle ochrany autorských práv a ochrany osobnosti nie je možné zo seminára realizovať obrazové a zvukové záznamy.

Na seminári nepodávame občerstvenie.

Informácie pre NEČLENA

V cene seminára pre nečlena je zahrnuté: honorár lektora, materiál v tlačenej podobe (pokiaľ lektor poskytne) a režijné náklady.

Po prihlásení na seminár Vám príde potvrdzujúci email spolu s pozvánkou: potvrdenie - prihlásenie na seminár ako nečlen. V prípade, že Vám neprišiel potvrdzujúci email do doručenej pošty, skontrolujte si záložku SPAM.

Pozvánka je dokladom o úhrade poplatku a má platnosť faktúry.

Poplatok za seminár nie je možné uhrádzať v hotovosti.

Poplatok za seminár prosíme uhradiť prevodom na účet ZO - RVC Nitra (IBAN, VS, ŠS nájdete v pozvánke).

Miesto konania

veľká zasadačka MsÚ Nitra, 1. poschodie, č. dv. 118, Štefánikova 60, 950 06 Nitra

Prednášajúci

PhDr. Ing. Ivana Kružliaková, PhD.

Pozvánka na seminár

Stiahnuť pozvánku

Prihlásenie na seminár

Partner:

AVS Logo
Logo Osobnyudaj.sk