Fraňa Mojtu 18 (budova MEDIAHAUS, 1. poschodie), Nitra

Dnes je: 30.01.2023

Verejné obstarávanie v kocke (1. skupina)

Seminár je v spolupráci s firmou eBIZ Corp s.r.o.

Začiatok seminára25.04.2019 - 09:00
(Štvrtok)
Koniec seminára25.04.2019 - 15:00
(Štvrtok)
Začiatok prezentácie 25.04.2019 - 08:00
(Štvrtok)
Koniec nahlasovania19.04.2019 - 10:04
(Piatok)
Poplatok člen ZO - RVC Nitra 16 € / osoba
Poplatok nečlen26 € / osoba
Voľné miesta Nahlasovanie ukončené
Typ seminára
 • Malý seminár

Cieľová skupina

OcÚ / MsÚ, Inštitúcia, Škola

Cieľ seminára
 • stručný prehľad zákona o verejnom obstarávaní.
Program
 • Prehľad zákonnej úpravy

 • Základné pojmy vo verejnom obstarávaní

 • Základné princípy vo verejnom obstarávaní

 • Osoby vo verejnom obstarávaní

 • Príprava a plánovanie vo verejnom obstarávaní

 • Predpokladaná hodnota zákazky a spôsob jej určenia

 • Finančné limity

 • Konflikt záujmov, prípravné trhové konzultácie

 • Register partnerov verejného sektora

 • Postupy vo verejnom obstarávaní s ohľadom na hodnotu zákazky

 • Elektronizácia vo verejnom obstarávaní

 • Výnimky zo zákona o verejnom obstarávaní

 • Zákazky s nízkymi hodnotami

 • Referencie

 • Opis predmetu zákazky

 • Súhrnné správy a archivácia dokumentácie

 • Smernica o verejnom obstarávaní

 • Zmeny zmluvy

 • V diskusii budú riešené Vaše otázky, skúsenosti, problémy z praxe

Doplňujúce informácie

Prihlásenie na seminár je záväzné!

Po prihlásení na seminár Vám príde potvrdzujúci email spolu s pozvánkou.

Účastnícky poplatok je stanovený dohodou v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách.

Poplatok vraciame iba v prípade zrušenia seminára. Vyhradzujeme si právo na zmenu termínu, miesta konania resp. zrušenie seminára z organizačných dôvodov.

V zmysle ochrany autorských práv a ochrany osobnosti nie je možné zo seminára realizovať obrazové a zvukové záznamy.

Poplatok zahŕňa: honorár lektora, materiál, občerstvenie (voda, káva, čaj, bageta) a režijné náklady.

Poplatok za seminár prosíme uhrádzať najneskôr do 19.4.19 prevodom na účet ZO - RVC Nitra (IBAN, VS, ŠS nájdete v pozvánke)

Pozvánka je dokladom o úhrade poplatku a má platnosť faktúry.

Minimálny počet na uskutočnenie seminára je 20 osôb.

Miesto konania

budova MEDIAHAUS, Fraňa Mojtu 18, veľká zasadačka na 1. posch., 949 01 Nitra

Prednášajúci

Ing. Terézia Nagyová

Pozvánka na seminár

Stiahnuť pozvánku

Prihlásenie na seminár

Partner:

AVS Logo
Logo Osobnyudaj.sk