Fraňa Mojtu 18 (budova MEDIAHAUS, 1. poschodie), Nitra

Dnes je: 24.08.2019

Aktuálne otázky financovania regionálneho školstva v roku 2019

Seminár je presunutý z pôvodného termínu 10.9. na nový termín 16.9.2019

Začiatok seminára16.09.2019 - 09:00
(Pondelok)
Koniec seminára16.09.2019 - 13:30
(Pondelok)
Začiatok prezentácie16.09.2019 - 08:00
(Pondelok)
Koniec nahlasovania13.09.2019 - 10:00
(Piatok)
Poplatok člen
ZO - RVC Nitra
0 € / osoba
Poplatok nečlen32 € / osoba
Prihlásených0
Voľné miesta 440
Typ seminára
  • Veľký seminár

Cieľová skupina

OcÚ / MsÚ, Škola

Program

Financovanie prenesených školských kompetencií

1. Zákon  č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských
zariadení v znení neskorších predpisov.

2. Nariadenie vlády SR č. 630/2008  Z. z. , ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre školy a školské zariadenia v znení  neskorších predpisov.

Financovanie originálnych školských kompetencií

3. Zákon č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve v znení neskorších predpisov.

4. Nariadenie vlády  SR č. 668/2004 Z. z  o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve  v znení neskorších predpisov.

5. Zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov – časť financovanie  


Štatistické zisťovanie o zamestnanosti a mzdách v školstve

  • Legislatívne predpoklady a účel štatistického zisťovania,
  • Štvrťročný výkaz o práci v školstve Škol (MŠVVaŠ SR) 1-04 na rok 2019,
  • Zber údajov prostredníctvom Formulára,
  • Vysvetlivky pojmov: priemerný evidenčný počet zamestnancov, priemerný evidenčný
  • prepočítaný počet zamestnancov,  priemerná mzda a ich výpočet,
  • Praktická pomôcka na sledovanie údajov uvedenej štatistiky počas roka.
Miesto konania

veľká zasadačka MsÚ Nitra, 1. poschodie, č. dv. 118, Štefánikova 60, 950 06 Nitra

Prednášajúci

Ing. Janka Sládečková

Partner:

AVS Logo