Fraňa Mojtu 18 (budova MEDIAHAUS, 1. poschodie), Nitra

Dnes je: 30.01.2023

Miestne dane a poplatok za komunálny odpad, drobné stavebné odpady a k miestnemu poplatku za rozvoj (Daň z nehnuteľnosti)

Začiatok seminára08.10.2019 - 09:00
(Utorok)
Koniec seminára08.10.2019 - 13:30
(Utorok)
Začiatok prezentácie 08.10.2019 - 08:00
(Utorok)
Koniec nahlasovania07.10.2019 - 10:00
(Pondelok)
Poplatok člen ZO - RVC Nitra 0 € / osoba
Poplatok nečlen32 € / osoba
Voľné miesta Nahlasovanie ukončené
Typ seminára
 • Veľký seminár

Cieľová skupina

OcÚ / MsÚ

Program

1.  Zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov

 • druhy miestnych daní a poplatok za KO a DSO
 • predmet dane/poplatku
 • daňovník/poplatník
 • základ dane/poplatku
 • sadzba dane/poplatku
 • oslobodenia a zníženia od dane a poplatku
 • splnomocnenia pre správcov dane/poplatku

 2.  Miestny poplatok za rozvoj podľa zákona č.447/2015 Z. z.

 • predmet poplatku
 • negatívne vymedzenie poplatku
 • poplatník
 • sadzba poplatku
 • výpočet poplatku
 • použitie poplatku

3. Novela zákona o miestnych daniach a poplatku za KO a DSO
4. Novela miestneho poplatku za rozvoj
5. Riešenie konkrétnych problémov z praxe
6. Všeobecne záväzné nariadenia k miestnym daniam a poplatkom
7. Diskusia, rôzne.

Doplňujúce informácie

Účastnícky poplatok je stanovený dohodou v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách.

Poplatok vraciame iba v prípade zrušenia seminára. Vyhradzujeme si právo na zmenu termínu, miesta konania resp. zrušenie seminára z organizačných dôvodov.

V zmysle ochrany autorských práv a ochrany osobnosti nie je možné zo seminára realizovať obrazové a zvukové záznamy.

Na seminári nepodávame občerstvenie.

Informácie pre NEČLENA

V cene seminára pre nečlena je zahrnuté: honorár lektora, materiál v tlačenej podobe (pokiaľ lektor poskytne) a režijné náklady.

Po prihlásení na seminár Vám príde potvrdzujúci email spolu s pozvánkou: potvrdenie - prihlásenie na seminár ako nečlen. V prípade, že Vám neprišiel potvrdzujúci email do doručenej pošty, skontrolujte si záložku SPAM.

Pozvánka je dokladom o úhrade poplatku a má platnosť faktúry.

Poplatok za seminár nie je možné uhrádzať v hotovosti.

Poplatok za seminár prosíme uhradiť prevodom na účet ZO - RVC Nitra (IBAN, VS, ŠS nájdete v pozvánke).

Miesto konania

veľká zasadačka MsÚ Nitra, 1. poschodie, č. dv. 118, Štefánikova 60, 950 06 Nitra

Prednášajúci

Ing. Iveta Ištoková

Pozvánka na seminár

Stiahnuť pozvánku

Prihlásenie na seminár

Partner:

AVS Logo
Logo Osobnyudaj.sk