Fraňa Mojtu 18 (budova MEDIAHAUS, 1. poschodie), Nitra

Dnes je: 30.01.2023

Zodpovedná osoba v praxi

Začiatok seminára07.05.2019 - 09:00
(Utorok)
Koniec seminára07.05.2019 - 13:30
(Utorok)
Začiatok prezentácie 07.05.2019 - 08:00
(Utorok)
Koniec nahlasovania06.05.2019 - 10:00
(Pondelok)
Poplatok člen ZO - RVC Nitra 0 € / osoba
Poplatok nečlen32 € / osoba
Voľné miesta Nahlasovanie ukončené
Typ seminára
  • Veľký seminár

Cieľová skupina

OcÚ / MsÚ, Inštitúcia, Škola

Cieľ seminára

V prípade, ak na škole/obci pôsobí zodpovedná osoba – zamestnanec, čiže nie externá firma, tak za opakované preškolenie zodpovednej osoby zodpovedá prevádzkovateľ (teda riaditeľ školy alebo starosta). Zodpovedná osoba nepotrebuje mať skúšku, ale potrebuje opakované preškolenie z dôvodu preukázateľnosti, že sa naďalej vzdeláva. Na predchádzajúcich školeniach k ochrane osobných údajov sme upozorňovali nato, že takéto školenie pre zodpovedné osoby pripravíme, aby samotná zodpovedná osoba vedela, aké sú jej povinnosti a úlohy pri aplikácii zákona o ochrane osobných údajov. Z tohto školenia sa vydáva potvrdenie o preškolení, čo je dokladom pre riaditeľa školy/starostu, že zabezpečil preškolenie zodpovednej osoby.

Program
  •     Zodpovedná osoba a úlohy zodpovednej osoby

  •     GDPR - nariadenie EÚ o ochrane fyzických osôb a ich osobných údajov

  •     Všeobecné pravidlá ochrany osobných údajov a zásady spracúvania osobných údajov

  •     Spracúvanie osobitných kategórií osobných údajov

  •     Práva dotknutej osoby a Povinnosti prevádzkovateľa pri uplatňovaní práv dotknutej osoby

  •     Bezpečnosť osobných údajov, bezpečnosť spracúvania a ich kontrola zodpovednou osobou

Doplňujúce informácie

Účastnícky poplatok je stanovený dohodou v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách.

Poplatok vraciame iba v prípade zrušenia seminára. Vyhradzujeme si právo na zmenu termínu, miesta konania resp. zrušenie seminára z organizačných dôvodov.

V zmysle ochrany autorských práv a ochrany osobnosti nie je možné zo seminára realizovať obrazové a zvukové záznamy.

Na seminári nepodávame občerstvenie.

Informácie pre NEČLENA

V cene seminára pre nečlena je zahrnuté: honorár lektora, materiál v tlačenej podobe (pokiaľ lektor poskytne) a režijné náklady.

Po prihlásení na seminár Vám príde potvrdzujúci email spolu s pozvánkou: potvrdenie - prihlásenie na seminár ako nečlen. V prípade, že Vám neprišiel potvrdzujúci email do doručenej pošty, skontrolujte si záložku SPAM.

Pozvánka je dokladom o úhrade poplatku a má platnosť faktúry.

Poplatok za seminár nie je možné uhrádzať v hotovosti.

Poplatok za seminár prosíme uhradiť prevodom na účet ZO - RVC Nitra (IBAN, VS, ŠS nájdete v pozvánke).

Miesto konania

veľká zasadačka MsÚ Nitra, 1. poschodie, č. dv. 118, Štefánikova 60, 950 06 Nitra

Prednášajúci

Mgr. Katarína Tamášová

Pozvánka na seminár

Stiahnuť pozvánku

Prihlásenie na seminár

Partner:

AVS Logo
Logo Osobnyudaj.sk