Fraňa Mojtu 18 (budova MEDIAHAUS, 1. poschodie), Nitra

Dnes je: 28.09.2023

Semináre

Názov Termín konania Cieľová skupina Miesto konania Typ seminára Voľné miesta
ONLINE FORMA:
Nové právne predpisy v OCHRANE OVZDUŠIA so zameraním na povinnosti obcí a miest (zákon o ochrane ovzdušia a vykonávacie vyhlášky, zákon o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia)
03.10.2023 (Utorok) OcÚ / MsÚ Online seminár (LIVE) veľký ONLINE seminár (LIVE) 411
PREZENČNÁ FORMA:
Nové právne predpisy v OCHRANE OVZDUŠIA so zameraním na povinnosti obcí a miest (zákon o ochrane ovzdušia a vykonávacie vyhlášky, zákon o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia)
03.10.2023 (Utorok) OcÚ / MsÚ budova MEDIAHAUS, Fraňa Mojtu 18, veľká zasadačka na 1. posch., 949 01 Nitra veľký PREZENČNÝ seminár 43
PREZENČNÁ FORMA:
Pracovné stretnutie pre starostov a primátorov (3-dňový seminár)
04.10.2023 (Streda)
-
06.10.2023 (Piatok)
OcÚ / MsÚ hotel Atrium, Nový Smokovec 3-dňové pracovné stretnutie Nahlasovanie ukončené
ONLINE FORMA:
Miestne dane a poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady podľa zákona č. 582/2004 Z. z. a k miestnemu poplatku za rozvoj podľa zákona č. 447/2015 Z. z.
10.10.2023 (Utorok) OcÚ / MsÚ Online seminár (LIVE) veľký ONLINE seminár (LIVE) 163
PREZENČNÁ FORMA:
Miestne dane a poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady podľa zákona č. 582/2004 Z. z. a k miestnemu poplatku za rozvoj podľa zákona č. 447/2015 Z. z.
10.10.2023 (Utorok) OcÚ / MsÚ budova MEDIAHAUS, Fraňa Mojtu 18, veľká zasadačka na 1. posch., 949 01 Nitra veľký PREZENČNÝ seminár 19
ONLINE FORMA:
Veľká novela zákona o majetku obcí od 1.11.2023
12.10.2023 (Štvrtok) OcÚ / MsÚ Online seminár (LIVE) veľký ONLINE seminár (LIVE) 190
ONLINE FORMA:
Odmeňovanie zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme z pohľadu obcí a miest
17.10.2023 (Utorok) OcÚ / MsÚ Online seminár (LIVE) veľký ONLINE seminár (LIVE) 286
PREZENČNÁ FORMA:
Odmeňovanie zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme z pohľadu obcí a miest
17.10.2023 (Utorok) OcÚ / MsÚ budova MEDIAHAUS, Fraňa Mojtu 18, veľká zasadačka na 1. posch., 949 01 Nitra veľký PREZENČNÝ seminár 39
ONLINE FORMA:
Ukončenie rozpočtového roka 2023 podľa aktuálne platných rozpočtových pravidiel a zostavenie rozpočtu na roky 2024-2026
19.10.2023 (Štvrtok) OcÚ / MsÚ, Inštitúcia, Škola Online seminár (LIVE) veľký ONLINE seminár (LIVE) 265
PREZENČNÁ FORMA:
Ukončenie rozpočtového roka 2023 podľa aktuálne platných rozpočtových pravidiel a zostavenie rozpočtu na roky 2024-2026
19.10.2023 (Štvrtok) OcÚ / MsÚ, Inštitúcia, Škola budova MEDIAHAUS, Fraňa Mojtu 18, veľká zasadačka na 1. posch., 949 01 Nitra veľký PREZENČNÝ seminár 17
ONLINE FORMA:
Rozpočtové hospodárenie obce - Ekonomické minimum pre POSLANCOV
20.10.2023 (Piatok) OcÚ / MsÚ Online seminár (LIVE) veľký ONLINE seminár (LIVE) 507
Názov Termín konania Cieľová skupina Miesto konania Lektor
TÉMA BUDE PRESUNUTÁ DO 1. POLROKU 2024:
Právny vzťah obcí a škôl / školských zariadení
12.10.2023 (Štvrtok) OcÚ / MsÚ, Škola Online seminár (LIVE) doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD.
PREZENČNÁ FORMA:
Konzultačný deň - Mgr. Ladislav Briestenský
25.10.2023 (Streda) OcÚ / MsÚ, Inštitúcia, Škola kancelária ZO - RVC Nitra, budova MEDIAHAUS, 1. poschodie, Fraňa Mojtu 18, 949 01 Nitra Mgr. Ladislav Briestenský
ONLINE FORMA:
Pracovné stretnutie pre personalistov/-ky a mzdárov/-ky OBCÍ a VÚC a nimi zriadených RO a PO (CELOSLOVENSKÝ 2-dňový seminár)
26.10.2023 (Štvrtok)
-
27.10.2023 (Piatok)
OcÚ / MsÚ, Inštitúcia, Škola Online seminár (LIVE) Mgr. Katarína Tamášová Karácsonyová
PREZENČNÁ FORMA:
Príprava a realizácia smútočných obradov (občianska rozlúčka na cirkevnom pohrebe, občiansky pohreb, uloženie urny)
07.11.2023 (Utorok) OcÚ / MsÚ budova MEDIAHAUS, Fraňa Mojtu 18, veľká zasadačka na 1. posch., 949 01 Nitra Anna Hlinková
ONLINE FORMA:
Zodpovedná osoba - aktualizačné preškolenie zodpovednej osoby pre ochranu osobných údajov
09.11.2023 (Štvrtok) OcÚ / MsÚ, Inštitúcia, Škola Online seminár (LIVE) Mgr. Katarína Tamášová Karácsonyová
ONLINE FORMA:
Financovanie originálnych kompetencií v školstve v roku 2024
10.11.2023 (Piatok) OcÚ / MsÚ, Škola Online seminár (LIVE) Ing. Ingrid Konečná Veverková
ONLINE FORMA:
Praktická aplikácia cestovných náhrad v podmienkach územnej samosprávy, ich evidencia a účtovanie
14.11.2023 (Utorok) OcÚ / MsÚ, Inštitúcia, Škola Online seminár (LIVE) Ing. Mária Kasmanová
PREZENČNÁ FORMA:
Konzultačný deň - Mgr. Ladislav Briestenský
15.11.2023 (Streda) OcÚ / MsÚ, Inštitúcia, Škola kancelária ZO - RVC Nitra, budova MEDIAHAUS, 1. poschodie, Fraňa Mojtu 18, 949 01 Nitra Mgr. Ladislav Briestenský
ONLINE FORMA:
Daňové exekúcie
16.11.2023 (Štvrtok) OcÚ / MsÚ Online seminár (LIVE) JUDr. Ingrid Ney, PhD.
ONLINE FORMA:
Kontrola hospodárenia s majetkom obce a ROPO
24.11.2023 (Piatok) Hlavný kontrolór - OcÚ/MsÚ Online seminár (LIVE) Ing. Ingrid Konečná Veverková
ONLINE FORMA:
Účtovná závierka za rok 2023 pre ZDRUŽENIA OBCÍ a INÉ NEZISKOVÉ organizácie a vybrané špecifické účtovné prípady
28.11.2023 (Utorok) OcÚ / MsÚ, Inštitúcia, Škola Online seminár (LIVE) Ing. Jana Vršková
ONLINE FORMA:
Právne vynucovanie poriadku pri parkovaní v obciach po novele zákona
29.11.2023 (Streda) OcÚ / MsÚ Online seminár (LIVE) JUDr. Marian Hoffmann, PhD.
