Fraňa Mojtu 18 (budova MEDIAHAUS, 1. poschodie), Nitra

Dnes je: 31.01.2023

Nakladanie s majetkom so zameraním na obchodnú verejnú súťaž

Začiatok seminára05.11.2019 - 09:00
(Utorok)
Koniec seminára05.11.2019 - 13:30
(Utorok)
Začiatok prezentácie 05.11.2019 - 08:00
(Utorok)
Koniec nahlasovania04.11.2019 - 10:00
(Pondelok)
Poplatok člen ZO - RVC Nitra 0 € / osoba
Poplatok nečlen32 € / osoba
Voľné miesta Nahlasovanie ukončené
Typ seminára
  • Veľký seminár

Cieľová skupina

OcÚ / MsÚ

Cieľová skupina (podrobnejšie)
  • starostovia obcí a primátori miest, prednostovia samosprávnych úradov a zamestnanci poverení nakladania s majetkom;
Cieľ seminára
  • poskytnúť prehľadné základné poznatky o výhodách obchodnej verejnej súťaže pri nakladaní s majetkom obce,
  • ponúknuť konkrétne návody a príklady postupu pri organizovaní obchodnej verejnej súťaže;
Obsah
Program
  • Obchodná verejná súťaž v porovnaní s inými spôsobmi nakladania s majetkom
  • Zákonné pravidlá obchodnej verejnej súťaže a príprava súťažných podmienok
  • Vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže
  • Príklady dokumentov v procese obchodnej verejnej súťaže
  • Obchodná verejná súťaž elektronickými prostriedkami

Motto: Pri konkurencii je férová súťaž cestou k najlepšiemu výsledku - L.B.

Doplňujúce informácie

Účastnícky poplatok je stanovený dohodou v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách.

Poplatok vraciame iba v prípade zrušenia seminára. Vyhradzujeme si právo na zmenu termínu, miesta konania resp. zrušenie seminára z organizačných dôvodov.

V zmysle ochrany autorských práv a ochrany osobnosti nie je možné zo seminára realizovať obrazové a zvukové záznamy.

Na seminári nepodávame občerstvenie.

Do veľkej zasadačky na MsÚ je ZAKÁZANÉ nosiť jedlo a nápoje (najmä kávu). Prosíme, aby ste rešpektovali tieto nariadenia a jedlo a kávu skonzumovali vo vestibule. Ďakujeme za pochopenie.

Informácie pre NEČLENA

V cene seminára pre nečlena je zahrnuté: honorár lektora, materiál v tlačenej podobe (pokiaľ lektor poskytne) a režijné náklady.

Po prihlásení na seminár Vám príde potvrdzujúci email spolu s pozvánkou: potvrdenie - prihlásenie na seminár ako nečlen. V prípade, že Vám neprišiel potvrdzujúci email do doručenej pošty, skontrolujte si záložku SPAM.

Pozvánka je dokladom o úhrade poplatku a má platnosť faktúry.

Poplatok za seminár nie je možné uhrádzať v hotovosti.

Poplatok za seminár prosíme uhradiť prevodom na účet ZO - RVC Nitra (IBAN, VS, ŠS nájdete v pozvánke).

Miesto konania

veľká zasadačka MsÚ Nitra, 1. poschodie, č. dv. 118, Štefánikova 60, 950 06 Nitra

Prednášajúci

Mgr. Ladislav Briestenský

Pozvánka na seminár

Stiahnuť pozvánku

Prihlásenie na seminár

Partner:

AVS Logo
Logo Osobnyudaj.sk