Fraňa Mojtu 18 (budova MEDIAHAUS, 1. poschodie), Nitra

Dnes je: 30.01.2023

NOVÝ zákon o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Začiatok seminára18.06.2019 - 09:00
(Utorok)
Koniec seminára18.06.2019 - 13:30
(Utorok)
Začiatok prezentácie 18.06.2019 - 08:00
(Utorok)
Koniec nahlasovania17.06.2019 - 10:00
(Pondelok)
Poplatok člen ZO - RVC Nitra 0 € / osoba
Poplatok nečlen32 € / osoba
Voľné miesta Nahlasovanie ukončené
Typ seminára
 • Veľký seminár

Cieľová skupina

Škola

Program
 • Čo nové priniesol zákon o pedagogických a odborných zamestnancoch?

 • Práva pedagogického zamestnanca (PZ) a odborného zamestnanca (OZ)

 • Povinnosti PZ a OZ , etický kódex a pracovná činnosť PZ a OZ

 • Predpoklady na výkon pracovnej činnosti PZ a OZ

 • Kvalifikačné predpoklady

 • Kategórie pedagogických a odborných zamestnancov

 • Kariérové stupne  a  kariérové pozície

 • Profesijný rozvoj a plán profesijného rozvoja

 • Profesijný štandard

 • Vzdelávanie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov

 • Kvalifikačné vzdelávanie

 • Pôsobnosť zamestnávateľa v profesijnom rozvoji

 • Hodnotenie pedagogického zamestnanca a odborného zamestnanca

 • Výkon kontroly v profesijnom rozvoji a správne delikty

 • Centrálny register a sprístupňovanie údajov z centrálneho registra

 • Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia zákona

 • Starostlivosť o pedagogického zamestnanca a odborného zamestnanca

 • Spoločné ustanovenia k výkonu pracovnej činnosti

 • NV SR, ktorým sa ustanovuje rozsah priamej výchovno-vzdelávacej činnosti pedagogického zamestnanca

 • Vyhláška MŠVVaŠ SR o kvalifikačných predpokladoch

 • Vyhláška MŠVVaŠ SR o podrobnostiach požiadaviek na obsah programov vzdelávania PZ a OZ

Doplňujúce informácie

Účastnícky poplatok je stanovený dohodou v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách.

Poplatok vraciame iba v prípade zrušenia seminára. Vyhradzujeme si právo na zmenu termínu, miesta konania resp. zrušenie seminára z organizačných dôvodov.

V zmysle ochrany autorských práv a ochrany osobnosti nie je možné zo seminára realizovať obrazové a zvukové záznamy.

Na seminári nepodávame občerstvenie.

Informácie pre NEČLENA

V cene seminára pre nečlena je zahrnuté: honorár lektora, materiál v tlačenej podobe (pokiaľ lektor poskytne) a režijné náklady.

Po prihlásení na seminár Vám príde potvrdzujúci email spolu s pozvánkou: potvrdenie - prihlásenie na seminár ako nečlen. V prípade, že Vám neprišiel potvrdzujúci email do doručenej pošty, skontrolujte si záložku SPAM.

Pozvánka je dokladom o úhrade poplatku a má platnosť faktúry.

Poplatok za seminár nie je možné uhrádzať v hotovosti.

Poplatok za seminár prosíme uhradiť prevodom na účet ZO - RVC Nitra (IBAN, VS, ŠS nájdete v pozvánke).

Miesto konania

veľká zasadačka MsÚ Nitra, 1. poschodie, č. dv. 118, Štefánikova 60, 950 06 Nitra

Prednášajúci

Mgr. Katarína Tamášová

Pozvánka na seminár

Stiahnuť pozvánku

Prihlásenie na seminár

Partner:

AVS Logo
Logo Osobnyudaj.sk