Fraňa Mojtu 18 (budova MEDIAHAUS, 1. poschodie), Nitra

Dnes je: 30.01.2023

Zákon o veterinárnej starostlivosti

Začiatok seminára11.06.2019 - 09:00
(Utorok)
Koniec seminára11.06.2019 - 13:30
(Utorok)
Začiatok prezentácie 11.06.2019 - 08:00
(Utorok)
Koniec nahlasovania10.06.2019 - 10:00
(Pondelok)
Poplatok člen ZO - RVC Nitra 0 € / osoba
Poplatok nečlen32 € / osoba
Voľné miesta Nahlasovanie ukončené
Typ seminára
  • Veľký seminár

Cieľová skupina

OcÚ / MsÚ

Cieľová skupina (podrobnejšie)
  • Zamestnanci obcí zaoberajúci sa agendou odchytov túlavých zvierat
Obsah
Program

Zákon č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti v znení zákona č. 184/2018 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony vo vzťahu k požiadavkám a povinnostiam obcí

  • Súčinnosť pri výkone štátnej správy vo veterinárnej oblasti
  • Povinnosti pri zabezpečovaní trvalého označenia psov
  • Oznamovacia povinnosť obcí v súvislosti s trvalým označením psov
  • Požiadavky na zriadenie alebo prevádzku karanténnych staníc a útulkov pre zvieratá
  • Požiadavky pri zabezpečovaní odchytov túlavých zvierat na území obce a pri ich umiestňovaní do karanténnych staníc
  • Požiadavky na osoby schválené na odchyt túlavých zvierat a na osoby spôsobilé na odchyt .
  • Prechod vlastníctva túlavého zvieraťa na obec.
  • Povinnosti karanténnych staníc a útulkov vo vzťahu k obciam
Doplňujúce informácie

Účastnícky poplatok je stanovený dohodou v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách.

Poplatok vraciame iba v prípade zrušenia seminára. Vyhradzujeme si právo na zmenu termínu, miesta konania resp. zrušenie seminára z organizačných dôvodov.

V zmysle ochrany autorských práv a ochrany osobnosti nie je možné zo seminára realizovať obrazové a zvukové záznamy.

Na seminári nepodávame občerstvenie.

Informácie pre NEČLENA

V cene seminára pre nečlena je zahrnuté: honorár lektora, materiál v tlačenej podobe (pokiaľ lektor poskytne) a režijné náklady.

Po prihlásení na seminár Vám príde potvrdzujúci email spolu s pozvánkou: potvrdenie - prihlásenie na seminár ako nečlen. V prípade, že Vám neprišiel potvrdzujúci email do doručenej pošty, skontrolujte si záložku SPAM.

Pozvánka je dokladom o úhrade poplatku a má platnosť faktúry.

Poplatok za seminár nie je možné uhrádzať v hotovosti.

Poplatok za seminár prosíme uhradiť prevodom na účet ZO - RVC Nitra (IBAN, VS, ŠS nájdete v pozvánke).

Miesto konania

budova MEDIAHAUS, Fraňa Mojtu 18, veľká zasadačka na 1. posch., 949 01 Nitra

Prednášajúci

JUDr. Bohuslav Harviľák

Pozvánka na seminár

Stiahnuť pozvánku

Prihlásenie na seminár

Partner:

AVS Logo
Logo Osobnyudaj.sk