PREZENČNÁ FORMA:
Konzultačný deň - JUDr. Helena Spišiaková (Prejednávanie priestupkov a iných správnych deliktov)
08.12.2023 (Piatok) OcÚ / MsÚ kancelária ZO - RVC Nitra, budova MEDIAHAUS, 1. poschodie, Fraňa Mojtu 18, 949 01 Nitra JUDr. Helena Spišiaková
ONLINE FORMA:
Účtovná závierka v RO a PO zriadených obcou / VÚC k 31.12.2023
08.12.2023 (Piatok) Inštitúcia, Škola Online seminár (LIVE) Ing. Terézia Urbanová
ONLINE FORMA:
Účtovná závierka v OBCIACH k 31.12.2023
12.12.2023 (Utorok) OcÚ / MsÚ, VÚC Online seminár (LIVE) Ing. Terézia Urbanová
ONLINE FORMA:
Daň z príjmov právnických osôb za rok 2023 pre obce, vypĺňanie daňového priznania za rok 2023 v podmienkach obcí, zmeny v ZDP 2023 a 2024
16.01.2024 (Utorok) OcÚ / MsÚ Online seminár (LIVE) Ing. Peter Horniaček
ONLINE FORMA:
Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za rok 2023 a legislatívne zmeny súvisiace so zdaňovaním príjmov zo závislej činnosti
23.01.2024 (Utorok) OcÚ / MsÚ, Inštitúcia, Škola Online seminár (LIVE) Ing. Marcela Prajová
Názov Termín konania Cieľová skupina Typ seminára
Konzultačný deň - JUDr. Helena Spišiaková (Susedské spory) 27.09.2023 (Streda) OcÚ / MsÚ Konzultačný deň - len pre členov ZO - RVC Nitra
Zákon č.135/1961 Z. z. o pozemných komunikáciách (pre potreby preneseného výkonu štátnej správy) 26.09.2023 (Utorok) OcÚ / MsÚ veľký ONLINE seminár (LIVE)
Pracovné stretnutie pre EKONÓMOV /-KY ŠKOLY (CELOSLOVENSKÝ 3-dňový ONLINE seminár) 20.09.2023 (Streda)
-
22.09.2023 (Piatok)
Škola CELOSLOVENSKÉ 3-dňové ONLINE pracovné stretnutie
Všeobecné záväzné nariadenia obcí - aktuálne problémy 19.09.2023 (Utorok) OcÚ / MsÚ veľký ONLINE seminár (LIVE)
Všeobecné záväzné nariadenia obcí - aktuálne problémy 19.09.2023 (Utorok) OcÚ / MsÚ veľký PREZENČNÝ seminár
Novela zákona č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti s účinnosťou od 1.7.2023, niektoré ustanovenia od 1.9.2023 18.09.2023 (Pondelok) OcÚ / MsÚ, Inštitúcia, Škola veľký ONLINE seminár (LIVE)
Pracovné stretnutie pre ekonómov/-ky a účtovníkov/-čky OBCÍ a VÚC a nimi zriadených RO a PO (2-dňový seminár) 13.09.2023 (Streda)
-
14.09.2023 (Štvrtok)
OcÚ / MsÚ, Inštitúcia, Škola 2-dňové pracovné stretnutie
Nástrahy skončenia pracovného pomeru v škole a obci – organizačné zmeny, porušovanie pracovnej disciplíny a neuspokojivé plnenie pracovných úloh 12.09.2023 (Utorok) OcÚ / MsÚ, Inštitúcia, Škola veľký ONLINE seminár (LIVE)
Pracovný poriadok ŠKOLY v nadväznosti na novelu zákona č. 138/2019 Z. z. a na novelu zákona č. 553/2003 Z. z. + NOVÁ vyhláška o kvalifikačných predpokladoch PZ a OZ 07.09.2023 (Štvrtok) Škola veľký ONLINE seminár (LIVE)
Pracovný poriadok ŠKOLY v nadväznosti na novelu zákona č. 138/2019 Z. z. a na novelu zákona č. 553/2003 Z. z. + NOVÁ vyhláška o kvalifikačných predpokladoch PZ a OZ 07.09.2023 (Štvrtok) Škola veľký PREZENČNÝ seminár
Konzultačný deň - Mgr. Ladislav Briestenský 21.06.2023 (Streda) OcÚ / MsÚ, Inštitúcia, Škola Konzultačný deň - len pre členov ZO - RVC Nitra
Pracovné stretnutie pre personalistov/-ky a mzdárov/-ky OBCÍ a VÚC a nimi zriadených RO a PO (CELOSLOVENSKÝ 2-dňový seminár) 14.06.2023 (Streda)
-
15.06.2023 (Štvrtok)
OcÚ / MsÚ, Inštitúcia, Škola CELOSLOVENSKÉ 2-dňové pracovné stretnutie
Pracovné stretnutie pre EKONÓMOV /-KY ŠKOLY (CELOSLOVENSKÝ 3-dňový ONLINE seminár) 14.06.2023 (Streda)
-
16.06.2023 (Piatok)
Škola CELOSLOVENSKÉ 3-dňové ONLINE pracovné stretnutie
Správny poriadok (správne konanie) pre obce 13.06.2023 (Utorok)
-
20.06.2023 (Utorok)
OcÚ / MsÚ 2-dňový ONLINE seminár
Správny poriadok (správne konanie) pre obce 13.06.2023 (Utorok)
-
20.06.2023 (Utorok)
OcÚ / MsÚ 2-dňový PREZENČNÝ seminár
XIV. Konferencia členský obcí a miest 06.06.2023 (Utorok) OcÚ / MsÚ
Konzultačný deň - Mgr. Ladislav Briestenský 31.05.2023 (Streda) OcÚ / MsÚ, Inštitúcia, Škola Konzultačný deň - len pre členov ZO - RVC Nitra
Dohody komplexne v r. 2023 30.05.2023 (Utorok) OcÚ / MsÚ, Inštitúcia, Škola veľký ONLINE seminár (LIVE)
Pracovná cesta: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO, miestna samospráva v Dolnom Rakúsku a Západné Čechy 17.05.2023 (Streda)
-
20.05.2023 (Sobota)
Pracovná cesta
Praktická aplikácia sociálneho fondu a stravovanie zamestnancov v obciach, RO a PO zriadených obcou 16.05.2023 (Utorok) OcÚ / MsÚ, Inštitúcia, Škola veľký ONLINE seminár (LIVE)
Praktická aplikácia sociálneho fondu a stravovanie zamestnancov v obciach, RO a PO zriadených obcou 16.05.2023 (Utorok) OcÚ / MsÚ, Inštitúcia, Škola veľký PREZENČNÝ seminár
Správa listinných a elektronických dokumentov - elektronické vyraďovacie konanie 11.05.2023 (Štvrtok) OcÚ / MsÚ, Inštitúcia, Škola veľký ONLINE seminár (LIVE)
Správa listinných a elektronických dokumentov - elektronické vyraďovacie konanie 11.05.2023 (Štvrtok) OcÚ / MsÚ, Inštitúcia, Škola veľký PREZENČNÝ seminár
Záškoláctvo a jeho právne postihovanie po aktuálnej zmene zákona 10.05.2023 (Streda) OcÚ / MsÚ, Škola veľký ONLINE seminár (LIVE)
Kyberšikana - pomoc , vzdelávanie, prevencia 05.05.2023 (Piatok) OcÚ / MsÚ, Inštitúcia, Škola veľký PREZENČNÝ seminár
Konsolidovaná účtovná závierka v samospráve 27.04.2023 (Štvrtok) OcÚ / MsÚ, Inštitúcia, Škola veľký ONLINE seminár (LIVE)
