Fraňa Mojtu 18 (budova MEDIAHAUS, 1. poschodie), Nitra

Dnes je: 22.10.2021

Podmienky použivania a spracovania osobných údajov a zasielania informačných emailov potrebných pre zabezpečenie správneho fungovania internetového sídla ZO – RVC Nitra.

Združenie obcí – regionálne vzdelávacie centrum samosprávy v Nitre

Informácie poskytované dotknutým osobám, ak osobné údaje neboli získané od dotknutej osoby

podľa čl. 14 Nariadenia GDPR

Okruh dotknutých osôb: členovia ZO-RVC, obchodní partneri prevádzkovateľa 

 

Prevádzkovateľ Združenie obcí – regionálne vzdelávacie centrum samosprávy v Nitre vykonáva spracúvanie osobných údajov fyzických osôb v týchto procesoch , na ktoré sa vzťahuje povinnosť zverejnenia:

  • Evidencia členov ZO-RVC,
  • Evidencia zmluvných partnerov,
  • Žiadosti dotknutých osôb.

Prevádzkovateľ zaručuje ochranu spracúvaných osobných údajov bezpečnostným opatreniami určenými ustanovením čl. 32 Nariadenia GDPR. Žiadne spracúvané osobné údaje sa neprenášajú do krajín, ktoré nezabezpečujú primeranú úroveň ich ochrany. Žiadne spracúvané osobné údaje sa nezverejňujú.

Zástupca prevádzkovateľa nebol určený. Zodpovedná osoba za dohľad nad ochranou osobných údajov nebola určená.

Dozorným orgánom je Úrad na ochranu osobných údajov SR, Hraničná 12, Bratislava.

Účely spracúvania osobných údajov v jednotlivých procesoch, právne základy ich spracúvania, kategórie dotknutých osobných údajov, príjemcovia alebo kategórie príjemcov osobných údajov, podmienky zverejňovania a registratúrne, prípadne retenčné lehoty spracúvaných osobných údajov sú popísané v prílohách tejto informácie.

Dotknutá osoba je povinná poskytnúť prevádzkovateľovi údaje, ktoré je prevádzkovateľ povinný spracúvať na základe osobitných zákonov.

Dotknutá osoba nie je povinná poskytnúť prevádzkovateľovi údaje, ktoré sú potrebné pre zmluvné rokovanie a pre realizáciu zmluvy; bez poskytnutia týchto údajov nemôže príslušná zmluva vzniknúť.

Zdrojom údajov je, pokiaľ nie je uvedené inak, dotknutá osoba, ktorá poskytla svoje osobné údaje prevádzkovateľovi. Spracúvané osobné údaje nebudú prenášané do krajín, ktoré nezabezpečujú dostatočnú úroveň ich ochrany (tzv. tretie krajiny).

Dotknutá osoba je oprávnená:

  • požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcim sa dotknutej osoby,
  • požadovať od prevádzkovateľa osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte na účel prenosu k inému zmluvnému partnerovi (iba zákazníci a zmluvní partneri, ktorí sú fyzickými osobami),
  • požadovať od prevádzkovateľa opravu spracúvaných osobných údajov,
  • požadovať od prevádzkovateľa vymazanie spracúvaných osobných údajov,
  • požadovať od prevádzkovateľa obmedzenie spracúvania a namietať proti spracúvaniu, ak právnym základom nie je zákonná povinnosť prevádzkovateľa spracúvať osobné údaje,
  • právo podať sťažnosť dozornému orgánu,
  • požadovať od prevádzkovateľa informáciu, z akého zdroja pochádzajú osobné údaje, prípadne informácie o tom, či údaje pochádzajú z verejne prístupných zdrojov.

Právo dotknutej osoby na odvolanie súhlasu nie je možné v popisovaných súboroch spracovateľských činností uplatniť, pretože súhlas dotknutej osoby nie je ich právnym základom.

Právo dotknutej osoby namietať voči automatizovanému rozhodovaniu nie je možné v popisovaných súboroch spracovateľských činností uplatniť, pretože popisované činnosti spracúvania neobsahujú automatizované rozhodovanie.


Stiahnuť Kompletné znenie dokumentu o ochrane osobných údajov

Partner:

AVS Logo