Fraňa Mojtu 18 (budova MEDIAHAUS, 1. poschodie), Nitra

Dnes je: 19.02.2019

Akreditovaný kurz: Odborná príprava na PREVÁDZKOVANIE POHREBISKA

5-dňový akreditovaný kurz

Začiatok seminára03.06.2019 - 09:00
(Pondelok)
Koniec seminára07.06.2019 - 15:00
(Piatok)
Začiatok prezentácie03.06.2019 - 08:00
(Pondelok)
Koniec nahlasovania17.05.2019 - 18:00
(Piatok)
Poplatok člen
ZO - RVC Nitra
350 € / osoba
Poplatok nečlen390 € / osoba
Prihlásených0
Voľné miesta 54
Typ seminára
 • Akreditovaný kurz

Cieľová skupina

OcÚ / MsÚ

Cieľová skupina (podrobnejšie)

Osoby zodpovedné za prevádzkovanie pohrebiska. Absolventi získavajú osvedčenie o absolvovaní kurzu s celoštátnou platnosťou, číslo akreditácie MŠ SR 2970/2014/69/1

Cieľ seminára

AK umožní každému účastníkovi absolvovanie kvalifikačnej skúšky pre získanie odbornej spôsobilosti, ktorá je nevyhnutnou podmienkou prevádzkovania pohrebísk v zmysle Zákona č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve v z.n.p.

Obsah
 • Po absolvovaní akreditovaného kurzu je potrebné ešte absolvovať preskúšanie pre získanie odbornej spôsobilosti na prevádzkovanie pohrebiska v zmysle zákonov č. 355/2007 Z.z. a č.131/2010 Z.z. na Regionálnom úrade verejného zdravotníctva (ďalej len „RÚVZ“) v zmysle platnej legislatívy.

 • Podmienkou získania osvedčenia o absolvovaní KURZU JE ÚČASŤ NA KURZE V CELOM ROZSAHU t. j. 5 dní !!!!

 • Prihlášku na skúšku Vám odovzdáme na kurze. Termín skúšky na RÚVZ v Nitre zistíme a budeme Vás informovať resp. môžete skúšku absolvovať i mimo Nitru.

 • 20 eur správny poplatok za vydanie osvedčenia

 • 30 eur správny poplatok za preskúšanie

Program

1. Zákon č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve v z.n.p.

 • Základné pojmy
 • Zaobchádzanie s ľudskými pozostatkami a ľudskými ostatkami
 • Povinnosť poskytovateľov zdravotnej starostlivosti
 • Preprava ľudských pozostatkov a ľudských ostatkov
 • Pohrebiská: zriadenie, prevádzkovanie, prevádzkový poriadok
 • Ukladanie ľudských pozostatkov a exhumácia ľudských ostatkov
 • Nájomné zmluvy
 • Návštevníci pohrebiska
 • Odborná spôsobilosť a príprava
 • Orgány dozoru
 • Úrad verejného zdravotníctva
 • Povinnosti obce
 • Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
 • Priestupky a iné správne delikty
 • Spoločné a prechodné ustanovenia

2. Psychológia rokovania s pozostalými

3. Európsky dohovor o prevoze tiel mŕtvych osôb č.80/2003

4. Zákon č.130/2005 Z.z. o vojnových hroboch

5. Súvisiace zákony

6. STN EN 150 17 Pohrebné služby

 • Pohreb
 • Pohrebné obrady
 • Pochovanie
 • Občianske právo
 • Obchodné právo
 • Pracovné právo
 • Trestné právo v častiach súvisiacich s prevádzkovaním pohrebiska
Miesto konania

budova MEDIAHAUS, Fraňa Mojtu 18, veľká zasadačka na 1. posch., 949 01 Nitra

Prednášajúci

Ing. Mária ĎURICOVÁ, JUDr. Ľubica BLAŽEJOVÁ

Partner:

AVS Logo