Konzultačný deň - Mgr. Ladislav Briestenský 26.04.2023 (Streda) OcÚ / MsÚ, Inštitúcia, Škola Konzultačný deň - len pre členov ZO - RVC Nitra
Štatút a organizačný poriadok obce 25.04.2023 (Utorok) OcÚ / MsÚ veľký ONLINE seminár (LIVE)
Štatút a organizačný poriadok obce 25.04.2023 (Utorok) OcÚ / MsÚ veľký PREZENČNÝ seminár
Sociálna oblasť a samospráva - posudzovanie odkázanosti na sociálne služby a jej ďalšie povinnosti 20.04.2023 (Štvrtok) OcÚ / MsÚ, Inštitúcia veľký ONLINE seminár (LIVE)
Aktuálna legislatíva na ochranu osobných údajov (GDPR) v praxi samospráv 18.04.2023 (Utorok) OcÚ / MsÚ, Inštitúcia, Škola veľký ONLINE seminár (LIVE)
Aktuálna legislatíva na ochranu osobných údajov (GDPR) v praxi samospráv 18.04.2023 (Utorok)
Rozhodnutia riaditeľa školy elektronicky - vydávanie rozhodnutí v súlade so zákonom o eGovernmente 13.04.2023 (Štvrtok) Škola, MŠ veľký ONLINE seminár (LIVE)
Rozhodnutia riaditeľa školy elektronicky - vydávanie rozhodnutí v súlade so zákonom o eGovernmente 13.04.2023 (Štvrtok) Škola, MŠ veľký PREZENČNÝ seminár
Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu obce / mesta 12.04.2023 (Streda) Hlavný kontrolór - OcÚ/MsÚ, Účtovník / účtovníčka - OcÚ/MsÚ veľký ONLINE seminár (LIVE)
Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu obce / mesta 12.04.2023 (Streda) Hlavný kontrolór - OcÚ/MsÚ, Účtovník / účtovníčka - OcÚ/MsÚ veľký PREZENČNÝ seminár
Zákon o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a zákon o živnostenskom podnikaní z pohľadu štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR – Trhoviská, tržnice, jarmoky 05.04.2023 (Streda) OcÚ / MsÚ veľký ONLINE seminár (LIVE)
Ohlasovanie drobných stavieb obci a prechod kompetencií na nové stavebné úrady 30.03.2023 (Štvrtok) OcÚ / MsÚ veľký ONLINE seminár (LIVE)
Ohlasovanie drobných stavieb obci a prechod kompetencií na nové stavebné úrady 30.03.2023 (Štvrtok) OcÚ / MsÚ veľký PREZENČNÝ seminár
Konzultačný deň - Mgr. Ladislav Briestenský 29.03.2023 (Streda) OcÚ / MsÚ, Inštitúcia, Škola Konzultačný deň - len pre členov ZO - RVC Nitra
Odpadové hospodárstvo obce – zmeny a nové povinnosti v roku 2023 28.03.2023 (Utorok) OcÚ / MsÚ veľký ONLINE seminár (LIVE)
Podvojné účtovníctvo pre obce / mestá, VÚC a ich RO a PO 27.03.2023 (Pondelok)
-
04.04.2023 (Utorok)
OcÚ / MsÚ, Inštitúcia, Škola 5-dňový akreditovaný kurz
Postupy účtovania v NEZISKOVEJ účtovnej jednotke účtujúcej v sústave podvojného účtovníctva 24.03.2023 (Piatok) OcÚ / MsÚ, Inštitúcia, Škola veľký ONLINE seminár (LIVE)
RVC Trnava - pracovné stretnutie pre zamestnancov samosprávy Z OBLASTI SPRÁVY MIESTNYCH DANÍ A POPLATKOV 22.03.2023 (Streda)
-
24.03.2023 (Piatok)
OcÚ / MsÚ 3-dňové pracovné stretnutie
Predprimárne vzdelávanie v školskom roku 2023/2024 22.03.2023 (Streda) veľký ONLINE seminár (LIVE)
Konzultačný seminár k miestnym daniam a poplatku za rozvoj 21.03.2023 (Utorok) OcÚ / MsÚ veľký ONLINE seminár (LIVE)
Pracovné stretnutie pre starostov a primátorov (3-dňový seminár) 15.03.2023 (Streda)
-
17.03.2023 (Piatok)
OcÚ / MsÚ Viac dňový seminár
Účtovníctvo a rozpočtovníctvo v RO a PO zriadených obcou a VÚC v roku 2023. Nové Postupy účtovania od 1.1.2023 - praktické príklady. Novela zákona o účtovníctve účinná od 1.1.2023. Poznámky - súčasť účtovnej závierky k 31.12.2022 14.03.2023 (Utorok) Inštitúcia, Škola veľký ONLINE seminár (LIVE)
Účtovníctvo a rozpočtovníctvo v RO a PO zriadených obcou a VÚC v roku 2023. Nové Postupy účtovania od 1.1.2023 - praktické príklady. Novela zákona o účtovníctve účinná od 1.1.2023. Poznámky - súčasť účtovnej závierky k 31.12.2022 14.03.2023 (Utorok) Inštitúcia, Škola veľký PREZENČNÝ seminár
Správa registratúry pre začiatočníkov v obciach a ROPO (2-dňový kurz od A po Z) 13.03.2023 (Pondelok)
-
31.03.2023 (Piatok)
OcÚ / MsÚ, Inštitúcia, Škola VIDEO Záznam zo seminára
Minimum hlavného kontrolóra alebo vnútorná kontrola samosprávy – inštitút hlavného kontrolóra 2. stupeň (5-dňový ONLINE kurz) 10.03.2023 (Piatok)
-
28.04.2023 (Piatok)
OcÚ / MsÚ, Hlavný kontrolór - OcÚ/MsÚ 5-dňový ONLINE kurz
Zákon o pohrebníctve v praxi samospráv – spravovanie cintorínov 09.03.2023 (Štvrtok) OcÚ / MsÚ veľký ONLINE seminár (LIVE)
Účtovníctvo a rozpočtovníctvo v OBCIACH v roku 2023. Nové Postupy účtovania od 1.1.2023 - praktické príklady. Novela zákona o účtovníctve účinná od 1.1.2023. Poznámky - súčasť účtovnej závierky k 31.12.2022 07.03.2023 (Utorok) OcÚ / MsÚ veľký ONLINE seminár (LIVE)
Účtovníctvo a rozpočtovníctvo v OBCIACH v roku 2023. Nové Postupy účtovania od 1.1.2023 - praktické príklady. Novela zákona o účtovníctve účinná od 1.1.2023. Poznámky - súčasť účtovnej závierky k 31.12.2022 07.03.2023 (Utorok) OcÚ / MsÚ veľký PREZENČNÝ seminár
Elektronická komunikácia úradu v súlade s platnými normami (zverejňovanie dokumentov, zmlúv, objednávok, faktúr, agendy zastupiteľstva a iných dát, egovernment podania a rozhodnutia v el. schránke) 16.02.2023 (Štvrtok) OcÚ / MsÚ, Inštitúcia, Škola veľký ONLINE seminár (LIVE)
Elektronická komunikácia úradu v súlade s platnými normami (zverejňovanie dokumentov, zmlúv, objednávok, faktúr, agendy zastupiteľstva a iných dát, egovernment podania a rozhodnutia v el. schránke) 16.02.2023 (Štvrtok) OcÚ / MsÚ, Inštitúcia, Škola veľký PREZENČNÝ seminár
