Fraňa Mojtu 18 (budova MEDIAHAUS, 1. poschodie), Nitra

Dnes je: 30.01.2023

Všeobecne záväzné nariadenia obcí a miest po ostatných legislatívnych zmenách

Začiatok seminára14.09.2018 - 09:00
(Piatok)
Koniec seminára14.09.2018 - 13:30
(Piatok)
Začiatok prezentácie 14.09.2018 - 08:00
(Piatok)
Koniec nahlasovania13.09.2018 - 09:00
(Štvrtok)
Poplatok člen ZO - RVC Nitra 0.00 € / osoba
Poplatok nečlen32.00 € / osoba
Voľné miesta Nahlasovanie ukončené
Typ seminára
  • Veľký seminár

Cieľová skupina

OcÚ / MsÚ

Cieľ seminára
  • V súvislosti s ostatnou novelou zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení vykonanú poslednou novelou č. 70/2018 Z .z. došlo k podstatným zmenám týkajúcim sa prijímania VZN na obciach. Väčšina zmien je v prospech obecnej normotvorby na úseku územnej samosprávy. Odstránené boli viaceré aplikačné problémy.
  • Súčasne za posledného pol roka došlo k podstatným novelizáciám aj osobitných predpisov týkajúcich sa vydávania VZN na obciach. Novelizovaný bol napríklad zákon o miestnych daniach, zákon o štátnej práve v školstve, zákon o sociálnych službách, zákon o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele, Cestný zákon , zákon o vodách , zákon o mobilných zdrojoch znečisťovania ovzdušia. Všetky tieto legislatívne zmeny majú priamy dopad na prijímanie VZN.
Program
  1. Aktuálny a ucelený pohľad na problematiku VZN na obciach
  2. Čo možno regulovať vo VZN a čo v interných predpisoch obce po novele zákona o obecnom zriadení a novelizáciách osobitných predpisov.
  3. Najčastejšie chyby vyskytujúce sa v praxi samospráv pri tvorbe VZN
  4. Aktuálna judikatúra súdov a stanoviská prokuratúry k problematike VZN
  5. Povinnosti obce prijať nové druhy VZN
Informácie pre NEČLENA

V cene seminára pre nečlena je zahrnuté: honorár lektora, materiál v tlačenej podobe (pokiaľ lektor poskytne) a režijné náklady.

Po prihlásení na seminár Vám príde potvrdzujúci email spolu s pozvánkou: potvrdenie - prihlásenie na seminár ako nečlen.

Pozvánka je dokladom o úhrade poplatku a má platnosť faktúry.

Poplatok za seminár prosíme uhradiť prevodom na účet ZO - RVC Nitra (IBAN, VS, ŠS nájdete v pozvánke)

Na seminári nepodávame občerstvenie.

Miesto konania

veľká zasadačka MsÚ Nitra, 1. poschodie, č. dv. 118, Štefánikova 60, 950 06 Nitra

Prednášajúci

JUDr. Marian Hoffmann, PhD.

Pozvánka na seminár

Stiahnuť pozvánku

Prihlásenie na seminár

Partner:

AVS Logo
Logo Osobnyudaj.sk