Fraňa Mojtu 18 (budova MEDIAHAUS, 1. poschodie), Nitra

Dnes je: 30.01.2023

Zbory pre občianske záležitosti a metodika občianskych obradov a slávností v mestách a obciach

POZOR! Seminár sa koná v PONDELOK!

Začiatok seminára29.04.2019 - 09:00
(Pondelok)
Koniec seminára29.04.2019 - 14:00
(Pondelok)
Začiatok prezentácie 29.04.2019 - 08:00
(Pondelok)
Koniec nahlasovania23.04.2019 - 10:00
(Utorok)
Poplatok člen ZO - RVC Nitra 14 € / osoba
Poplatok nečlen24 € / osoba
Voľné miesta Nahlasovanie ukončené
Typ seminára
  • Malý seminár

Cieľová skupina

OcÚ / MsÚ

Cieľová skupina (podrobnejšie)
  • Primátori, starostovia, poslanci mestských a obecných zastupiteľstiev, matrikárky, účinkujúci na občianskych obradoch a slávnostiach.

Cieľ seminára
  • Prostredníctvom zážitkovo zameraného seminára zadefinovať poslanie a úlohy ZPOZ. Zdokonaliť a rozvinúť vedomosti a zručnosti účastníkov pri príprave a realizácii občianskych obradov a slávností z pohľadu efektívnej komunikácie a uplatňovania pravidiel spoločenského protokolu.

Obsah
Program
  • Poslanie a ciele zborov pre občianske záležitosti /ZPOZ/.

  • Založenie a pôsobenie ZPOZ.

  • Osobnosť člena ZPOZ a rozdelenie zodpovednosti.

  • Metodika prípravy a realizácie občianskych obradov a slávností.

  • Efektívna komunikácia a občianske obrady a slávnosti.

  • Uplatňovanie zásad spoločenského protokolu na občianskych obradoch a slávnostiach..

  • Praktické skúsenosti a diskusia.

Doplňujúce informácie

Prihlásenie na seminár je záväzné!

Po prihlásení na seminár Vám príde potvrdzujúci email spolu s pozvánkou.

Účastnícky poplatok je stanovený dohodou v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách.

Poplatok vraciame iba v prípade zrušenia seminára. Vyhradzujeme si právo na zmenu termínu, miesta konania resp. zrušenie seminára z organizačných dôvodov.

V zmysle ochrany autorských práv a ochrany osobnosti nie je možné zo seminára realizovať obrazové a zvukové záznamy.

Poplatok zahŕňa: honorár lektora, materiál, občerstvenie (voda, káva, čaj, bageta) a režijné náklady.

Poplatok za seminár prosíme uhrádzať najneskôr do 23.4.19 prevodom na účet ZO - RVC Nitra (IBAN, VS, ŠS nájdete v pozvánke)

Pozvánka je dokladom o úhrade poplatku a má platnosť faktúry.

Minimálny počet na uskutočnenie seminára je 20 osôb.

Miesto konania

budova MEDIAHAUS, Fraňa Mojtu 18, veľká zasadačka na 1. posch., 949 01 Nitra

Prednášajúci

PhDr. Dušan Gallo

Pozvánka na seminár

Stiahnuť pozvánku

Prihlásenie na seminár

Partner:

AVS Logo
Logo Osobnyudaj.sk