Nové postupy účtovania platné od 1.1.2023 pre obce, VÚC a ROPO v ich zriaďovateľskej pôsobnosti 14.02.2023 (Utorok) OcÚ / MsÚ, Inštitúcia, Škola veľký ONLINE seminár (LIVE)
Základy verejného obstarávania v podmienkach obcí, miest, škôl, školských zariadení, jedálni a ostatných RO, PO (2-dňový ONLINE kurz) 10.02.2023 (Piatok)
-
17.02.2023 (Piatok)
OcÚ / MsÚ, Inštitúcia, Škola 2-dňový ONLINE kurz
Konzultačný deň - Mgr. Ladislav Briestenský 09.02.2023 (Štvrtok) OcÚ / MsÚ, Inštitúcia, Škola Konzultačný deň - len pre členov ZO - RVC Nitra
Aktuálna novela zákona o slobode informácií účinná od 1.1.2023 a riešenia najčastejších problémov z praxe samosprávy 07.02.2023 (Utorok) OcÚ / MsÚ, Inštitúcia, Škola veľký ONLINE seminár (LIVE)
Aktuálna novela zákona o slobode informácií účinná od 1.1.2023 a riešenia najčastejších problémov z praxe samosprávy 07.02.2023 (Utorok) OcÚ / MsÚ, Inštitúcia, Škola veľký PREZENČNÝ seminár
HLAVNÝ KONTROLÓR – povinnosti HK v 1. polroku 2023 03.02.2023 (Piatok) Hlavný kontrolór - OcÚ/MsÚ veľký ONLINE seminár (LIVE)
Vedenie zasadnutí mestských a obecných zastupiteľstiev 02.02.2023 (Štvrtok) OcÚ / MsÚ veľký ONLINE seminár (LIVE)
Vedenie zasadnutí mestských a obecných zastupiteľstiev 02.02.2023 (Štvrtok) OcÚ / MsÚ veľký PREZENČNÝ seminár
Osobitosti odmeňovania zamestnancov vo výkone práce vo verejnom záujme 31.01.2023 (Utorok) OcÚ / MsÚ, Inštitúcia, Škola veľký ONLINE seminár (LIVE)
Daň z príjmov právnických osôb za rok 2022 pre obce, vypĺňanie daňového priznania za rok 2022 v podmienkach obcí, zmeny v ZDP 2022 a 2023 26.01.2023 (Štvrtok) OcÚ / MsÚ veľký ONLINE seminár (LIVE)
Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za rok 2022 a legislatívne zmeny súvisiace so zdaňovaním príjmov zo závislej činnosti 24.01.2023 (Utorok) OcÚ / MsÚ, Inštitúcia, Škola veľký ONLINE seminár (LIVE)
Pracovnoprávna dokumentácia školy po novele Zákonníka práce a VZOROVÝ PRACOVNÝ PORIADOK ŠKOLY 18.01.2023 (Streda) Škola veľký ONLINE seminár (LIVE)
Povoľovanie výrubu drevín 13.01.2023 (Piatok) OcÚ / MsÚ veľký ONLINE seminár (LIVE)
Právne minimum pre novozvolených starostov a poslancov 02.01.2023 (Pondelok)
-
31.01.2023 (Utorok)
OcÚ / MsÚ ZÁZNAM z online seminára
Pokladnica obce, mesta, VÚC a ich RO a PO (vedenie, účtovanie, kontrola) a obeh účtovných dokladov 13.12.2022 (Utorok) OcÚ / MsÚ, Inštitúcia, Škola veľký ONLINE seminár (LIVE)
Právne minimum pre novozvolených starostov a poslancov 10.12.2022 (Sobota) OcÚ / MsÚ ONLINE seminár (LIVE)
Konzultačný deň - Mgr. Ladislav Briestenský 08.12.2022 (Štvrtok) OcÚ / MsÚ, Inštitúcia, Škola Konzultačný deň - len pre členov ZO - RVC Nitra
Účtovná závierka v OBCIACH k 31.12.2022 06.12.2022 (Utorok) OcÚ / MsÚ veľký ONLINE seminár (LIVE)
Právne základy územnej samosprávy pre novozvolených štatutárov obcí, miest a poslancov OZ, MZ 01.12.2022 (Štvrtok)
-
02.12.2022 (Piatok)
OcÚ / MsÚ 2-dňový ONLINE seminár
Právne základy územnej samosprávy pre novozvolených štatutárov obcí, miest a poslancov OZ, MZ 01.12.2022 (Štvrtok)
-
02.12.2022 (Piatok)
OcÚ / MsÚ 2-dňový PREZENČNÝ seminár
Mzdová účtovníčka v 4.Q r. 2022 29.11.2022 (Utorok) OcÚ / MsÚ, Inštitúcia, Škola veľký ONLINE seminár (LIVE)
Účtovná závierka v NEZISKOVÝCH organizáciách účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva za rok 2022 25.11.2022 (Piatok) OcÚ / MsÚ, Inštitúcia, Škola veľký ONLINE seminár (LIVE)
Konzultačný deň - Mgr. Ladislav Briestenský 24.11.2022 (Štvrtok) OcÚ / MsÚ, Inštitúcia, Škola Konzultačný deň - len pre členov ZO - RVC Nitra
Účtovná závierka v RO a PO zriadených obcou / VÚC k 31.12.2022 22.11.2022 (Utorok) Inštitúcia, Škola veľký ONLINE seminár (LIVE)
Pracovné stretnutie pre personalistov/-ky a mzdárov/-ky OBCÍ a VÚC a nimi zriadených RO a PO (CELOSLOVENSKÝ 2-dňový seminár) 15.11.2022 (Utorok)
-
16.11.2022 (Streda)
OcÚ / MsÚ, Inštitúcia, Škola CELOSLOVENSKÉ 2-dňové pracovné stretnutie
Zodpovedná osoba - aktualizačné preškolenie zodpovednej osoby pre ochranu osobných údajov 08.11.2022 (Utorok) OcÚ / MsÚ, Inštitúcia, Škola veľký ONLINE seminár (LIVE)
Organizačný poriadok školy so zapracovanými novými vyhláškami v školstve 25.10.2022 (Utorok) Škola veľký ONLINE seminár (LIVE)
Konzultačný deň - Mgr. Ladislav Briestenský 21.10.2022 (Piatok) OcÚ / MsÚ, Inštitúcia, Škola Konzultačný deň - len pre členov ZO - RVC Nitra
Voľby 2022 z pohľadu mzdovej učtárne obce, mesta 20.10.2022 (Štvrtok) OcÚ / MsÚ veľký ONLINE seminár (LIVE)
Voľby 2022 z pohľadu mzdovej učtárne obce, mesta 20.10.2022 (Štvrtok) OcÚ / MsÚ veľký PREZENČNÝ seminár
Ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva – príprava a priebeh 18.10.2022 (Utorok) OcÚ / MsÚ veľký ONLINE seminár (LIVE)
Ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva – príprava a priebeh 18.10.2022 (Utorok) OcÚ / MsÚ veľký PREZENČNÝ seminár
Rozpočtové pravidlá v praxi z pohľadu audítora pre obce / mestá a VÚC. Dopad rozpočtovníctva na účtovníctvo obcí / miest a VÚC 13.10.2022 (Štvrtok) OcÚ / MsÚ, Inštitúcia, Škola veľký ONLINE seminár (LIVE)
Rozpočtové pravidlá v praxi z pohľadu audítora pre obce / mestá a VÚC. Dopad rozpočtovníctva na účtovníctvo obcí / miest a VÚC 13.10.2022 (Štvrtok) OcÚ / MsÚ, Inštitúcia, Škola veľký PREZENČNÝ seminár
