Fraňa Mojtu 18 (budova MEDIAHAUS, 1. poschodie), Nitra

Dnes je: 30.01.2023

1. Účtovníctvo a rozpočtovníctvo pre obce a ich ROPO v zriaďovateľskej pôsobnosti v roku 2019; 2. Finančná kontrola a dotácie

2-dňový seminár

Začiatok seminára12.09.2019 - 10:00
(Štvrtok)
Koniec seminára13.09.2019 - 13:30
(Piatok)
Začiatok prezentácie 12.09.2019 - 08:00
(Štvrtok)
Koniec nahlasovania03.07.2019 - 10:00
(Streda)
Poplatok člen ZO - RVC Nitra 85-150
Poplatok nečlen100-170
Voľné miesta Nahlasovanie ukončené
Typ seminára
  • Malý seminár
  • Viac dňový seminár

Cieľová skupina

OcÚ / MsÚ, Inštitúcia, Škola

Obsah

Po prihlásení na seminár cez web stránku www.rvcnitra.sk Vám príde potvrdzujúci email. Súčasťou emailu bude pozvánka (v pozvánke na konci sa nachádza záväzná prihláška na seminár, kde od účastníka potrebujeme doplňujúce informácie). Túto záväznú prihlášku je potrebné nám zaslať - poštou (obyčajne, nie doporučene) na adresu RVC Nitra alebo stačí oskenovať a poslať emailom na rvcnitra@rvcnitra.sk, prípadne priniesť na niektorí z júnových seminárov. Záväznú prihlášku prosíme doručiť obratom, najneskôr do 28. júna 2019

Varianta č. 1 (ubytovanie, strava, bez dopravy) - 135 eur / osoba

Varianta č. 2 (ubytovanie, strava, s dopravou) - 150 eur / osoba

Varianta č. 3 (bez nocľahu a večere, s obedom 2. deň, bez dopravy) - 85 eur / osoba

Varianta č. 1 (ubytovanie, strava, bez dopravy) - 155 eur / osoba

Varianta č. 2 (ubytovanie, strava, s dopravou) - 170 eur / osoba

Varianta č. 3 (bez nocľahu a večere, s obedom 2. deň, bez dopravy) - 100 eur / osoba

Ubytovanie: 2 osoby / izba

Obed a večera (12.9.) - bufetové stoly (možnosť výberu z viacerých jedál)

Obed (13.9.) -  jednotné menu, vyznačiť v záväznej prihláške

Samostatná izba je možná len v prípade, že bude dostatok voľných izieb. Cena za samostatnú izbu je: + 35 eur / osoba / noc - vyznačiť v záväznej prihláške

Program

Transfery z pohľadu účtovníctva a rozpočtovníctva
Transfery - podstata, účtovanie, rozpočtovanie

  • prijaté transfery zo ŠR, od ostatných subjektov verejnej správy a od subjektov mimo verejnej správy

  • poskytnuté transfery rozpočtovým a príspevkovým organizáciám, ostatným subjektom verejnej správy, subjektom mimo verejnej správy

Školské stravovanie v obci a ich RO - účtovanie a rozpočtovanie

 

  • Výkon finančnej kontroly po novele zákona č.357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a vydaní Metodického usmernenia sekcie auditu a kontroly Ministerstva financií SR č. MF/008005/2019-1411 s účinnosťou od 5. apríla 2019

  • Zmena vo vykonávaní základnej finančnej kontroly

  • Vykonávanie administratívnej finančnej kontroly pri dotáciách

  • Zúčtovanie dotácií – aplikačná prax a konkrétne príklady

  • Diskusia a konzultácie s lektorkou k  téme prednášky 

Doplňujúce informácie

Prihlásenie na seminár je záväzné!

Po prihlásení na seminár Vám príde potvrdzujúci email spolu s pozvánkou.

Účastnícky poplatok je stanovený dohodou v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách.

Poplatok vraciame iba v prípade zrušenia seminára. Vyhradzujeme si právo na zmenu termínu, miesta konania resp. zrušenie seminára z organizačných dôvodov.

V zmysle ochrany autorských práv a ochrany osobnosti nie je možné zo seminára realizovať obrazové a zvukové záznamy.

Poplatok zahŕňa: honorár lektoriek, pracovný materiál, ubytovanie, doprava (ak je objednaná), raňajky, obedy, večera, občerstvenie počas prestávok, župan, neobmedzený vstup do wellness a bazénov.

Poplatok za seminár prosíme uhrádzať najneskôr od 1.7. do 4.9.2019 prevodom na účet ZO - RVC Nitra (IBAN, VS, ŠS nájdete v pozvánke)

Pozvánka je dokladom o úhrade poplatku a má platnosť faktúry.

Minimálny počet na uskutočnenie seminára je 100 osôb.

Miesto konania

hotel Sitno (Vyhne)

Prednášajúci

Ing. Terézia Urbanová, Ing. Ingrid Konečná Veverková

Pozvánka na seminár

Stiahnuť pozvánku

Prihlásenie na seminár

Partner:

AVS Logo
Logo Osobnyudaj.sk