Fraňa Mojtu 18 (budova MEDIAHAUS, 1. poschodie), Nitra

Dnes je: 30.01.2023

Postup pri riešení sťažnosti a petície

Začiatok seminára19.06.2019 - 09:00
(Streda)
Koniec seminára19.06.2019 - 13:30
(Streda)
Začiatok prezentácie 19.06.2019 - 08:00
(Streda)
Koniec nahlasovania18.06.2019 - 10:00
(Utorok)
Poplatok člen ZO - RVC Nitra 0 € / osoba
Poplatok nečlen32 € / osoba
Voľné miesta Nahlasovanie ukončené
Typ seminára
 • Veľký seminár

Cieľová skupina

OcÚ / MsÚ

Cieľová skupina (podrobnejšie)
 • starostovia, prednostovia úradov, hlavní kontrolóri obcí, zamestnanci obcí

Program

I. SŤAŽNOSTI

 • Čo je a čo nie je sťažnosť
 • Ako riešiť podanie, ak to nie je sťažnosť
 • Podávanie  a prijímanie sťažností
 • Príslušnosť na vybavovanie sťažností
 • Lehoty a ich počítanie
 • Prešetrovanie sťažnosti
 • Opakovaná sťažnosť
 • Sťažnosť proti vybavovaniu sťažnosti
 • Kontrola vybavovania sťažností

II. PODNETY – SPORY

 • Príklady  („sťažnosti“ na susedov)

III.  PETÍCE

 • Náležitosti petície
 • Podanie a vybavenie petície
 • Lehoty na vybavenie
 • Rozdiel medzi hromadnou sťažnosťou  a petíciou

 

Doplňujúce informácie

Účastnícky poplatok je stanovený dohodou v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách.

Poplatok vraciame iba v prípade zrušenia seminára. Vyhradzujeme si právo na zmenu termínu, miesta konania resp. zrušenie seminára z organizačných dôvodov.

V zmysle ochrany autorských práv a ochrany osobnosti nie je možné zo seminára realizovať obrazové a zvukové záznamy.

Na seminári nepodávame občerstvenie.

Informácie pre NEČLENA

V cene seminára pre nečlena je zahrnuté: honorár lektora, materiál v tlačenej podobe (pokiaľ lektor poskytne) a režijné náklady.

Po prihlásení na seminár Vám príde potvrdzujúci email spolu s pozvánkou: potvrdenie - prihlásenie na seminár ako nečlen. V prípade, že Vám neprišiel potvrdzujúci email do doručenej pošty, skontrolujte si záložku SPAM.

Pozvánka je dokladom o úhrade poplatku a má platnosť faktúry.

Poplatok za seminár nie je možné uhrádzať v hotovosti.

Poplatok za seminár prosíme uhradiť prevodom na účet ZO - RVC Nitra (IBAN, VS, ŠS nájdete v pozvánke).

Miesto konania

veľká zasadačka MsÚ Nitra, 1. poschodie, č. dv. 118, Štefánikova 60, 950 06 Nitra

Prednášajúci

Ing. Oxana Hospodárová

Pozvánka na seminár

Stiahnuť pozvánku

Prihlásenie na seminár

Partner:

AVS Logo
Logo Osobnyudaj.sk