Miestne dane a poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady podľa zákona č. 582/2004 Z. z. a k miestnemu poplatku za rozvoj podľa zákona č. 447/2015 Z. z. 11.10.2022 (Utorok) OcÚ / MsÚ veľký ONLINE seminár (LIVE)
Miestne dane a poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady podľa zákona č. 582/2004 Z. z. a k miestnemu poplatku za rozvoj podľa zákona č. 447/2015 Z. z. 11.10.2022 (Utorok) OcÚ / MsÚ veľký PREZENČNÝ seminár
Kyberšikana - pomoc, vzdelávanie, prevencia a podpora 06.10.2022 (Štvrtok) OcÚ / MsÚ, Škola veľký ONLINE seminár (LIVE)
Proces zostavenia rozpočtu, jeho schválenie a zmeny, programový rozpočet. Dodržanie ustanovení Ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti pri tvorbe rozpočtu na rok 2023 04.10.2022 (Utorok) OcÚ / MsÚ, Inštitúcia, Škola veľký ONLINE seminár (LIVE)
Proces zostavenia rozpočtu, jeho schválenie a zmeny, programový rozpočet. Dodržanie ustanovení Ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti pri tvorbe rozpočtu na rok 2023 04.10.2022 (Utorok) OcÚ / MsÚ, Inštitúcia, Škola veľký PREZENČNÝ seminár
Pracovné stretnutie pre personalistov/-ky a mzdárov/-ky OBCÍ a VÚC a nimi zriadených RO a PO (CELOSLOVENSKÝ 2-dňový seminár) 28.09.2022 (Streda)
-
29.09.2022 (Štvrtok)
OcÚ / MsÚ, Inštitúcia, Škola CELOSLOVENSKÉ 2-dňové ONLINE: Pracovné stretnutie pre personalistov a mzdárov / riaditeľov škôl
Inventarizácia majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov pre obce a ich rozpočtové a príspevkové organizácie z pohľadu účtovníctva. Elektronické spracovanie inventarizácie po novele zákona o účtovníctve od 1.1.2022 27.09.2022 (Utorok) OcÚ / MsÚ, Inštitúcia, Škola veľký ONLINE seminár (LIVE)
Inventarizácia majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov pre obce a ich rozpočtové a príspevkové organizácie z pohľadu účtovníctva. Elektronické spracovanie inventarizácie po novele zákona o účtovníctve od 1.1.2022 27.09.2022 (Utorok) OcÚ / MsÚ, Inštitúcia, Škola veľký PREZENČNÝ seminár
Novela Zákonníka práce od 1.10.2022 20.09.2022 (Utorok) OcÚ / MsÚ, Inštitúcia, Škola veľký ONLINE seminár (LIVE)
Novela Zákonníka práce od 1.10.2022 20.09.2022 (Utorok) OcÚ / MsÚ, Inštitúcia, Škola veľký PREZENČNÝ seminár
Delimitácia funkcie starostu – bezpečné ukončenie funkčného obdobia 19.09.2022 (Pondelok) OcÚ / MsÚ veľký ONLINE seminár (LIVE)
Delimitácia funkcie starostu – bezpečné ukončenie funkčného obdobia 19.09.2022 (Pondelok) OcÚ / MsÚ veľký PREZENČNÝ seminár
Rýchla pomoc pre nového riaditeľa školy a MŠ s právnou subjektivitou 14.09.2022 (Streda) Škola, MŠ veľký ONLINE seminár (LIVE)
Odpadové hospodárstvo obce – posledné schválené zmeny v roku 2022 13.09.2022 (Utorok) OcÚ / MsÚ veľký ONLINE seminár (LIVE)
Odpadové hospodárstvo obce – posledné schválené zmeny v roku 2022 13.09.2022 (Utorok) OcÚ / MsÚ veľký PREZENČNÝ seminár
Minimum hlavného kontrolóra alebo vnútorná kontrola samosprávy – inštitút hlavného kontrolóra 1. stupeň (5-dňový ONLINE kurz) 09.09.2022 (Piatok)
-
14.10.2022 (Piatok)
Hlavný kontrolór - OcÚ/MsÚ, Iní záujemcovia 5-dňový ONLINE kurz
Pracovné stretnutie pre ekonómov/-ky a účtovníkov/-čky OBCÍ a VÚC a nimi zriadených RO a PO (2-dňové) 07.09.2022 (Streda)
-
08.09.2022 (Štvrtok)
OcÚ / MsÚ, Inštitúcia, Škola 2-dňové pracovné stretnutie
Novely Infozákona účinné od 31.3.2022 a od 1.8.2022 a aplikácia v praxi samospráv 30.06.2022 (Štvrtok) OcÚ / MsÚ, Inštitúcia, Škola veľký ONLINE seminár (LIVE)
Určovanie názvov ulíc a číslovanie budov – novelizácia predpisov 28.06.2022 (Utorok) OcÚ / MsÚ veľký ONLINE seminár (LIVE)
Praktická aplikácia cestovných náhrad (vrátane novely účinnej od 1.5.2022) a sociálneho fondu v podmienkach územnej samosprávy, ich evidencia a účtovanie 23.06.2022 (Štvrtok) OcÚ / MsÚ, Inštitúcia, Škola veľký ONLINE seminár (LIVE)
Konzultačný deň - Mgr. Ladislav Briestenský 22.06.2022 (Streda) OcÚ / MsÚ, Inštitúcia, Škola Konzultačný deň - len pre členov ZO - RVC Nitra
Mzdová a personálna agenda - aktuálne problémy a novinky v mzdovej učtárni 21.06.2022 (Utorok) OcÚ / MsÚ, Inštitúcia, Škola veľký ONLINE seminár (LIVE)
PRACOVNÁ CESTA: Miestna samospráva po KATALÁNSKU (Španielsko) 15.06.2022 (Streda)
-
19.06.2022 (Nedeľa)
OcÚ / MsÚ
ZRUŠENÉ * Dlhodobý majetok obcí, RO a PO v ich zriaďovateľskej pôsobnosti z pohľadu účtovníctva a rozpočtovníctva v roku 2022 (téma seminára bude súčasťou pracovnej skupiny Ekonómi a účtovníci 7.-8.9.) 14.06.2022 (Utorok)
Záškoláctvo a jeho právne postihovanie 10.06.2022 (Piatok) OcÚ / MsÚ, Škola, Školský úrad veľký ONLINE seminár (LIVE)
Riadenie materskej školy, vnútorné predpisy a ochrana osobných údajov 09.06.2022 (Štvrtok) veľký ONLINE seminár (LIVE)
Voľby v miestnej samospráve podľa Volebného kódexu 07.06.2022 (Utorok) OcÚ / MsÚ veľký ONLINE seminár (LIVE)
Správa registratúry pre začiatočníkov v obciach a ROPO (2-dňový ONLINE kurz od A po Z) 01.06.2022 (Streda)
-
02.06.2022 (Štvrtok)
OcÚ / MsÚ, Inštitúcia, Škola 2-dňový ONLINE kurz
Ochrana osobnosti alias „Blížiace sa voľby a slovná agresia voči komunálnym politikom“ 31.05.2022 (Utorok) OcÚ / MsÚ veľký ONLINE seminár (LIVE)
