Fraňa Mojtu 18 (budova MEDIAHAUS, 1. poschodie), Nitra

Dnes je: 04.02.2023

Odborná príprava na prevádzkovanie pohrebiska (akreditovaný kurz)

5-dňový akreditovaný kurz. Číslo akreditácie MŠ SR je: 2970/2014/69/1

Začiatok seminára03.06.2019 - 08:30
(Pondelok)
Koniec seminára07.06.2019 - 16:00
(Piatok)
Začiatok prezentácie 03.06.2019 - 08:00
(Pondelok)
Koniec nahlasovania22.05.2019 - 10:00
(Streda)
Poplatok člen ZO - RVC Nitra 350 € / osoba
Poplatok nečlen390 € / osoba
Voľné miesta Nahlasovanie ukončené
Typ seminára
 • Akreditovaný kurz

Cieľová skupina

OcÚ / MsÚ

Cieľová skupina (podrobnejšie)

Osoby zodpovedné za prevádzkovanie pohrebiska. Absolventi získavajú osvedčenie o absolvovaní kurzu s celoštátnou platnosťou, číslo akreditácie MŠ SR 2970/2014/69/1

Cieľ seminára

AK umožní každému účastníkovi absolvovanie kvalifikačnej skúšky pre získanie odbornej spôsobilosti, ktorá je nevyhnutnou podmienkou prevádzkovania pohrebísk v zmysle Zákona č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve v z.n.p.

Obsah

krok č.1: prihlásiť sa do členskej zóny (prihlásiť Vás musí Obec / Mesto)

krok č.2: prihlásiť sa na seminár ako člen

krok č.3: po prihlásení Vám príde potvrdzujúci email. Súčasťou emailu bude pozvánka (v pozvánke na konci sa nachádza ZÁVÄZNÁ PRIHLÁŠKA na AK, ktorú je potrebné nám zaslať - poštou (obyčajne, nie doporučene) na adresu RVC Nitra alebo stačí oskenovať a poslať emailom na rvcnitra@rvcnitra.sk

 

krok č. 1: v prípade voľných miest je potrebné si stiahnuť pozvánku (viď. nižšie)

krok č. 2: v pozvánke sa nachádza ZÁVÄZNÁ PRIHLÁŠKA na AK

- záväznú prihlášku je potrebné nám poslať poštou (obyčajne, nie doporučene) na adresu RVC Nitra alebo stačí oskenovať a poslať emailom na rvcnitra@rvcnitra.sk

- ak sa rozhodnete zaslať prihlášku poštou, je lepšie nás o prihláške informovať vopred emailom, aby sme Vám rezervovali miesto, kým príde od Vás poštou

 

krok č.1: prihlásiť sa na seminár ako NEČLEN

krok č.2: po prihlásení Vám príde potvrdzujúci email. Súčasťou emailu bude pozvánka (v pozvánke na konci sa nachádza ZÁVÄZNÁ PRIHLÁŠKA na AK, ktorú je potrebné nám zaslať - poštou (obyčajne, nie doporučene) na adresu RVC Nitra alebo stačí oskenovať a poslať emailom na rvcnitra@rvcnitra.sk

 

 • Po absolvovaní akreditovaného kurzu je potrebné ešte absolvovať preskúšanie pre získanie odbornej spôsobilosti na prevádzkovanie pohrebiska v zmysle zákonov č. 355/2007 Z.z. a č.131/2010 Z.z. na Regionálnom úrade verejného zdravotníctva (ďalej len „RÚVZ“) v zmysle platnej legislatívy.

 • Podmienkou získania osvedčenia o absolvovaní KURZU JE ÚČASŤ NA KURZE V CELOM ROZSAHU t. j. 5 dní !!!!

 • Prihlášku na skúšku Vám odovzdáme na kurze. Termín skúšky na RÚVZ v Nitre zistíme a budeme Vás informovať resp. môžete skúšku absolvovať i mimo Nitru.

 • 20 eur správny poplatok za vydanie osvedčenia

 • 30 eur správny poplatok za preskúšanie

  Tieto poplatky na RÚVZ nie sú súčasťou akreditovaného kurzu (výška poplatkov je uvedená na stránke RÚVZ)

Program

1. Zákon č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve v z.n.p.

 • Základné pojmy
 • Zaobchádzanie s ľudskými pozostatkami a ľudskými ostatkami
 • Povinnosť poskytovateľov zdravotnej starostlivosti
 • Preprava ľudských pozostatkov a ľudských ostatkov
 • Pohrebiská: zriadenie, prevádzkovanie, prevádzkový poriadok
 • Ukladanie ľudských pozostatkov a exhumácia ľudských ostatkov
 • Nájomné zmluvy
 • Návštevníci pohrebiska
 • Odborná spôsobilosť a príprava
 • Orgány dozoru
 • Úrad verejného zdravotníctva
 • Povinnosti obce
 • Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
 • Priestupky a iné správne delikty
 • Spoločné a prechodné ustanovenia

2. Psychológia rokovania s pozostalými

3. Európsky dohovor o prevoze tiel mŕtvych osôb č.80/2003

4. Zákon č.130/2005 Z.z. o vojnových hroboch

5. Súvisiace zákony

6. STN EN 150 17 Pohrebné služby

 • Pohreb
 • Pohrebné obrady
 • Pochovanie
 • Občianske právo
 • Obchodné právo
 • Pracovné právo
 • Trestné právo v častiach súvisiacich s prevádzkovaním pohrebiska
Doplňujúce informácie

Prihlásenie na akreditovaný kurz je záväzné!

Účastnícky poplatok je stanovený dohodou v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách.
Poplatok vraciame iba v prípade zrušenia akreditovaného kurzu. Vyhradzujeme si právo na zmenu termínu, miesta konania resp. zrušenie AK z organizačných dôvodov.
V zmysle ochrany autorských práv a ochrany osobnosti nie je možné zo seminára realizovať obrazové a zvukové záznamy.

Poplatok zahŕňa:
odbornú literatúru, honoráre lektorov, osvedčenia, všetky potrebné doklady k odbornej príprave, občerstvenie (voda, káva, čaj), obedy a režijne náklady.

Poplatok za AK prosíme uhrádzať až na základe obdržanej FAKTÚRY, ktorú Vám zašleme najneskôr 2 týždne pred konaním AK.

Minimálny počet na uskutočnenie AK je 10 osôb.

Miesto konania

budova MEDIAHAUS, Fraňa Mojtu 18, veľká zasadačka na 1. posch., 949 01 Nitra

Prednášajúci

Ing. Mária ĎURICOVÁ, JUDr. Ľubica BLAŽEJOVÁ

Pozvánka na seminár

Stiahnuť pozvánku

Prihlásenie na akreditovaný kurz

Partner:

AVS Logo
Logo Osobnyudaj.sk