Fraňa Mojtu 18 (budova MEDIAHAUS, 1. poschodie), Nitra

Dnes je: 30.01.2023

Susedské spory v obci

Začiatok seminára29.01.2019 - 09:00
(Utorok)
Koniec seminára29.01.2019 - 13:30
(Utorok)
Začiatok prezentácie 29.01.2019 - 08:00
(Utorok)
Koniec nahlasovania28.01.2019 - 10:00
(Pondelok)
Poplatok člen ZO - RVC Nitra 0 € / osoba
Poplatok nečlen32 € / osoba
Voľné miesta Nahlasovanie ukončené
Typ seminára
 • Veľký seminár

Cieľová skupina

OcÚ / MsÚ

Cieľová skupina (podrobnejšie)
 •     starostovia obcí (najmä novozvolení)
 •     zamestnanci obecných úradov ktorí pôsobia na rôznych úsekoch, pri ktorých môže dôjsť k sporom medzi susedmi (napr. oblasť životného prostredia, stavebného poriadku, podnikania a pod.)
 •     hlavní kontrolóri
 •     náčelníci a príslušníci obecných (mestských) polícií
Cieľ seminára

Ponúknuť starostom a zamestnancom obce (pracovníkom obecných úradov a prípadne aj príslušníkom obecných polícií) výklad príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka tak, aby obce vedeli správne posúdiť podania týkajúce sa susedských sporov, aby riešili vzťahy medzi susedmi len v tých medziach, ako im to umožňuje Občiansky zákonník a nezasahovali do kompetencií súdov.

Obsah

(§ 3, § 5 a § 127 Občianskeho zákonníka)

Na obce (obecné úrady) sa často obracajú obyvatelia so svojimi podaniami smerujúcimi voči susedom a domáhajú sa ochrany svojich práv pred rôznymi zásahmi ako je napr. obťažovanie hlukom, zápachom, tuhými a tekutými odpadmi, zvieratami a pod. Alebo sa domáhajú zásahu obce pri potrebe vstupu na susednú nehnuteľnosť (napr. oprava komína), alebo uloženia povinnosti, aby sused odstránil zo svojej záhrady presahujúce konáre, korene, aby svoj pozemok oplotil, pretože jeho zvieratá voľne pobehujú a pod.

Tieto podania sú často nesprávne označené (a vybavované) ako „sťažnosť“ hoci pri náležitom použití ustanovení zákona č. 9/2010 Z.z. o sťažnostiach, sa vôbec nejedná o sťažnosť.

Problematiku susedských vzťahov upravuje Občiansky zákonník (zákon č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov) a susedské spory patria najmä do pôsobnosti súdov.

Občiansky zákonník však umožňuje, aby v určitých prípadoch ochranu a pomoc poskytla obec a to podľa § 5 Občianskeho zákonníka, ktorý znie:

            Ak došlo k zrejmému zásahu do pokojného stavu, možno sa domáhať ochrany na obci. Obec môže predbežne zásah zakázať alebo uložiť, aby bol obnovený predošlý stav. Tým nie je dotknuté právo domáhať sa ochrany na súde.

V téme je na konkrétnych prípadoch vysvetlené, kedy a ako môže ochranu poskytnúť obec a kedy už obec nie je oprávnená zasiahnuť a účastníkov  konania je potrebné odkázať na súd alebo podanie postúpiť na iný orgán štátnej správy.

Program
 • OBČIANSKOPRÁVNE VZŤAHY
 • VLASTNÍCKE PRÁVO
 • ZÁKONNÉ OBMEDZENIA VLASTNÍCKEHO PRÁVA (susedské práva)
  • Povinnosti vlastníka veci  - nehnuteľnosti
  • Povinnosť oplotiť pozemok
  • Povinnosť umožniť vstup na pozemok
  • Vstup na susednú nehnuteľnosť podľa stavebného zákona
 • STAVBA NA CUDZOM POZEMKU
 • NEOPRÁVNENÁ STAVBA v zmysle Občianskeho zákonníka
 • NEPOVOLENÁ STAVBA v zmysle stavebného zákona
 • VECNÉ BREMENÁ
 • Ochrana Susedských práv a riešenie susedských sporov obcou
  • Riešenie susedského sporu dohodou - zmierom
  • Riešenie susedského sporu  predbežným opatrením
  • Riešenie susedského sporu zamietnutím návrhu a ODKÁZANÍM NA SÚD
  • Riešenie susedského sporu podľa TRESTNOPRÁVNYCH predpisov

Študijným materiálom je publikácia „Susedské spory v obci“, (v ktorej sú aj VZORY na postup obce pri riešení susedských sporov) a je možné si ju objednať na stránke Asociácie vzdelávania samosprávy na linku:

http://www.avs-rvc.sk/avs-2/publikacie-a-studijne-materialy/susedske-spory-v-obci/

 • Účastníci seminára dostanú po skončení seminára (emailom) nové VZORY k prejednávaniu susedských sporov.
Informácie pre NEČLENA

V cene seminára pre nečlena je zahrnuté: honorár lektora, materiál v tlačenej podobe (pokiaľ lektor poskytne) a režijné náklady.

Po prihlásení na seminár Vám príde potvrdzujúci email spolu s pozvánkou: potvrdenie - prihlásenie na seminár ako nečlen. V prípade, že Vám neprišiel potvrdzujúci email do doručenej pošty, skontrolujte si záložku SPAM.

Pozvánka je dokladom o úhrade poplatku a má platnosť faktúry.

Poplatok za seminár nie je možné uhrádzať v hotovosti.

Poplatok za seminár prosíme uhradiť prevodom na účet ZO - RVC Nitra (IBAN, VS, ŠS nájdete v pozvánke).

Na seminári nepodávame občerstvenie.

Miesto konania

veľká zasadačka MsÚ Nitra, 1. poschodie, č. dv. 118, Štefánikova 60, 950 06 Nitra

Prednášajúci

JUDr. Helena Spišiaková

Pozvánka na seminár

Stiahnuť pozvánku

Prihlásenie na seminár

Partner:

AVS Logo
Logo Osobnyudaj.sk