Aktuálna legislatíva na ochranu osobných údajov (GDPR) v praxi samospráv (VIDEO ZÁZNAM zo seminára 14.2.22) 30.05.2022 (Pondelok)
-
05.06.2022 (Nedeľa)
OcÚ / MsÚ, Inštitúcia, Škola VIDEO Záznam zo seminára
Konzultačný deň - Mgr. Ladislav Briestenský 25.05.2022 (Streda) OcÚ / MsÚ, Inštitúcia, Škola Konzultačný deň - len pre členov ZO - RVC Nitra
ZRUŠENÉ * Konzultačný seminár k OBČIANSKOPRÁVNYM námietkam v stavebnom konaní 24.05.2022 (Utorok) veľký ONLINE konzultačný seminár (LIVE)
Osvedčovanie listín a podpisov na listinách (Zákon č. 599/2001 Z. z. o osvedčovaní listín a podpisov) 20.05.2022 (Piatok) OcÚ / MsÚ veľký ONLINE seminár (LIVE)
Pracovné stretnutie pre PERSONALISTOV A MZDÁROV (CELOSLOVENSKÝ 2-dňový ONLINE ) 18.05.2022 (Streda)
-
19.05.2022 (Štvrtok)
OcÚ / MsÚ, Inštitúcia, Škola CELOSLOVENSKÉ 2-dňové pracovné stretnutie
Verejné skladanie účtov voličom pred koncom volebného obdobia 17.05.2022 (Utorok) OcÚ / MsÚ veľký ONLINE seminár (LIVE)
Pohľadávky a záväzky podľa postupov účtovania. Zúčtovacie vzťahy 10.05.2022 (Utorok) OcÚ / MsÚ, Inštitúcia, Škola veľký ONLINE seminár (LIVE)
Povinnosť zverejňovať na Centrálnej úradnej elektronickej tabuli na slovensko.sk pre obce, mestá, ZŠ, MŠ a iné organizácie vydávajúce rozhodnutia 05.05.2022 (Štvrtok) OcÚ / MsÚ, Inštitúcia, Škola veľký ONLINE seminár (LIVE)
Fondové hospodárenie obce 03.05.2022 (Utorok) OcÚ / MsÚ veľký ONLINE seminár (LIVE)
Aktuálne otázky financovania regionálneho školstva v roku 2022 29.04.2022 (Piatok) OcÚ / MsÚ, Škola veľký ONLINE seminár (LIVE)
Konzultačný deň - Mgr. Ladislav Briestenský 27.04.2022 (Streda) OcÚ / MsÚ, Inštitúcia, Škola Konzultačný deň - len pre členov ZO - RVC Nitra
Vodný zákon v praxi samospráv 26.04.2022 (Utorok) OcÚ / MsÚ veľký ONLINE seminár (LIVE)
Konzultačný seminár k SUSEDSKÝM SPOROM 21.04.2022 (Štvrtok) OcÚ / MsÚ veľký ONLINE seminár (LIVE)
Finančné výkazníctvo v obciach, RO a PO zriadených obcou a zmeny v obsahovej náplni finančných výkazov od 1.3.2022 12.04.2022 (Utorok) OcÚ / MsÚ, Inštitúcia, Škola veľký ONLINE seminár (LIVE)
Pracovný poriadok ŠKOLY po novele zákona o pedagogických a odborných zamestnancoch 11.04.2022 (Pondelok)
-
17.04.2022 (Nedeľa)
OcÚ / MsÚ, Škola ZÁZNAM z online seminára
Finančné vzťahy „OBEC – ŠKOLA“ po NOVELÁCH školských zákonov 08.04.2022 (Piatok) OcÚ / MsÚ, Škola veľký ONLINE seminár (LIVE)
Čierne stavby v obci 07.04.2022 (Štvrtok) OcÚ / MsÚ veľký ONLINE seminár (LIVE)
Vnútorné predpisy pre oblasť vedenia účtovníctva, ich spracovania a aplikácia v praxi po novele zákona o účtovníctve od 1.1.2022 05.04.2022 (Utorok) OcÚ / MsÚ, Inštitúcia, Škola veľký ONLINE seminár (LIVE)
Novela zákona o verejnom obstarávaní v podmienkach obcí, miest, škôl, školských zariadení, jedální a ostatných RO, PO 31.03.2022 (Štvrtok) OcÚ / MsÚ, Inštitúcia, Škola veľký ONLINE seminár (LIVE)
Konzultačný deň - Mgr. Ladislav Briestenský 30.03.2022 (Streda) OcÚ / MsÚ, Inštitúcia, Škola Konzultačný deň - len pre členov ZO - RVC Nitra
Povoľovanie výrubu drevín - aktuálne legislatívne zmeny 29.03.2022 (Utorok) OcÚ / MsÚ veľký ONLINE seminár (LIVE)
Reklamné stavby po novele stavebného zákona 2021 25.03.2022 (Piatok) OcÚ / MsÚ veľký ONLINE seminár (LIVE)
Riadenie materskej školy – nové požiadavky 23.03.2022 (Streda) veľký ONLINE seminár (LIVE)
Transfery z pohľadu účtovníctva a rozpočtovníctva pre obce a ich rozpočtové a príspevkové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti + účtovanie a rozpočtovanie humanitárnej pomoci vojnovým utečencom z Ukrajiny 22.03.2022 (Utorok) OcÚ / MsÚ, Inštitúcia, Škola veľký ONLINE seminár (LIVE)
Účtovníctvo a rozpočtovníctvo v RO a PO zriadených obcou a VÚC v roku 2022. Novela zákona o účtovníctve od 1.1.2022. Nevyčerpané prostriedky z roku 2021 použité v roku 2022. Poznámky - súčasť účtovnej závierky k 31.12.2021 17.03.2022 (Štvrtok) Inštitúcia, Škola, VÚC veľký ONLINE seminár (LIVE)
Konzultačný seminár k miestnym daniam a poplatku za rozvoj 15.03.2022 (Utorok) OcÚ / MsÚ veľký ONLINE seminár (LIVE)
Novela zákona o finančnej kontrole 25.02.2022 (Piatok) OcÚ / MsÚ, Inštitúcia, Škola veľký ONLINE seminár (LIVE)
Konzultačný deň - Mgr. Ladislav Briestenský 24.02.2022 (Štvrtok) OcÚ / MsÚ, Inštitúcia, Škola Konzultačný deň - len pre členov ZO - RVC Nitra
Základy elektronizácie pre účtovníkov obcí a iných organizácií. Prijímanie a odosielanie účtovných dokladov a ich spracovanie zaručenou konverziou podľa novely zákona o účtovníctve od 1.1.2022 22.02.2022 (Utorok) OcÚ / MsÚ, Inštitúcia, Škola veľký ONLINE seminár (LIVE)
Účtovníctvo a rozpočtovníctvo v OBCIACH v roku 2022. Novela zákona o účtovníctve od 1.1.2022. Nevyčerpané prostriedky z roku 2021 použité v roku 2022. Poznámky - súčasť účtovnej závierky a Výročná správa k 31.12.2021 po novele zákona o účtovníctve. 18.02.2022 (Piatok) OcÚ / MsÚ, VÚC veľký ONLINE seminár (LIVE)
CELOSLOVENSKÝ: Pracovné stretnutie pre personalistky a mzdárky - Pracovný poriadok ŠKOLY po novele zákona o pedagogických a odborných zamestnancoch 16.02.2022 (Streda) OcÚ / MsÚ, Škola CELOSLOVENSKÝ 1-dňový ONLINE seminár
Aktuálna legislatíva na ochranu osobných údajov (GDPR) v praxi samospráv 14.02.2022 (Pondelok) OcÚ / MsÚ, Inštitúcia, Škola veľký ONLINE seminár (LIVE)
