Fraňa Mojtu 18 (budova MEDIAHAUS, 1. poschodie), Nitra

Dnes je: 31.01.2023

Základy správneho konania v podmienkach miestnej samosprávy

Začiatok seminára30.04.2019 - 09:00
(Utorok)
Koniec seminára30.04.2019 - 13:30
(Utorok)
Začiatok prezentácie 30.04.2019 - 08:00
(Utorok)
Koniec nahlasovania29.04.2019 - 10:00
(Pondelok)
Poplatok člen ZO - RVC Nitra 0 € / osoba
Poplatok nečlen32 € / osoba
Voľné miesta Nahlasovanie ukončené
Typ seminára
 • Veľký seminár

Cieľová skupina

OcÚ / MsÚ

Cieľová skupina (podrobnejšie)
 • starostovia obcí, primátori miest (najmä novozvolení)
 • zamestnanci obecných (mestských) úradov
 • príslušníci obecných (mestských) polícií, ktorí zabezpečujú agendu v správnom (napr. priestupkovom) konaní
Cieľ seminára

Ponúknuť starostom a tiež zamestnancom obce - pracovníkom obecných a mestských úradov výklad správneho poriadku po jeho novelách tak, aby správne konania ktoré patria podľa  ďalších hmotnoprávnych predpisov do pôsobnosti obcí spĺňali kritériá zákonnosti a boli v súlade so základnými zásadami a pravidlami správneho konania.

Obsah

Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov

Kompetencie obce určuje množstvo právnych predpisov a obec rozhoduje o právach, právom chránených záujmoch alebo povinnostiach fyzických osôb a právnických osôb, a to v rámci samosprávnej pôsobnosti (napr. riešenie susedských sporov podľa § 5 Občianskeho zákonníka) a tiež v rámci preneseného výkonu štátnej správy (napr. ako stavebný úrad).

V oboch prípadoch za obec koná a rozhoduje starosta, ako štatutárny orgán obce a vydaniu rozhodnutia predchádza konanie, ktoré zabezpečujú zamestnanci obecného úradu. Toto konanie upravuje zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších prepisov.

Správny poriadok ako tzv. procesný predpis upravuje postup obce a tiež práva a povinnosti účastníkov (fyzických osôb a právnických osôb) v akomkoľvek konaní prebiehajúcom na obecnom úrade s výnimkou konania vo veciach daní a poplatkov.

Správny poriadok bol v priebehu rokov 2016 a 2017 niekoľkokrát novelizovaný, a preto je nevyhnutné, aby zamestnanci obcí ako aj starostovia poznali tento základný procesný predpis, ktorý sa používa takmer vo všetkých oblastiach verejnej správy.

Program
 • Základné zásady správneho konania
 • Správne orgány (príslušnosť vecná, miestna a funkčná, predpojatosť a vylúčenie zamestnancov z konania;)
 • Účastníci konania a zúčastnené osoby (zastupovanie, splnomocnenie, zákonný zástupca, ustanovenie opatrovníka) 
 • Priebeh správneho konania (začatie konania, ústne pojednávanie, zápisnica, nazeranie do spisov, doručovanie, lehoty a ich počítanie, svedkovia, znalci, listiny, ohliadka, čestné vyhlásenie, prerušenie a zastavenie konania, zmier, trovy konania)
 • Rozhodnutie (náležitosti, lehoty, oznámenie, právoplatnosť a vykonateľnosť)
 • Preskúmavanie rozhodnutí (odvolanie, odvolacie orgány, obnova konania, preskúmanie rozhodnutia v mimoodvolacom konaní)
 • Výkon rozhodnutia (správna exekúcia: začatie a priebeh výkonu rozhodnutia, odloženie a upustenie od výkonu rozhodnutia, námietky, formy výkonu rozhodnutia, výkon rozhodnutia súdnym exekútorom).
 • Správna žaloba podľa Správneho súdneho poriadku
 • Protest prokurátora podľa zákona o prokuratúre

Študijné materiály:

Účastníci seminára dostanú študijné materiály  po skončení seminára (emailom) vypracované lektorom, a to:

 • podrobné Poznámky k jednotlivým ustanoveniam správneho poriadku,
 • nové VZORY správnych aktov vypracované pre potreby obcí v počte cca 65 vzorov,

pričom všetky materiály sú spracované s ohľadom na zmeny vyplývajúce z noviel správneho poriadku.

Doplňujúce informácie

Účastnícky poplatok je stanovený dohodou v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách.

Poplatok vraciame iba v prípade zrušenia seminára. Vyhradzujeme si právo na zmenu termínu, miesta konania resp. zrušenie seminára z organizačných dôvodov.

V zmysle ochrany autorských práv a ochrany osobnosti nie je možné zo seminára realizovať obrazové a zvukové záznamy.

Na seminári nepodávame občerstvenie.

Informácie pre NEČLENA

V cene seminára pre nečlena je zahrnuté: honorár lektora, materiál v tlačenej podobe (pokiaľ lektor poskytne) a režijné náklady.

Po prihlásení na seminár Vám príde potvrdzujúci email spolu s pozvánkou: potvrdenie - prihlásenie na seminár ako nečlen. V prípade, že Vám neprišiel potvrdzujúci email do doručenej pošty, skontrolujte si záložku SPAM.

Pozvánka je dokladom o úhrade poplatku a má platnosť faktúry.

Poplatok za seminár nie je možné uhrádzať v hotovosti.

Poplatok za seminár prosíme uhradiť prevodom na účet ZO - RVC Nitra (IBAN, VS, ŠS nájdete v pozvánke).

Miesto konania

veľká zasadačka MsÚ Nitra, 1. poschodie, č. dv. 118, Štefánikova 60, 950 06 Nitra

Prednášajúci

JUDr. Helena Spišiaková

Pozvánka na seminár

Stiahnuť pozvánku

Prihlásenie na seminár

Partner:

AVS Logo
Logo Osobnyudaj.sk