Fraňa Mojtu 18 (budova MEDIAHAUS, 1. poschodie), Nitra

Dnes je: 18.05.2024

O nás, poplatky

Postavenie

Združenie obcí - regionálne vzdelávacie centrum samosprávy je vzdelávacou inštitúciou s právnou subjektivitou. Od svojho vzniku 1.12.1993 poskytuje pre samosprávu informačno-vzdelávací a poradenský servis.

Orgány ZO - RVC

Konferencia členských obcí – je najvyšším orgánom. Zvoláva ju predseda Rady spravidla raz za 2 roky.

Rada – je najvyšším výkonným orgánom.

Kontrolná komisia. Má troch členov.
Riaditeľ ZO - RVC je štatutárnym orgánom v majetkovo-právnych a pracovných vzťahoch.

Členská základňa

Riadnym členom sa môže stať každé mesto alebo obec v Slovenskej republike, v ktorom boli zvolené samosprávne orgány.

Členstvo je založené v súlade so stanovami ZO - RVC Nitra na základe ročných členských poplatkoch. Realizuje sa akceptom obsahu stanov, elektronickou prihláškou - potvrdenie členstva a úhradou stanoveného ročného poplatku na účet ZO - RVC Nitra.

Členskú základňu tvorí v roku 2023 spolu 390 obcí a miest.


I. obec, mesto od 1 - 500 obyvateľov 130 €
II. obec, mesto od 501 - 1 000 obyvateľov 150 €
III. obec, mesto od 1 001 – 2 000 obyvateľov 220 €
IV. obec, mesto od 2 001 – 3 000 obyvateľov 250 €
V. obec, mesto od 3 001 – 4 000 obyvateľov 310 €
VI. obec, mesto od 4 001 – 5 000 obyvateľov 350 €
VII. obec, mesto od 5 000 obyvateľov počet obyvateľov x 0,09 €

I. školy všetkých typov, kultúrne a sociálne inštitúcie 130 €

Členský poplatok pre ČLENA ZO - RVC Nitra zahŕňa:

 • bezplatnú účasť Vašich zamestnancov na 1-dňových „veľkých‟ seminároch prezenčnou formou, vrátane materiálu zasielaného emailom

 • bezplatnú účasť Vašich zamestnancov na „veľkých‟ ONLINE (LIVE) / VIDEO seminároch, vrátane materiálu zasielaného emailom

Zvýhodnenú cenu na:

 1. „malých‟ 1 a viac dňových seminároch konaných prezenčnou formou

 2. „malých‟ 1 a viac dňových ONLINE / VIDEO seminároch 

 3. celoslovenských seminároch, kurzoch prezenčnou formou / ONLINE formou

 • odpovede na 5 Vašich písomných otázok od lektorov v rámci poradenského servisu

 • bezplatnú účasť na konzultačných dňoch konaných prezenčnou formou v kancelárii ZO - RVC Nitra


Poplatky pre NEČLENA:

Pre nečlenov ZO - RVC Nitra sú platby osobitne kalkulované, tak na jednodenné, ako aj na viacdenné podujatia.

1-dňové „veľké‟ semináre prezenčnou formou / „veľké‟ ONLINE (LIVE) / VIDEO semináre sú pre NEČLENA spoplatnené sumou 40 € / osoba

Postup prihlásenia nečlena na seminár : 

 • Prejdete do sekcie Semináre
 • Kliknete na seminár o ktorý máte záujem, ten sa Vám otvorí s bližšími podrobnosťami
 • V spodnej časti každého semináre nájdete ornažové okno NIE SOM ČLEN (na seminár sa prihlasujem ako nečlen), po kliknutí na okno sa Vám otvorí prihlasovací formulár
 • Po jeho vypísaní a odoslaní Vám na Váš email príde potvrdzujúci email o prihlásení sa a v prílohe emailu bude priložená pozvánka, ktorá slúži aj ako účtovný doklad

Sadzobník poplatkov za sprístupnenie informácií

Sadzobník poplatkov za sprístupňovanie informácií

úhrad nákladov za sprístupnenie informácií podľa § 21 ods. 1 zákona NR SR č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám
 

Náklady spojené s vyhotovením kópie a odoslaním informácie
papier:

 • 0,05 eur  za vyhotovenie jednej strany informácie formátu A4
 • 0,10 eur  za vyhotovenie obojstranného listu formátu A4
 • 0,06 eur  za vyhotovenie jednej strany informácie formátu A3
 • 0,12 eur  za vyhotovenie obojstranného listu formátu A3

médiá:

 • 1,65 eur  za jeden kus CD  ROM

obálky:

 • 0,01 eur  za obálku formátu A6
 • 0,03 eur  za obálku formátu A5
 • 0,06 eur  za obálku formátu A4

náklady spojené s odoslaním informácie podľa aktuálneho cenníka poštových služieb
 
Informácie zasielané e-mailom, faxom a telefonicky sú poskytované bezplatne
 
Žiadateľovi, ktorý predloží notárom overenú kópiu preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím s  vyznačením, že ide o zrakovo alebo sluchovo postihnutú osobu, sa informácie poskytujú bezplatne, ak náklady spojené vyhotovením kópie a odoslaním informácie sumárne prekročia sumu 6,63 eur.
 
Spôsob úhrady:

 • V hotovosti do pokladne ZO - RVC Nitra.
 • bezhotovostne – prevodom z účtu platiteľa na príjmový účet ZO - RVC Nitra, IBAN: SK03 5600 0000 0008 0507 2001, vedený v Prima banka Slovensko, a.s., pobočka Nitra.

účinnosť od 1.1.2012


Profil verejného obstarávateľa

IDENTIFIKÁCIA VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA:

Združenie obcí - regionálne vzdelávacie centrum samosprávy v Nitre

IČO: 0034006656

DIČ: 2021205769

Dňa 27.2.2014 Úrad pre verejné obstarávanie spustil do prevádzky elektronické úložisko. Verejný obstarávateľ Združenie obcí - regionálne vzdelávacie centrum samosprávy v Nitre je povinný podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zákazky v zmysle citovaného zákona zverejňovať v Profile verejného obstarávateľa, ktorý sa nachádza na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie.

Partner:

AVS Logo
Logo Osobnyudaj.sk