Fraňa Mojtu 18 (budova MEDIAHAUS, 1. poschodie), Nitra

Dnes je: 30.01.2023

Akreditovaný kurz: Základy kontroly v územnej samospráve (5-dňový)

5-dňový akreditovaný kurz: MINISTERSTVA ŠKOLSTVA č. 1551/2018/73/1

Začiatok seminára13.03.2019 - 09:00
(Streda)
Koniec seminára14.03.2019 - 15:00
(Štvrtok)
Začiatok prezentácie 13.03.2019 - 08:00
(Streda)
Koniec nahlasovania08.03.2019 - 10:00
(Piatok)
Poplatok člen ZO - RVC Nitra 200 € / osoba
Poplatok nečlen250 € / osoba
Voľné miesta Nahlasovanie ukončené
Typ seminára
  • Akreditovaný kurz

Cieľová skupina

Hlavný kontrolór - OcÚ/MsÚ

Cieľová skupina (podrobnejšie)
  • hlavní kontrolóri a pracovníci obcí, samosprávnych krajov na oddeleniach kontroly, poslanci, iní záujemcovia

Obsah

krok č.1: prihlásiť sa do členskej zóny (prihlásiť Vás musí Obec / Mesto)

krok č.2: prihlásiť sa na seminár ako člen

krok č.3: po prihlásení Vám príde potvrdzujúci email. Súčasťou emailu bude pozvánka (v pozvánke na konci sa nachádza súhlas so spracovaním osobných údajov (účastníka), tento súhlas je potrebné nám zaslať) - poštou (obyčajne, nie doporučene) na adresu RVC Nitra alebo stačí oskenovať a poslať emailom na rvcnitra@rvcnitra.sk


Poplatok za akreditovaný kurz pre člena RVC Trnava, Trenčín a Senica: 200 eur / osoba

krok č. 1: v prípade voľných miest je potrebné si stiahnuť pozvánku (viď. nižšie)

krok č. 2: v pozvánke sa nachádzajú DVA dokumenty: záväzná prihláška na AK a súhlas s poskytnutím osobných údajov (účastníka)

- tieto dokumenty je potrebné poslať poštou (obyčajne, nie doporučene) na adresu RVC Nitra alebo stačí oskenovať a poslať emailom na rvcnitra@rvcnitra.sk

- ak sa rozhodnete zaslať dokumenty poštou, je lepšie nás o prihláške informovať vopred emailom, aby sme Vám rezervovali miesto, kým prídu od Vás dokumenty poštou


krok č.1: prihlásiť sa na seminár ako NEČLEN

krok č.2: po prihlásení Vám príde potvrdzujúci email. Súčasťou emailu bude pozvánka (v pozvánke na konci sa nachádza súhlas so spracovaním osobných údajov (účastníka), tento súhlas je potrebné nám zaslať) - poštou (obyčajne, nie doporučene) na adresu RVC Nitra alebo stačí oskenovať a poslať emailom na rvcnitra@rvcnitra.sk

 

Program

Kontrolný systém v SR
-    Kontrolný systém v SR
Kontrola v územnej samospráve
-    Kontrola v územnej samospráve
-    Úlohy hlavného kontrolóra
-    Právne predpisy, metodika a aplikačné postupy v kontrolnej činnosti

Kontrola v územnej samospráve – pokračovanie
-    Kontrola dodržiavania všeobecne záväzných nariadení,  vnútorných smerníc, pokynov a iných nariadení
-    Kontrola poskytovania dotácií z rozpočtu obce, samosprávneho kraja
-    Praktické nácviky: Vypracovanie plánu kontrolnej činnosti, Vypracovanie správy o vykonaní kontroly

Verejná správa a obecné zriadenie
-    Štátna správa, územné a správne členenie
-    Územná samospráva
-    Zákon o obecnom zriadení
-    Právne postavenie hlavného kontrolóra

Majetok obce, VÚC a hospodárenie s ním
-    Zákon SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
-    Zákon č. 446/2001Z. z. o majetku vyšších územných celkov
-    Zásady hospodárenia s majetkom obcí, VÚC
-    Kontrola hospodárenia s majetkom obcí, VÚC

Rozpočtové hospodárenie a jeho kontrola (9:00 – 13:00)
-    Rozpočtové pravidlá
-    Tvorba rozpočtu
-    Tvorba záverečného účtu
-    Poskytovanie dotácií z rozpočtu obce, samosprávneho kraja
-    Odborné stanovisko k návrhu rozpočtu a k záverečnému účtu
-    Praktický nácvik: Vypracovanie odborného stanoviska k návrhu rozpočtu a k záverečnému účtu

Záverečná skúška (13:30 – 14:30)
-    Vypracovanie testu, odovzdanie zadaní
-    Odovzdanie osvedčení úspešným absolventom kurzu

Osvedčenie o absolvovaní kurzu môže získať len účastník, ktorý:

- sa zúčastní min. 80% podujatí, tj. 4 podujatia organizované v rámci kurzu,
- úspešne vypracuje test, tj. získa min. 80% , čo je 12 bodov z testu, ktorý pozostáva z 15 otázok=15 bodov
- vypracuje, odovzdá a obháji zadanie (vypracovanie práce zadanej odborným garantom) v rámci kurzu, napr. Správa z vykonanej kontroly

Doplňujúce informácie

Prihlásenie na AK je záväzné!

Po prihlásení na AK (cez www stránku) Vám príde potvrdzujúci email spolu s pozvánkou (platí len pre člena RVC Nitra).

Účastnícky poplatok je stanovený dohodou v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách. Poplatok vraciame iba v prípade zrušenia seminára. Vyhradzujeme si právo na zmenu termínu, miesta konania resp. zrušenie seminára z organizačných dôvodov.

Poplatok zahŕňa: honorár lektora, 4x obed, 1x bageta, občerstvenie počas dňa (káva, čaj, voda), prenájom priestorov, pracovný materiál, vydanie osvedčenia o absolvovaní kurzu a režijné náklady.

Poplatok za seminár prosíme uhrádzať najneskôr do 1. 3. 2019 prevodom na účet ZO - RVC Nitra (IBAN, VS, ŠS nájdete v pozvánke)

Pozvánka je dokladom o úhrade poplatku a má platnosť faktúry.

Minimálny počet na uskutočnenie akreditovaného kurzu je 20 osôb.

Miesto konania

budova MEDIAHAUS, Fraňa Mojtu 18, veľká zasadačka na 1. posch., 949 01 Nitra

Prednášajúci

Ing. Oxana Hospodárová

Pozvánka na seminár

Stiahnuť pozvánku

Prihlásenie na akreditovaný kurz

Partner:

AVS Logo
Logo Osobnyudaj.sk