Fraňa Mojtu 18 (budova MEDIAHAUS, 1. poschodie), Nitra

Dnes je: 30.01.2023

Základný kurz mzdovej účtovníčky s praktickými príkladmi pre obce

2 - dňový seminár

Začiatok seminára22.05.2019 - 09:00
(Streda)
Koniec seminára23.05.2019 - 14:00
(Štvrtok)
Začiatok prezentácie 22.05.2019 - 08:00
(Streda)
Koniec nahlasovania16.05.2019 - 10:00
(Štvrtok)
Poplatok člen ZO - RVC Nitra 50 € / osoba
Poplatok nečlen70 € / osoba
Voľné miesta Nahlasovanie ukončené
Typ seminára
  • Malý seminár
  • Viac dňový seminár

Cieľová skupina

OcÚ / MsÚ

Program
  • Vedenie mzdovej agendy, výplatný lístok, mzdový list, výpočet mzdy zamestnancov v pracovnom pomere, výpočet odmien dohodárov, hrubá mzda, čistá mzda, priemerný zárobok, minimálna mzda,  odstupné, odchodné, náhrada mzdy, práca nadčas, práca vo sviatok, nočná práca, pracovná pohotovosť, zavedenie trinásteho a štrnásteho platu, rekreačné poukazy, archivovanie

  • Pracovný čas, dovolenka, prekážky v práci

  • Sociálny fond, tvorba, čerpanie, odvodová a daňová povinnosť

  • Zrážky zo mzdy, výška životného minima, prednostné, exekučné, výkon rozhodnutia, poradie zrážok

  • Zdravotné a sociálne poistenie, registračná povinnosť, určenie vymeriavacieho základu, nové minimálne a maximálne vymeriavacie základy na odvody, zvýšenie maximálnych nemocenských dávok, materská v roku 2019 a otec na materskej, pravidelný a nepravidelný príjem, výpočet poistného za zamestnanca a zamestnávateľa, mesačné výkazy, opravné výkazy, splatnosť poistného, evidenčné listy dôchodkového zabezpečenia, zmeny v sociálnom poistení od 1.7.2018 a od 1.1.2019, dôchodcovia pracujúci na dohodu, predčasný starobný dôchodok a práca na dohodu

  • Daň zo závislej činnosti, uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane, daňový bonus, prehľad o zrazených a odvedených preddavkoch na daň, hlásenie o vyúčtovaní dane, ročné zúčtovanie dane

  • Mzdové veličiny pre rok 2019, všeobecný vymeriavací základ, životné minimum a výpočet mzdových veličín od nich odvodených

Doplňujúce informácie

Prihlásenie na seminár je záväzné!

Po prihlásení na seminár Vám príde potvrdzujúci email spolu s pozvánkou.

Účastnícky poplatok je stanovený dohodou v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách.

Poplatok vraciame iba v prípade zrušenia seminára. Vyhradzujeme si právo na zmenu termínu, miesta konania resp. zrušenie seminára z organizačných dôvodov.

V zmysle ochrany autorských práv a ochrany osobnosti nie je možné zo seminára realizovať obrazové a zvukové záznamy.

Poplatok zahŕňa: honorár lektora, materiál v tlačenej podobe, občerstvenie (voda, káva, čaj, bageta) a režijné náklady.

Poplatok za seminár prosíme uhrádzať najneskôr do 16.5.2019 prevodom na účet ZO - RVC Nitra (IBAN, VS, ŠS nájdete v pozvánke)

Pozvánka je dokladom o úhrade poplatku a má platnosť faktúry.

Minimálny počet na uskutočnenie seminára je 20 osôb.

Miesto konania

budova MEDIAHAUS, Fraňa Mojtu 18, veľká zasadačka na 1. posch., 949 01 Nitra

Prednášajúci

Katarína Ševčíková

Pozvánka na seminár

Stiahnuť pozvánku

Prihlásenie na seminár

Partner:

AVS Logo
Logo Osobnyudaj.sk