Fraňa Mojtu 18 (budova MEDIAHAUS, 1. poschodie), Nitra

Dnes je: 30.01.2023

Excel II. - mierne pokročilý - 2. skupina (PC kurz)

Pre veľký záujem otvárame 2. skupinu. PC kurz sa uskutoční v spolupráci s firmou ANTRE

Začiatok seminára22.03.2019 - 09:00
(Piatok)
Koniec seminára22.03.2019 - 15:00
(Piatok)
Začiatok prezentácie 22.03.2019 - 08:30
(Piatok)
Koniec nahlasovania19.03.2019 - 08:00
(Utorok)
Poplatok člen ZO - RVC Nitra 49 € / osoba
Poplatok nečlen49 € / osoba
Voľné miesta Nahlasovanie ukončené

Cieľová skupina

OcÚ / MsÚ, Inštitúcia, Škola

Cieľ seminára
 • Cieľom je naučiť užívateľov ktorí už majú základné skúsenosti s prácou v MS Excel využívať jeho pokročilé metódy a funkcie. Zároveň si kurz kladie za cieľ zodpovedať účastníkom na otázky a problémy, s ktorými sa vo svojej praxi stretávajú. Po skončení kurzu účastník dokáže používať vzorce a vybrané funkcie, získa základné znalosti pri práci s grafmi, dokáže upraviť ich vlastnosti, naučí sa využívať podmienené formátovanie, zoraďovanie a filtrovanie údajov aj zabezpečenie tabuliek a ich prípravu pred tlačou.
Obsah
 • nástroje Excelu na praktické riešenia úloh z praxe - rozpočet, pracovný výkaz, databáza obyvateľov, platy a odvody, evidencia majetku, kalkulácie

Predpoklad účastníka:

 • Kurz je určený pre absolventov kurzu EXCEL I. a samoukov, ktorí ovládajú základné znalosti programu MS Excel, t. j. vkladanie a kopírovanie jednoduchých vzorcov (napr. =A1*A2, =20%*B3...), používanie jednoduchých funkcií (súčet, priemer, minimum, maximum), vkladanie, prepisovanie a vymazávanie údajov v bunkách Excelu, pridávanie a mazanie riadkov/stĺpcov, vytvorenie tabuľky, jej základná grafická úprava (jednoduché orámovanie tabuľky, zmena veľkosti, farby, typu písma...). Vhodný aj pre účastníkov, ktorí používajú doteraz Excel 2003 a chcú prejsť na novú verziu. Kurz nie je vhodný pre úplných začiatočníkov a občasných používateľov Excelu.
Program

Vzorce opakovanie

 • Absolútna adresácia buniek (tzv. zamykanie buniek vo vzorci) a ich použitie vo vzorcoch

Klávesové skratky

 • Rýchly pohyb po tabuľke, rýchle označovanie buniek a tabuľky

Formát čísla

 • Špeciálne formáty čísel

Kalkulácie

 • Použitie vzorcov a prepojení pri tvorbe jednoduchej kalkulácie podujatia,
 • Zásady tvorby tabuľky pri kalkulácii

Zoraďovanie tabuľky I.

 • Viac kritérií zoradenia, zoraďovanie podľa farby textu a bunky
 • Použitie kalendárnych dní a mesiacov pri zoraďovaní tabuľky
 • Riešenie problémov pri zoraďovaní tabuľky

Filtrovanie

 • Automatický filter, filtrovanie textu, filtrovanie podľa dátumov od do, filtrovanie čísel.

Podmienené formátovanie I.

 • Ako odlíšiť dôležité hodnoty v tabuľke od ostatných zmenou ich farby, veľkosti...
 • Použitie základných funkcií v spolupráci s podmieneným formátovaním - ako v tabuľke automaticky zvýrazniť najvyššiu, najnižšiu hodnotu
 • Zvýraznenie buniek so zdvojenými hodnotami, s určitým textom alebo rozsahu dátumov

Medzisúčty v stĺpcoch

Kontingenčné tabuľky - jednoduchá štatistika

Odstránenie duplicitných údajov v databáze

Nástroj TEXT na stĺpce

Grafy I.

 • Vytvorenie stĺpcového grafu, čiarového a koláčového grafu
 • Pridávanie, zmena, úprava jednotlivých častí grafu
 • Vytvorenie grafu z výsledkov volieb alebo ankety

Príprava výstupov

 • Ukotvenie prvého riadku a stĺpca pri prezeraní údajov smerom dole aj vľavo
 • Nastavenie strany pred tlačou, ukážka zlomov strán
 • Opakovanie hlavičky a prvého stĺpca na každej strane
 • Príprava tlačových výstupov, uloženie súboru vo formáte PDF, CSV (oddelený čiarkami) alebo v nižšej verzii excelu

Bezpečnosť údajov

 • Ako zabezpečiť pred prepísaním jednotlivé bunky, hárok, zošit
 • Ako zaheslovať dokument
Doplňujúce informácie

Prihlásenie na PC kurz je záväzné!

Po prihlásení na PC kurz Vám príde potvrdzujúci email spolu s pozvánkou.

Účastnícky poplatok je stanovený dohodou v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách. Poplatok vraciame iba v prípade zrušenia kurzu. Vyhradzujeme si právo na zmenu termínu, miesta konania resp. zrušenie kurzu z organizačných dôvodov.

Poplatok za kurz zahŕňa: honorár lektorky, občerstvenie (káva, čaj, voda), obed (príp. bageta) a režijné náklady.

Účastníci kurzu dostanú: CD, na ktorom budú príručky ku kurzu, DVD s video poznámkami z kurzu, poznámkový blok a pero.
Na záver kurzu obdržia CERTIFIKÁT o absolvovaní kurzu.

Poplatok za PC kurz prosíme uhrádzať najneskôr do 15.3.2019 prevodom na účet ZO - RVC Nitra (IBAN, VS, ŠS nájdete v pozvánke)

Pozvánka je dokladom o úhrade poplatku a má platnosť faktúry.

Minimálny počet na uskutočnenie PC kurzu je 4 osoby.

Miesto konania

PC kurz ZRUŠENÝ

Prednášajúci

Ing. Alena Paľová

Pozvánka na seminár

Stiahnuť pozvánku

Partner:

AVS Logo
Logo Osobnyudaj.sk