Fraňa Mojtu 18 (budova MEDIAHAUS, 1. poschodie), Nitra

Dnes je: 30.01.2023

Právne základy územnej samosprávy

2 - dňový seminár

Začiatok seminára09.04.2019 - 09:00
(Utorok)
Koniec seminára10.04.2019 - 12:30
(Streda)
Začiatok prezentácie 09.04.2019 - 08:00
(Utorok)
Koniec nahlasovania04.04.2019 - 10:00
(Štvrtok)
Poplatok člen ZO - RVC Nitra 85 - 135
Poplatok nečlen105 - 155
Voľné miesta Nahlasovanie ukončené
Typ seminára
 • Malý seminár
 • Viac dňový seminár

Cieľová skupina

OcÚ / MsÚ

Cieľová skupina (podrobnejšie)

- seminár určený najmä pre novozvolených starostov / primátorov

Obsah

Po prihlásení na seminár cez web stránku www.rvcnitra.sk Vám príde potvrdzujúci email. Súčasťou emailu bude pozvánka (v pozvánke na konci sa nachádza záväzná prihláška na seminár, kde od účastníka potrebujeme doplňujúce informácie). Túto záväznú prihlášku je potrebné nám zaslať - poštou (obyčajne, nie doporučene) na adresu RVC Nitra alebo stačí oskenovať a poslať emailom na rvcnitra@rvcnitra.sk

Varianta č. 1 (ubytovanie, strava) - 135 eur / osoba

Varianta č. 2 (bez nocľahu a večere, s obedom 2. deň) - 85 eur / osoba

Varianta č. 1 (ubytovanie, strava) - 155 eur / osoba

Varianta č. 2 (bez nocľahu a večere, s obedom 2. deň) - 105 eur / osoba

Ubytovanie: 2 osoby / izba

Samostatná izba je možná len v prípade, že bude dostatok voľných izieb. Cena za samostatnú izbu je: + 30 eur / osoba / noc. Prosíme uviesť v záväznej prihláške. 

Obed a večera (9.4.) sú formou bufetu - možnosť výberu z viacerých jedál

Obed (10.4.) jednotné menu – v záväznej prihláške prosíme vyznačiť

Program
 • Rozdiely medzi samosprávou, štátnou správou a súkromnou správou
 • Kompetenčné  právo: čo je v kompetencii starostu, zastupiteľstva a komisií zastupiteľstva
 • Zástupca starostu obce - čím ho možno poveriť
 • Prednosta obecného úradu - čím ho možno poveriť
 • Právo veta starostu - pozastavenie výkonu uznesení zastupiteľstva starostom
 • Ukladanie úloh zastupiteľstvom starostovi, prednostovi, obecnému úradu, hlavnému kontrolórovi
 • Nakladanie s majetkom obcí
 • Obecné zastupiteľstvo – kompetencie, príprava zasadaní, zasadnutia, uznesenia
 • Komisie, rada - úlohy a kompetencie
 • Dozor prokuratúry a rozhodovacia činnosť súdov vo veciach samosprávy
 • Postavenie poslancov zastupiteľstva - práva a povinnosti, odmeňovanie poslancov
 • Aktuálna problematika všeobecne záväzných nariadení a interných predpisov obcí
Doplňujúce informácie

Prihlásenie na seminár je záväzné!

Po prihlásení na seminár Vám príde potvrdzujúci email spolu s pozvánkou.

Účastnícky poplatok je stanovený dohodou v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách.
Poplatok vraciame iba v prípade zrušenia seminára. Vyhradzujeme si právo na zmenu termínu, miesta konania resp. zrušenie seminára z organizačných dôvodov.
V zmysle ochrany autorských práv a ochrany osobnosti nie je možné zo seminára realizovať obrazové a zvukové záznamy.

Poplatok zahŕňa: honorár lektorov, pracovný materiál v tlačenej podobe, ubytovanie (ak je objednané), raňajky, obedy, večera, občerstvenie počas prestávok, bowling, župan, neobmedzený vstup do wellness a bazénov.

Poplatok za seminár prosíme uhrádzať najneskôr do 22.3.2019 prevodom na účet ZO - RVC Nitra (IBAN, VS, ŠS nájdete v pozvánke)

Pozvánka je dokladom o úhrade poplatku a má platnosť faktúry.

Miesto konania

hotel Sitno (Vyhne)

Prednášajúci

doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD., JUDr. Marian Hoffmann, PhD.

Pozvánka na seminár

Stiahnuť pozvánku

Prihlásenie na seminár

Partner:

AVS Logo
Logo Osobnyudaj.sk