Fraňa Mojtu 18 (budova MEDIAHAUS, 1. poschodie), Nitra

Dnes je: 31.01.2023

Výkon verejnej moci aplikovaný v podmienkach samosprávy a školstva

Začiatok seminára18.09.2018 - 09:00
(Utorok)
Koniec seminára18.09.2018 - 13:30
(Utorok)
Začiatok prezentácie 18.09.2018 - 08:00
(Utorok)
Koniec nahlasovania17.09.2018 - 09:00
(Pondelok)
Poplatok člen ZO - RVC Nitra 0.00 € / osoba
Poplatok nečlen32.00 € / osoba
Voľné miesta Nahlasovanie ukončené
Typ seminára
  • Veľký seminár

Cieľová skupina

OcÚ / MsÚ, Inštitúcia, Škola

Cieľová skupina (podrobnejšie)

- zamestnancom obcí, miest, škôl a školských zariadení, ktorí pracujú s ústredným portálom verejnej správy www.slovensko.sk

Cieľ seminára

- Seminár bude primárne riešiť problémy a najčastejšie kladené otázky súvisiace s používaním ústredného portálu verejnej správy www.slovensko.sk, ktoré má Národná agentúra pre sieťovanie a elektronické služby (NASES) zozbierané za predchádzajúce obdobie.

Obsah

ZO - RVC Nitra pre Vás pripravilo tento seminár v spolupráci s NASES         

 

Každý účastník od NASESU obdrží CERTIFIKÁT o absolvovaní školenia. Certifikát bude doručený až PO seminári na základe prezenčnej listiny priamo z NASESU. (v prihláške na seminár preto uvádzajte celé meno účastníka v tvare: titul, meno, priezvisko)
Program

1. Legislatíva eGovernmentu so zameraním na novelizované znenia zákonov:
▪ Zákon č. 305/2013 Z. z. o eGovernmente

▪ Zákon č. 272/2016 Z. z. o dôveryhodných službách

▪ Zákon č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy

▪ Výnos ÚPVII č. 55/2014 Z. z. o štandardoch ISVS

▪ Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov. Zameraný s pohľadu eGovernmentu

Legislatívna časť bude zameraná na vysvetlenie jednotlivých častí legislatívy, ktoré majú dopad na samosprávu a na školstvo.

2. Praktické riešenie otázok a podnetov, ktoré prijíma NASES (technický prevádzkovateľ ÚPVS) od samospráv prostredníctvom kontaktného centra.

3. Publikovanie informácií o OVM

4. Práca s nástrojmi ÚPVS: ▪ Centrálna elektronická úradná tabuľa. – Zverejňovanie oznamov a ich administrovanie
▪ Modul elektronických schránok. – Prihlásenie sa, nastavenie a správa elektronickej schránky. Metódy odosielania podaní

▪ Autentifikačný modul. – Overovanie totožnosti a s tým spojená aj správna autorizácia elektronických dokumentov.

▪ Platobný modul. Vytváranie a doručovanie elektronických platieb.

▪ Modul centrálnej elektronickej podateľne. Fungovanie modulu a práca s doručenkami. Ako správne reagovať pri chybách v doručovaní.

▪ Modul elektronických formulárov. Vstup do modulu. Registrovanie vlastných formulárov. Získavanie a administrovanie zverejnených formulárov.

▪ Modul elektronického doručovania. - Ako a komu doručovať.

▪ Notifikačný modul. – Spôsob notifikovania. Význam notifikácie.

▪ Modul procesnej integrácie a integrácie údajov. – ako integrovať údaje zo systémov OVM

▪ Modul dlhodobého uchovávania. - Riešenie spôsobu archivovania elektronických úradných dokumentov. Ich recertifikácia a používanie časových pečiatok

▪ Modul centrálneho doručovania. - Ako využiť centrálne doručovanie v samospráve.

▪ Priebežne DISKUSIA

 

5. Zákon proti byrokracii, ktorý je účinný od 1. septembra 2018

Doplňujúce informácie

Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby vznikla 1. januára 2009 ako príspevková organizácia Úradu vlády Slovenskej republiky (ďalej ako „ÚV SR“) za účelom plnenia odborných úloh v oblasti informatizácie spoločnosti vyplývajúcich zo zákona č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, správy a prevádzkovania elektronických komunikačných sietí a služieb, pre Úrad vlády Slovenskej republiky (ktoré Úradu vlády SR vyplývajú z § 24 ods. 3 zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy, ako aj §5 ods. 2 zákona č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov), a aj pre ostatné orgány štátnej správy, právnické osoby a fyzické osoby, ktoré požadujú informácie, údaje z informačných systémov, databáz a registrov verejnej správy.

Informácie pre NEČLENA

Informácia pre NEČLENA:
V cene seminára pre nečlena je zahrnuté: honorár lektora, materiál v tlačenej podobe (pokiaľ lektor poskytne) a režijné náklady.

Po prihlásení na seminár Vám príde potvrdzujúci email spolu s pozvánkou: potvrdenie - prihlásenie na seminár ako nečlen.

Pozvánka je dokladom o úhrade poplatku a má platnosť faktúry.

Poplatok za seminár prosíme uhradiť prevodom na účet ZO - RVC Nitra (IBAN, VS, ŠS nájdete v pozvánke)

Na seminári nepodávame občerstvenie.

Miesto konania

veľká zasadačka MsÚ Nitra, 1. poschodie, č. dv. 118, Štefánikova 60, 950 06 Nitra

Prednášajúci

Michal Belohorec (certifikovaní lektor NASES)

Pozvánka na seminár

Stiahnuť pozvánku

Prihlásenie na seminár

Partner:

AVS Logo
Logo Osobnyudaj.sk