Kybernetická bezpečnosť pre samosprávy a nimi zriadené RO a PO 10.02.2022 (Štvrtok) OcÚ / MsÚ, Inštitúcia, Škola veľký ONLINE seminár (LIVE)
Novela daňového poriadku účinná od 1.1.2022 08.02.2022 (Utorok) OcÚ / MsÚ veľký ONLINE seminár (LIVE)
HLAVNÝ KONTROLÓR – Ako vykonávať kontroly a spracovávať odborné stanoviská 03.02.2022 (Štvrtok) Hlavný kontrolór - OcÚ/MsÚ veľký ONLINE seminár (LIVE)
Novela zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách od 1.1.2022 01.02.2022 (Utorok) OcÚ / MsÚ, Inštitúcia veľký ONLINE seminár (LIVE)
Elektronická schránka v roku 2022 - povinnosti obcí, miest, škôl, školských zariadení, ostatných RO, PO 27.01.2022 (Štvrtok) OcÚ / MsÚ, Inštitúcia, Škola veľký ONLINE seminár (LIVE)
Konzultačný deň - Mgr. Ladislav Briestenský 26.01.2022 (Streda) OcÚ / MsÚ, Inštitúcia, Škola Konzultačný deň - len pre členov ZO - RVC Nitra
Daň z príjmov právnických osôb za rok 2021 pre obce. Vypĺňanie daňového priznania a zmeny v ZDP od roku 2022 25.01.2022 (Utorok) OcÚ / MsÚ veľký ONLINE seminár (LIVE)
Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za rok 2021 a zmeny súvisiace so zdaňovaním príjmov zo závislej činnosti 20.01.2022 (Štvrtok) OcÚ / MsÚ, Inštitúcia, Škola veľký ONLINE seminár (LIVE)
Novela zákona o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a niektoré zmeny v odmeňovaní 14.01.2022 (Piatok) Škola veľký ONLINE seminár (LIVE)
Novela zákona o financovaní originálnych školských kompetencií od 1.1.2022 17.12.2021 (Piatok)
-
21.12.2021 (Utorok)
OcÚ / MsÚ, Škola ZÁZNAM z online seminára
Prenajímanie obecného majetku 14.12.2021 (Utorok) OcÚ / MsÚ veľký ONLINE seminár (LIVE)
Konzultačný deň - Mgr. Ladislav Briestenský 09.12.2021 (Štvrtok) OcÚ / MsÚ, Inštitúcia, Škola Konzultačný deň - len pre členov ZO - RVC Nitra
Konzultačný seminár ku stravovaniu + zmena zdaňovania príspevku na stravovanie (zjednotenie) od 1.1.2022 08.12.2021 (Streda) OcÚ / MsÚ, Inštitúcia, Škola veľký ONLINE seminár (LIVE)
Účtovná závierka za rok 2021 v NEZISKOVÝCH organizáciách a zmeny v zákone o účtovníctve týkajúce sa neziskových organizácií od 1. 1. 2022 07.12.2021 (Utorok) OcÚ / MsÚ, Inštitúcia veľký ONLINE seminár (LIVE)
Digitalizácia účtovníctva a novela zákona o účtovníctve účinná od 1.1.2022 02.12.2021 (Štvrtok) OcÚ / MsÚ, Inštitúcia, Škola veľký ONLINE seminár (LIVE)
Mzdová účtovníčka v IV.Q roku 2021 30.11.2021 (Utorok) OcÚ / MsÚ, Inštitúcia, Škola veľký ONLINE seminár (LIVE)
Správa registratúry na ŠKOLÁCH A V ŠKOLSKÝCH ZARIADENIACH – elektronická a neelektronická komunikácia a archivovanie záznamov vrátane OSOBNEJ ZLOŽKY ŽIAKOV 26.11.2021 (Piatok) Škola veľký ONLINE seminár (LIVE)
Účtovná závierka v OBCIACH k 31.12.2021 25.11.2021 (Štvrtok) OcÚ / MsÚ veľký ONLINE seminár (LIVE)
Daňové exekučné konanie, Daňový poriadok, Exekučný poriadok, Zákon o konkurze a reštrukturalizácii 23.11.2021 (Utorok) OcÚ / MsÚ veľký ONLINE seminár (LIVE)
Účtovná závierka v rozpočtových a príspevkových organizáciách zriadených obcou, VÚC k 31.12.2021 19.11.2021 (Piatok) Inštitúcia, Škola veľký ONLINE seminár (LIVE)
HLAVNÝ KONTROLÓR – Kontrola škôl a školských zariadení 12.11.2021 (Piatok) Hlavný kontrolór - OcÚ/MsÚ veľký ONLINE seminár (LIVE)
Financovanie originálnych kompetencií v školstve v roku 2022 09.11.2021 (Utorok) OcÚ / MsÚ, Inštitúcia, Škola veľký ONLINE seminár (LIVE)
Správa registratúry na mestských a obecných úradoch a v organizáciách zriadených samosprávou - archivovanie záznamov 04.11.2021 (Štvrtok) OcÚ / MsÚ, Inštitúcia, Škola veľký ONLINE seminár (LIVE)
Konzultačný deň - Mgr. Ladislav Briestenský 28.10.2021 (Štvrtok) OcÚ / MsÚ, Inštitúcia, Škola Konzultačný deň - len pre členov ZO - RVC Nitra
CELOSLOVENSKÉ 3-dňové: Pracovné stretnutie pre personalistky a mzdárky 25.10.2021 (Pondelok)
-
27.10.2021 (Streda)
OcÚ / MsÚ, Inštitúcia, Škola CELOSLOVENSKÉ 3-dňové ONLINE pracovné stretnutie
Novela zákona o verejnom obstarávaní 21.10.2021 (Štvrtok) OcÚ / MsÚ, Inštitúcia, Škola veľký ONLINE seminár (LIVE)
Odpadové hospodárstvo obce - pripravované zmeny od 15.10.2021 a elektronizácia v odpadovom hospodárstve 19.10.2021 (Utorok) OcÚ / MsÚ veľký ONLINE seminár (LIVE)
Zodpovedná osoba – aktualizačné preškolenie zodpovednej osoby 14.10.2021 (Štvrtok) OcÚ / MsÚ, Inštitúcia, Škola veľký ONLINE seminár (LIVE)
Miestne dane a poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady podľa zákona č. 582/2004 Z. z. a k miestnemu poplatku za rozvoj podľa zákona č. 447/2015 Z. z. 12.10.2021 (Utorok) OcÚ / MsÚ veľký ONLINE seminár (LIVE)
Rozpočet a vykonávanie zmien rozpočtu 08.10.2021 (Piatok) OcÚ / MsÚ, Inštitúcia, Škola veľký ONLINE seminár (LIVE)
Účtovníctvo a rozpočtovníctvo školského stravovania v obciach, v rozpočtových a príspevkových organizáciách zriadených obcou 06.10.2021 (Streda) OcÚ / MsÚ, Inštitúcia, Škola veľký ONLINE seminár (LIVE)
Konzultačný deň - Mgr. Ladislav Briestenský 30.09.2021 (Štvrtok) OcÚ / MsÚ, Inštitúcia, Škola Konzultačný deň - len pre členov ZO - RVC Nitra
Obecná samospráva – praktické riešenia 28.09.2021 (Utorok) OcÚ / MsÚ veľký ONLINE seminár (LIVE)
Kurz riaditeľa školy 23.09.2021 (Štvrtok)
-
24.09.2021 (Piatok)
Škola veľký ONLINE seminár (LIVE)
