Fraňa Mojtu 18 (budova MEDIAHAUS, 1. poschodie), Nitra

Dnes je: 20.03.2019

Čierne stavby v obci

Začiatok seminára14.05.2019 - 09:00
(Utorok)
Koniec seminára14.05.2019 - 13:30
(Utorok)
Začiatok prezentácie14.05.2019 - 08:00
(Utorok)
Koniec nahlasovania13.05.2019 - 10:00
(Pondelok)
Poplatok člen
ZO - RVC Nitra
0 € / osoba
Poplatok nečlen32 € / osoba
Prihlásených0
Voľné miesta 440
Typ seminára
 • Veľký seminár

Cieľová skupina

OcÚ / MsÚ

Cieľová skupina (podrobnejšie)
 • zamestnanci obecných úradov ktorí majú v náplni práce kompetencie obce na úseku stavebného poriadku,
 • starostovia obcí (najmä novozvolení),
Cieľ seminára

Ponúknuť starostom a zamestnancom obce (pracovníkom spoločných stavebných úradov) výklad príslušných ustanovení stavebného zákona a ďalších súvisiacich predpisov tak, aby postup obce pri zistených čiernych stavbách bol v súlade so zásadami zákonnosti. 

Obsah

(§ 54 - 70  a  § 88 - 97 stavebného zákona)

Podľa § 54 stavebného zákona:

Stavby, ich zmeny a udržiavacie práce na nich sa môžu uskutočňovať iba podľa stavebného povolenia alebo na základe ohlásenia stavebnému úradu.

            Toto ustanovenie zakotvuje  všeobecnú zásadu, že  každá stavba pred začatím  jej  realizácie  musí  byť  predmetom  posúdenia stavebného úradu, ktorým je predovšetkým obec. Stavby realizované bez povolenia, alebo bez ohlásenia alebo v rozpore s nimi, sa považujú za tzv. „čierne stavby“.

            Seminár je zameraný predovšetkým na zisťovanie čiernych stavieb orgánmi štátneho stavebného dohľadu (ďalej len ŠSD“) a objasňuje postup stavebného úradu v prípade zistenia nepovolenej resp. neohlásenej stavby.

            Podrobne vysvetľuje postup v konaní o odstránení čiernej stavby resp. v konaní o dodatočnom povolení stavby. Zaoberá sa aj prípadmi, ak bola čierna stavba realizovaná na cudzom pozemku, alebo došlo k čiastočnému záberu susednej nehnuteľnosti.

            S realizáciou čiernych stavieb súvisí aj povinnosť obce sankcionovať porušenie stavebného zákona, a preto sa seminár zaoberá aj ukladaním pokút za čierne stavby pri prejednávaní priestupkov a iných správnych deliktov.

Program

1. Stavba (definícia stavby, členenie stavieb, požiadavky na stavby)

2. Povoľovanie stavieb zmien stavieb a udržiavacích prác (stavebné povolenie / ohlásenie, príslušnosť stavebného úradu)

 • Drobné stavby, stavebné úpravy a udržiavacie práce podliehajúce ohláseniu
 • Ohlásenie drobnej stavby, stavebnej úpravy a udržiavacích prác (náležitosti ohlásenia, vlastnícke a iné právo, postup stavebného úradu, dotknuté orgány
 • Stavby vyžadujúce stavebné povolenie (žiadosť, účastníci stavebného konania, stavebné povolenie, zmena stavby pred dokončením)

​​​3. Zisťovanie čiernych stavieb (štátny stavebný dohľad, orgány, výkon, oprávnenia)

4. Postup stavebného úradu pri nelegálnych stavbách (uskutočnených bez povolenia alebo ohlásenia)

 • Overenie pasportu drobnej stavby
 • Konanie o dodatočnom povolení stavby
 • Stavba na cudzom pozemku
 • Konanie o odstránení nelegálnej stavby
 • Odstraňovanie nelegálnych reklamných stavieb na základe ohlásenia

​5. Sankcie za čierne stavby

 • Priestupky
 • Správne delikty

6. Vymáhanie  pokút

 

Účastníci seminára dostanú študijné materiály po skončení seminára (emailom) vypracované lektorom, a to:

 • podrobné poznámky  k téme Čierne stavby v obci,
 • VZORY správnych aktov (zápisníc, rozhodnutí a pod.) vydávaných
  • orgánmi ŠSD pri zistení čiernej stavby
  • obcou ako stavebným úradom v konaní o dodatočnom povolení resp. odstránení stavby a 

Ďalším študijným materiálom je publikácia „Zákon o priestupkoch – komentár“, (v ktorej sú aj VZORY na prejednávanie priestupkov a iných správnych deliktov) a je možné si ju objednať na stránke Asociácie vzdelávania samosprávy na linku:

http://www.avs-rvc.sk/avs-2/publikacie-a-studijne-materialy/zakon-o-priestupkoch-komentar/

VZORY je možné po zakúpení knihy stiahnuť ako wordové súbory zo stránky uvedeného vydavateľstva po zadaní hesla, ktoré sa nachádza v publikácii.

Miesto konania

veľká zasadačka MsÚ Nitra, 1. poschodie, č. dv. 118, Štefánikova 60, 950 06 Nitra

Prednášajúci

JUDr. Helena Spišiaková

Partner:

AVS Logo