Fraňa Mojtu 18 (budova MEDIAHAUS, 1. poschodie), Nitra

Dnes je: 30.01.2023

Aplikácia Zákonníka práce v praxi pre ROPO

Seminár určený pre ROPO

Začiatok seminára28.05.2019 - 09:00
(Utorok)
Koniec seminára28.05.2019 - 13:30
(Utorok)
Začiatok prezentácie 28.05.2019 - 08:00
(Utorok)
Koniec nahlasovania27.05.2019 - 10:00
(Pondelok)
Poplatok člen ZO - RVC Nitra 0 € / osoba
Poplatok nečlen32 € / osoba
Voľné miesta Nahlasovanie ukončené
Typ seminára
 • Veľký seminár

Cieľová skupina

Inštitúcia, Škola

Program

1. Závislá práca - charakteristické znaky

2. Vznik pracovného pomeru

    2.1 Pracovná zmluva a jej obsahové náležitosti

 • miesto výkonu práce -  pravidelné pracovisko,
 • druh práce – stručná charakteristika, náplň práce,
 • mzdové podmienky – spôsob ich zakotvenia
 • deň nástupu do práce
 • ďalšie obsahové náležitosti pracovnej zmluvy
 • skúšobná doba

3. Druhy pracovných pomerov

 • súbežné pracovné pomery
 • konkurenčná doložka
 • pracovný pomer na určitú dobu,
 • pracovný pomer na kratší pracovný čas

5. Zmena pracovného pomeru

 • dohoda o zmene pracovných podmienok
 • jednostranné preradenie  na inú prácu

6. Skončenie pracovného pomeru

 • dohoda o skončení pracovného pomeru
 • výpoveď -  dôvody, výpovedná doba, zákaz výpovede
 • okamžité skončenie pracovného pomeru
 • nároky z neplatného skončenia pracovného pomeru
 • odstupné a odchodné

Bonus:  Prekážky v práci

 • s dôrazom na dôležité osobné prekážky v práci - lekárske vyšetrenia a pod.
Doplňujúce informácie

Účastnícky poplatok je stanovený dohodou v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách.

Poplatok vraciame iba v prípade zrušenia seminára. Vyhradzujeme si právo na zmenu termínu, miesta konania resp. zrušenie seminára z organizačných dôvodov.

V zmysle ochrany autorských práv a ochrany osobnosti nie je možné zo seminára realizovať obrazové a zvukové záznamy.

Na seminári nepodávame občerstvenie.

Informácie pre NEČLENA

V cene seminára pre nečlena je zahrnuté: honorár lektora, materiál v tlačenej podobe (pokiaľ lektor poskytne) a režijné náklady.

Po prihlásení na seminár Vám príde potvrdzujúci email spolu s pozvánkou: potvrdenie - prihlásenie na seminár ako nečlen. V prípade, že Vám neprišiel potvrdzujúci email do doručenej pošty, skontrolujte si záložku SPAM.

Pozvánka je dokladom o úhrade poplatku a má platnosť faktúry.

Poplatok za seminár nie je možné uhrádzať v hotovosti.

Poplatok za seminár prosíme uhradiť prevodom na účet ZO - RVC Nitra (IBAN, VS, ŠS nájdete v pozvánke).

Miesto konania

veľká zasadačka MsÚ Nitra, 1. poschodie, č. dv. 118, Štefánikova 60, 950 06 Nitra

Prednášajúci

JUDr. Vladimíra Žofčinová, PhD.

Pozvánka na seminár

Stiahnuť pozvánku

Prihlásenie na seminár

Partner:

AVS Logo
Logo Osobnyudaj.sk