Nakladanie s majetkom obce so zameraním na obchodnú verejnú súťaž 21.09.2021 (Utorok) OcÚ / MsÚ veľký ONLINE seminár (LIVE)
Účtovníctvo – rozpočtovníctvo obcí / RO / PO v roku 2021, Nové metodické usmernenia v oblasti účtovníctva pre rozpočtové a príspevkové organizácie, obce a vyššie územné celky 13.09.2021 (Pondelok)
-
14.09.2021 (Utorok)
OcÚ / MsÚ, Inštitúcia, Škola Malý seminár
Kurz riaditeľa školy 01.07.2021 (Štvrtok)
-
02.07.2021 (Piatok)
Škola veľký ONLINE seminár (LIVE)
Objektívna zodpovednosť (postihovanie správnych deliktov) - nové kompetencie obcí od 1. mája 2021 18.06.2021 (Piatok) OcÚ / MsÚ veľký ONLINE seminár (LIVE)
Finančné výkazníctvo v obciach, RO a PO zriadených obcou 15.06.2021 (Utorok) OcÚ / MsÚ, Inštitúcia, Škola veľký ONLINE seminár (LIVE)
Personálna práca a odmeňovanie na ŠKOLE 10.06.2021 (Štvrtok) Škola veľký ONLINE seminár (LIVE)
Najčastejšie problémy samospráv a ich ROPO so zákonom o slobode informácií a praktické riešenia 08.06.2021 (Utorok) OcÚ / MsÚ, Inštitúcia, Škola veľký ONLINE seminár (LIVE)
Konzultačný deň - Mgr. Ladislav Briestenský 03.06.2021 (Štvrtok) OcÚ / MsÚ, Inštitúcia, Škola Konzultačný deň - len pre členov ZO - RVC Nitra
Nakladanie s majetkom obce 01.06.2021 (Utorok) OcÚ / MsÚ veľký ONLINE seminár (LIVE)
Vedenie pokladnice a obeh ostatných účtovných dokladov 18.05.2021 (Utorok) OcÚ / MsÚ, Inštitúcia, Škola veľký ONLINE seminár (LIVE)
Predaj výrobkov na trhových miestach z pohľadu štátnej veterinárnej a potravinárnej správy SR 11.05.2021 (Utorok) OcÚ / MsÚ veľký ONLINE seminár (LIVE)
Rozhodovanie riaditeľa školy od 1. januára 2021 07.05.2021 (Piatok) OcÚ / MsÚ, Škola, MŠ veľký ONLINE seminár (LIVE)
Ohlasovanie drobných stavieb, stavebných úprav a udržiavacích prác v obci 04.05.2021 (Utorok) OcÚ / MsÚ veľký ONLINE seminár (LIVE)
Poskytovanie finančných prostriedkov - dotácie z rozpočtu obce 30.04.2021 (Piatok) OcÚ / MsÚ veľký ONLINE seminár (LIVE)
Konsolidovaná účtovná závierka v samospráve a prehľad aktuálnych osobitostí súvisiacich s COVID-19 opatreniami 27.04.2021 (Utorok) OcÚ / MsÚ, Inštitúcia, Škola veľký ONLINE seminár (LIVE)
Konzultačný deň - Mgr. Ladislav Briestenský 22.04.2021 (Štvrtok) OcÚ / MsÚ, Inštitúcia, Škola Konzultačný deň - len pre členov ZO - RVC Nitra
Poskytovanie sociálnych služieb obcou 20.04.2021 (Utorok) OcÚ / MsÚ veľký ONLINE seminár (LIVE)
Konzultačný seminár k stravovaniu zamestnancov od 1.3.2021 15.04.2021 (Štvrtok) OcÚ / MsÚ, Inštitúcia, Škola veľký ONLINE seminár (LIVE)
Nakladanie s poľnohospodárskou pôdou ako druhom majetku obce 13.04.2021 (Utorok) OcÚ / MsÚ veľký ONLINE seminár (LIVE)
Pripravovaná novela zákona o finančnej kontrole 09.04.2021 (Piatok) OcÚ / MsÚ, Inštitúcia, Škola veľký ONLINE seminár (LIVE)
Novela Zákonníka práce a aktuálne informácie pre mzdárky 30.03.2021 (Utorok) OcÚ / MsÚ, Inštitúcia, Škola veľký ONLINE seminár (LIVE)
Určovanie názvov ulíc a iných verejných priestranstiev - určovanie súpisných a orientačných čísel 25.03.2021 (Štvrtok) OcÚ / MsÚ veľký ONLINE seminár (LIVE)
Konzultačný seminár k miestnym daniam a poplatkom 23.03.2021 (Utorok) OcÚ / MsÚ veľký ONLINE seminár (LIVE)
Účtovníctvo a rozpočtovníctvo pre ROPO zriadené obcou a VÚC v roku 2021. Nevyčerpané prostriedky z roku 2020 použité v roku 2021 16.03.2021 (Utorok) Inštitúcia, Škola veľký ONLINE seminár (LIVE)
HLAVNÝ KONTROLÓR – praktický výkon kontrolnej činnosti v roku 2021 12.03.2021 (Piatok)
-
14.03.2021 (Nedeľa)
Hlavný kontrolór - OcÚ/MsÚ Video seminár
Účtovníctvo a rozpočtovníctvo pre OBCE v roku 2021. Nevyčerpané prostriedky z roku 2020 použité v roku 2021. 09.03.2021 (Utorok) OcÚ / MsÚ veľký ONLINE seminár (LIVE)
Konzultačný deň - Mgr. Ladislav Briestenský 04.03.2021 (Štvrtok) OcÚ / MsÚ, Inštitúcia, Škola Konzultačný deň - len pre členov ZO - RVC Nitra
Mimoriadne opatrenia v rozpočtovej oblasti a záverečný účet obce 26.02.2021 (Piatok) OcÚ / MsÚ veľký ONLINE seminár (LIVE)
Zmeny vo vnútorných predpisoch v oblasti školstva v nadväznosti na novelu Zákonníka práce 24.02.2021 (Streda) Škola veľký ONLINE seminár (LIVE)
Susedské spory v obci 16.02.2021 (Utorok) OcÚ / MsÚ veľký ONLINE seminár (LIVE)
Konzultačný deň - Mgr. Ladislav Briestenský 12.02.2021 (Piatok) OcÚ / MsÚ, Inštitúcia, Škola Konzultačný deň - len pre členov ZO - RVC Nitra
Zmeny v Zákonníku práce č. 311/2001 Z. z. 09.02.2021 (Utorok) OcÚ / MsÚ, Inštitúcia, Škola veľký ONLINE seminár (LIVE)
Výklad zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov SR v z. n. p. a príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka 04.02.2021 (Štvrtok) OcÚ / MsÚ veľký ONLINE seminár (LIVE)
Tvorba VZN a interných predpisov v podmienkach obcí a miest 02.02.2021 (Utorok) OcÚ / MsÚ veľký ONLINE seminár (LIVE)
Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za rok 2020 a legislatívne zmeny súvisiace so zdaňovaním príjmov zo závislej činnosti 28.01.2021 (Štvrtok) OcÚ / MsÚ, Inštitúcia, Škola veľký ONLINE seminár (LIVE)
Ako pracovať s elektronickou schránkou PRÁVNICKEJ OSOBY – nové schránky pre obce, mestá, školy, školské zariadenia a ostatné RO a PO – POVINNOSTI OD 01.01.2021 26.01.2021 (Utorok) Inštitúcia, Škola veľký ONLINE seminár (LIVE)
Materiál 01.01.2018 (Pondelok)

Partner:

AVS Logo
Logo Osobnyudaj.sk